GPM308S priedo pildymas ir taisyklės

XV. GPM308S PRIEDO „PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKOS“ PILDYMAS

(GPM308S priedo pildymas ir taisyklės)

172. Teikiant 2010 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių deklaraciją, GPM308S priedas nepildomas.

Deklaracijos GPM308S priede turi būti nurodomos nuolatinio Lietuvos gyventojo per 2009 metų mokestinį laikotarpį gautos pajamos, pagal SDĮ apmokestinamos taikant 3, 6 arba 9 procentų sveikatos draudimo įmokų tarifą, kaip nurodyta Taisyklių 15.9 punkte.

173. Kai pildomas daugiau kaip vienas GPM308S priedo lapas, eilutėje „Priedo lapo numeris“ turi būti nurodomas prie deklaracijos pridedamo šio priedo kiekvieno lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai pildomas tik vienas GPM308S priedo lapas.

174. GPM308S priedo 1, 6, 7 laukeliai turi būti užpildyti Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

175. GPM308S S1 laukelyje „Pajamų rūšies kodas“ turi būti įrašomas pajamų rūšies kodas. Pajamų rūšių kodų sąrašas pateikiamas GPM308S priedo lape.

Vienoje GPM308S eilutėje nurodomos vienos rūšies pajamos (t. y. pajamos žymimos vienu pajamų rūšies kodu, nepriklausomai nuo to, keliose valstybėse ar iš kelių šaltinių jos gautos (uždirbtos).

Pavyzdžiui, asmuo gavo autorinį atlyginimą iš juridinio asmens užsienyje (pajamų rūšies kodas 61) ir autorinius atlyginimus iš fizinių asmenų Lietuvoje bei užsienyje (pajamų rūšies kodas 63), Lietuvoje gavo nenukirsto miško pardavimo pajamų (pajamų rūšies kodas 14) bei kito turto pardavimo pajamų (pajamų rūšies kodas 13), Lietuvoje bei užsienyje vykdė trijų rūšių individualią veiklą (pajamų rūšies kodas 93, GPM308V priedo I skyriuje užpildytos trys eilutės – V2 įrašyti kiekvieną individualios veiklos rūšį atitinkantys veiklos rūšių kodai). Gyventojas GPM308S priede turi užpildyti keturias eilutes:

pirmoji eilutė skirta iš juridinio asmens užsienyje gautam autoriniam atlyginimui (į     S1 laukelį turi būti įrašomas 61 kodas),

antroji eilutė skirta iš fizinių asmenų Lietuvoje ir užsienyje gautiems autoriniams atlyginimams (į S1 laukelį turi būti įrašomas 63 kodas),

trečioji eilutė skirta nenukirsto miško ir kito turto pardavimo pajamoms (į S1 laukelį turi būti įrašomas 19 kodas),

ketvirtoji eilutė skirta individualios veiklos pajamoms, gautoms tiek Lietuvoje, tiek užsienyje (į S1 laukelį turi būti įrašomas 93 kodas).

Kai GPM308V priede deklaruojamos 35 pajamų rūšies kodu žymimos 2009 m. mokestinio laikotarpio pajamos (kai GPM308V priedo V2 laukelyje įrašytas 01 veiklos rūšies kodas, V5 laukelyje 15 proc. tarifas), jos GPM308S priede nurodomos 93 pajamų rūšies kodu.

            176. GPM308S S2 laukelyje „PSDĮ tarifas“ turi būti skaičiais įrašomas deklaruojamoms pajamoms taikomas sveikatos draudimo įmokų tarifas:

3 – kai deklaruojamos 35 pajamų rūšies kodu žymimos 2009 m. mokestinio laikotarpio pajamos (kai žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis, nurodytas deklaracijos 34 laukelyje, yra didesnis kaip 14 EDV ir GPM308 V priedo V2 laukelis neužpildytas) ir 35 pajamų rūšies kodu žymimos 2009 m. mokestinio laikotarpio pajamos (kai GPM308V priedo V2 laukelyje įrašytas 01 veiklos rūšies kodas, o V5 laukelyje 5 proc. tarifas),

6 – kai deklaruojamos 12, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 34, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 53, 54, 62, 63, 70, 87 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos ir užsienyje gautos 03, 51, 52, 61 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos (kai GPM308P priede P3 laukelyje nurodytas užsienio valstybės kodas),

9 – kai deklaruojamos 27, 93, 94, 95 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos.

