GPM308M priedo pildymas ir taisyklės

XVI. GPM308M PRIEDO ,,INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMOS PAGAL MĖNESIUS“ PILDYMAS

 (GPM308M priedo pildymas ir taisyklės)

182. Deklaracijos GPM308M priedą turi užpildyti individualios veiklos pajamų (išskyrus pajamas, gautas iš veiklos pagal verslo liudijimą) gavęs (uždirbęs) nuolatinis Lietuvos gyventojas, pageidaujantis, kad valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo prievolė būtų nustatoma, atsižvelgiant į kiekvieną mokestinio laikotarpio mėnesį gautas (uždirbtas) individualios veiklos pajamas, neatsižvelgiant į tai, ar šios pajamos yra apmokestinamos ar neapmokestinamos, ar pagal GPMĮ 37 straipsnį atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje.

GPM308M priedą užpildantis gyventojas turi išskaidyti pagal mėnesius visas GPM308V priedo I skyriuje deklaruotas individualios veiklos pajamas.

Kai GPM308M priedas neužpildytas, valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo tikslu laikoma, kad gyventojo kiekvieną veiklos vykdymo mėnesį gautos (uždirbtos) individualios veiklos pajamos yra vienodos.

183. Kai užpildomas daugiau kaip vienas GPM308M priedo lapas, laukelyje ,,Priedo lapo numeris“ turi būti nurodomas prie deklaracijos pridedamo šio priedo kiekvieno lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai užpildomas tik vienas GPM308M priedo lapas.

184. GPM308M priedo 1, 6, 7 laukeliai turi būti užpildomi Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

185. Bendromis sumomis GPM308V priedo kiekvienoje eilutėje (išskyrus eilutes, kuriose deklaruojamos pajamos, pagal GPMĮ 37 straipsnį atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje) deklaruotos individualios veiklos rūšies pajamos GPM308M priede suskaidomos, t. y. apskaičiuojamos atskirai pagal kiekvieną mėnesį, kurį buvo gautos (uždirbtos), vykdant atitinkamos rūšies individualią veiklą.

Tos individualios veiklos pajamos, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, GPM308M priede suskaidomos bendrai, neatsižvelgiant į tai, keliose užsienio valstybėse jos gautos.

186. Kiekviena GPM308M priedo eilutė turi būti užpildoma taip:

186.1. M1 laukelyje skaičiais turi būti įrašomas mėnuo, kurį buvo gautos (uždirbtos) pajamos;

186.2. M2 laukelyje turi būti įrašomas pajamų rūšies kodas, kuris turi atitikti V1 laukelyje įrašytą kodą toje GPM308V priedo eilutėje, kurios duomenys suskaidomi šioje GPM308M priedo eilutėje;

186.3. M3 laukelyje turi būti įrašomas veiklos rūšies kodas, kuris turi atitikti V2 laukelyje įrašytą kodą toje GPM308V priedo eilutėje, kurios duomenys suskaidomi šioje GPM308M priedo eilutėje;

186.4. M4 laukelyje turi būti įrašomas pajamų mokesčio tarifas (procentais), kuris turi atitikti mokesčio tarifą, įrašytą V5 laukelyje toje GPM308V priedo eilutėje, kurios duomenys suskaidomi šioje GPM308M priedo eilutėje;

186.5. M5 laukelyje iš pildomo Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo turi būti įrašoma iš M3 laukelyje nurodytos veiklos rūšies per atitinkamą mokestinio laikotarpio mėnesį gautų (uždirbtų) pajamų suma (Lt, ct), neatėmus iš jų su ta veikla susijusių leidžiamų atskaitymų, išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio, sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas individualią veiklą vykdė užsienio valstybėje, M5 laukelyje turi būti įrašoma gautų (uždirbtų) pajamų suma, neatėmus iš jos pagal užsienio valstybės vidaus mokesčių įstatymus atimtų leidžiamų atskaitymų ir išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio.

Bendra GPM308M priedo visuose M5 laukeliuose įrašyta pajamų, gautų (uždirbtų) vykdant tos pačios rūšies veiklą, suma turi sutapti su:

186.5.1. atitinkamos GPM308V priedo eilutės V6 laukelio suma (kai V5 laukelyje įrašyta 5 arba 15) ir

186.5.2. GPM308V priedo visų eilučių, kurių V5 laukeliuose įrašytas 0, bendra V6 laukelių suma (kai V5 laukelyje įrašytas 0).

187. Kiekvieno GPM308M priedo lapo M6 laukelyje turi būti įrašoma bendra pajamų suma, apskaičiuota, sudėjus GPM308M priedo to lapo M5 laukelių sumas.

188. GPM308M priede deklaruotus individualios veiklos duomenis mokesčių administratorius teisės aktų nustatyta tvarka turi perduoti valstybinio socialinio draudimo įmokas administruojančiai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.