Apgaulingas ir aplaidus apskaitos tvarkymas

    Patraukimas atsakomybėn BK 222,223 str. būtiną sąlygą yra nusikalstamumo rezultatas, kai negalima iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jo turtą, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Be abejo, asmenys gali atlikti veika  numatyta BK 222,223 str., tačiau nepasiekus BK 222,223 str. aprašytą rezultatą, nusižengę asmenys gali būti patraukti tik administracinėn atsakomybėn, todėl būtina pasiaiškinti formuluotes, kai negalima visiškai arba iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Aiškiau apibrėžti šių straipsnių formuluotes, būtina išnagrinėti (kiek įmanoma) numatytus veiksmus.

 Asmens veikla   

    Šią sąvoką apibūdinti sudėtinga, nes autoriaus  nuomonė  baudžiama veika, kai asmuo atlieka neatitinkančius ūkinių operacijų fiksavimo dokumentų veiksmus. Sąvoka apima veikla be licencijų, kai licencijos turėjimą numato įstatymas, fiktyvių sandorių atlikimas, kai fiksuojamas veiksmas neatitinka tikram veiksmui. Kaip pavyzdį, galima pažymėti sandorius su fiktyviomis įmonėmis, pateiktomis sąskaitomis už neatliktus darbus arba nepateiktas prekes. Pažymėtina, kad bet kokia ūkinė operacija tampriai susijusi su  aprašytomis BK 222,223 str. dipozicijomis veiklomis – sudarius fiktyvų sandori, jo atvaizdas atsiranda ūkio subjekto turte, to pasekoje apsunkinamas įmonės būklės nustatymas. Turto sąvoka paaiškina Verslo apskaitos standartas Nr.2- balansas. Balanse išsamiai išdėstytos visos juridinio asmens apibrėžimai, sudedamosios dalys. Vertėtu atkreipti dėmesį, kad turtas yra ne tik materialūs objektai, bet ir daugelis kitų pradedant nuo finansinio turto ir baigiant įsipareigojimais.

 

    Kita fabulų sudėtinė dalis yra Nuosavas kapitalas –šio kapitalo būklė ir neteisėtų veiksmų poveikis nuosavam kapitalui.

    Nuosavas kapitalas, įsipareigojimai ir jo struktūra, yra finansinė atskaitomybės dalis. Neteisėtų veiksmų aprašymas ribojamas tik suinteresuotų asmenų vaizduotėje. Pagrindinis tokių veiksmų kriterijus aprašytas aukščiau. Atkreiptina dėmesį, kad Verslo apskaitos standartas Nr.8 numato, kad  nuosavas kapitalas yra įmonės turto dalis likusi iš viso turto atėmus įsipareigojimus. Kitaip tariant neteisingai apskaičiavus mokesčius, neteisingai atvaizdavus ūkinę operaciją, veikiamas nuosavas kapitalas didėjimo ar mažėjimo link. Panagrinėjus tokias sudėtingas sąvokas negalima nepastebėti, kad  BK 222,223 str. fabulų išvardyti veiksmai tampriai siejasi. Kiekvieną ūkinė operacija sujudina visą grandininę reakciją. Neteisinga sąskaita veikia finansinių įsipareigojimų dydį ir sukelia pasikeitimus nuosavo kapitalo dydyje, trumpalaikiame arba ilgalaikiame finansiniu turtų. Tokioje vienas kitą veikusių faktorių situacijoje sudėtinga apibrėžti, kada jau neįmanoma nustatyti momentą, kada galima visiškai ar iš dalies nustatyti.