177. GPM308S S3 laukelyje „Gautų pajamų suma (PSDĮ bazė)“ turi būti nurodoma      S1 laukelyje nurodytos pajamų rūšies gauta pajamų suma (Lt, ct), nuo kurios skaičiuojamos sveikatos draudimo įmokos. Ši suma:

177.1. kai deklaruojamos 12 pajamų rūšies kodu žymimos pajamos, lygi GPM308T priedo T13 laukelių sumai (Lt, ct),

177.2. kai deklaruojamos 19 pajamų rūšies kodu žymimos pajamos, lygi GPM308T priedo T21 ir T31 laukelių sumai (Lt, ct),

177.3. kai deklaruojamos 16, 17, 18 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos, lygi GPM308T priedo eilučių, kuriose deklaruojamos tos pačios rūšies pajamos, T4 laukelių sumai (Lt, ct),

177.4. kai deklaruojamos 03, 51, 52, 61 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos, lygi GPM308P priedo eilučių, kuriose deklaruojamos tos pačios rūšies užsienio valstybėje gautos (P3 laukelyje įrašytas užsienio valstybės kodas) pajamos, P4 laukelių sumai (Lt, ct),

177.5. kai deklaruojamos 21, 23, 24, 26, 28, 29, 34, 42, 44, 46, 47, 48, 53, 54, 62, 63, 70 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos, lygi GPM308P priedo eilučių, kuriose deklaruojamos tos pačios rūšies pajamos, P4 laukelių sumai (Lt, ct),

177.6. kai deklaruojamos 27 pajamų rūšies kodu žymimos pajamos, lygi GPM308P priedo eilučių, kuriose deklaruojamos tos pačios rūšies pajamos, P4 laukelių ir GPM308N priedo eilučių, kuriose deklaruojamos tos pačios rūšies pajamos, N3 laukelių sumai (Lt, ct),

177.7. kai deklaruojamos 35 pajamų rūšies kodu žymimos pajamos (kai žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra didesnis kaip 14 EDV ir GPM308V priedo V2 laukelis neužpildytas) ir 35 pajamų rūšies kodu žymimos pajamos (kai GPM308V priedo V2 laukelyje įrašytas 01 veiklos rūšies kodas, o V5 laukelyje 5 proc. tarifas), lygi GPM308V priedo eilučių, kuriose deklaruojamos tos pačios rūšies pajamos, V10 laukelių sumai (Lt, ct), kai ši suma ne didesnė kaip 12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 6 laukelyje nurodytam mokestiniam laikotarpiui draudžiamųjų pajamų dydžių suma (2009 metais 12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų draudžiamųjų pajamų dydžių suma yra 17 856 Lt (12 x 1488 Lt). Tokiu atveju, kai V10 laukelių suma didesnė kaip 12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 6 laukelyje nurodytam mokestiniam laikotarpiui draudžiamųjų pajamų dydžių suma, S3 laukelyje įrašoma suma lygi 12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 6 laukelyje nurodytam mokestiniam laikotarpiui draudžiamųjų pajamų dydžių sumai.

Pavyzdys. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, kurio žemės ūkio valdos dydis lygus          17 EDV, per 2009 mokestinius metus gavo 20 000 Lt pajamų mokesčiu apmokestinamųjų žemės ūkio veiklos pajamų (GPM308V priedo V10 laukelio suma). Tokiu atveju gyventojas GPM308S priedo S1 laukelyje turi įrašyti skaičių 35, S2 laukelyje – skaičių 3, S3 laukelyje – 17 856 Lt sumą, nes gyventojo gautų žemės ūkio veiklos pajamų suma yra daugiau kaip       12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 2009 metų mokestiniam laikotarpiui draudžiamųjų pajamų dydžių suma,

177.8. kai deklaruojamos 93 (įskaitant GPM308V priede deklaruotas 35 pajamų rūšies kodu žymimas pajamas (kai GPM308V priedo V2 laukelyje įrašytas 01 veiklos rūšies kodas, o              V5 laukelyje 15 proc. tarifas), 94 ir 95 pajamų rūšies kodu žymimos pajamos, lygi GPM308V priedo eilučių, kuriose deklaruojamos tos pačios rūšies pajamos, V10 laukelių sumai (Lt, ct). Tačiau 93 (įskaitant GPM308V priede deklaruotas 35 pajamų rūšies kodu žymimas pajamas (kai GPM308V priedo V2 laukelyje įrašytas 01 veiklos rūšies kodas, o V5 laukelyje 15 proc. tarifas), 94, 95 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų suma negali būti didesnė kaip 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 6 laukelyje nurodytam mokestiniam laikotarpiui draudžiamųjų pajamų dydžių suma (2009 metais 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų draudžiamųjų pajamų dydžių suma yra 71 424 Lt (48 x 1488 Lt). Tokiu atveju, kai GPM308V priedo eilučių, kuriose deklaruojamos 93 (įskaitant GPM308V priede deklaruotas 35 pajamų rūšies kodu žymimas pajamas (kai GPM308V priedo V2 laukelyje įrašytas 01 veiklos rūšies kodas, o V5 laukelyje          15 proc. tarifas), 94, 95 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos, V10 laukelių suma didesnė kaip   48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 6 laukelyje nurodytam mokestiniam laikotarpiui draudžiamųjų pajamų dydžių suma, S3 laukelis pildomas taip:

177.8.1. pirmiausia GPM308S priede deklaruojamų atitinkamos rūšies pajamų (93 (įskaitant GPM308V priede deklaruotas 35 pajamų rūšies kodu žymimas pajamas (kai GPM308V priedo      V2 laukelyje įrašytas 01 veiklos rūšies kodas, o V5 laukelyje 15 proc. tarifas) ar 94, ar 95)             S3 laukelio suma lygi GPM308V priedo eilučių, kuriose deklaruojamos tos pačios rūšies pajamos, V10 laukelių sumai, kai ši suma ne didesnė kaip 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų          6 laukelyje nurodytam mokestiniam laikotarpiui draudžiamųjų pajamų dydžių suma. Tokiu atveju, kai V10 laukelių suma (Lt, ct) didesnė kaip 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų           6 laukelyje nurodytam mokestiniam laikotarpiui draudžiamųjų pajamų dydžių suma, S3 laukelyje įrašoma 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 6 laukelyje nurodytam mokestiniam laikotarpiui draudžiamųjų pajamų dydžių suma,

177.8.2. toliau GPM308S priede deklaruojamų kitos atitinkamos rūšies pajamų (93 (įskaitant GPM308V priede deklaruotas 35 pajamų rūšies kodu žymimas pajamas (kai GPM308V priedo      V2 laukelyje įrašytas 01 veiklos rūšies kodas, o V5 laukelyje 15 proc. tarifas) ar 94, ar 95),            S3 laukelio suma lygi GPM308V priedo eilučių, kuriose deklaruojamos tos pačios rūšies pajamos, V10 laukelių sumai, kai ši suma sudėjus su pirmiau deklaruotų atitinkamos rūšies pajamų             (93 (įskaitant GPM308V priede deklaruotas 35 pajamų rūšies kodu žymimas pajamas (kai GPM308V priedo V2 laukelyje įrašytas 01 veiklos rūšies kodas, o V5 laukelyje 15 proc. tarifas) ar 94, ar 95) suma (t. y., V10 laukelių suma, toliau – Suma), ne didesnė kaip 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 6 laukelyje nurodytam mokestiniam laikotarpiui draudžiamųjų pajamų dydžių suma. Tokiu atveju, kai Suma didesnė kaip 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 6 laukelyje nurodytam mokestiniam laikotarpiui draudžiamųjų pajamų dydžių suma, S3 laukelyje įrašomas skirtumas, gautas iš 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 6 laukelyje nurodytam mokestiniam laikotarpiui draudžiamųjų pajamų dydžių sumos atėmus pirmiau deklaruotų atitinkamos rūšies pajamų (93 (įskaitant GPM308V priede deklaruotas 35 pajamų rūšies kodu žymimas pajamas (kai GPM308V priedo V2 laukelyje įrašytas 01 veiklos rūšies kodas, o  V5 laukelyje 15 proc. tarifas) ar 94, ar 95) sumą. Kai apskaičiuota suma yra neigiama arba lygi nuliui, S3 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Neteko galios 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymu VA-106.

2 pavyzdys. Nuolatinis Lietuvos gyventojas per 2009 mokestinius metus gavo 100 000 Lt nekilnojamojo turto pardavimo individualios veiklos pajamų ir 15 000 Lt sporto individualios veiklos pajamų. Pirmoje GPM308S priedo eilutėje gyventojas deklaruoja nekilnojamojo turto pardavimo individualios veiklos pajamas, o antroje eilutėje – sporto individualios veiklos pajamas. Tokiu atveju gyventojas GPM308S priedo pirmos eilutės S1 laukelyje turi įrašyti skaičių 93,    S2 laukelyje – skaičių 9, S3 laukelyje – 71 424 Lt sumą, o antros eilutės S1 laukelyje – skaičių 94, S2 laukelyje – skaičių 9, S3 laukelyje – 0 Lt (71 424 Lt – 100 000 Lt) sumą, nes gyventojo gautų pajamų iš sporto individualios veiklos ir iš nekilnojamojo turto pardavimo individualios veiklos suma yra daugiau kaip 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 2009 metų mokestiniam laikotarpiui draudžiamųjų pajamų dydžių suma,

177.9. kai deklaruojamos 87 pajamų rūšies kodu žymimos pajamos, lygi GPM308K priedo visų lapų K24 laukelių sumai (Lt, ct).

178. GPM308S S4 laukelyje „Apskaičiuota PSDĮ suma“ turi būti nurodoma nuo pajamų apskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma (Lt). Ši suma apskaičiuojama              S3 laukelyje nurodytą sumą padauginus iš S2 laukelyje nurodyto sveikatos draudimo įmokų tarifo.

179. GPM308S S5 laukelyje „Bendra gautų pajamų suma“ turi būti įrašoma bendra GPM308S priedo lape nurodytų pajamų suma (Lt, ct). Įrašytina suma apskaičiuojama sudėjus šio priedo lapo visų eilučių S3 laukeliuose nurodytas sumas.

180. GPM308S S6 laukelyje „Bendra apskaičiuota PSDĮ suma nuo žemės ūkio veiklos pajamų“ turi būti įrašoma GPM308S priedo eilutės, kurioje deklaruojamos 35 pajamų rūšies kodu žymimos pajamos, S4 laukelio suma (Lt).

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas negavo 35 pajamų rūšies kodu žymimų pajamų, GPM308S S6 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

181. GPM308S S7 laukelyje „Bendra apskaičiuota PSDĮ suma“ turi būti įrašoma bendra GPM308S priedo lape apskaičiuotų sveikatos draudimo įmokų, išskyrus apskaičiuotas nuo 35 pajamų rūšies kodu žymimų pajamų, suma (Lt). Įrašytina suma apskaičiuojama sudėjus šio priedo lapo visų eilučių S4 laukeliuose nurodytas sumas ir iš šios sumos atėmus S6 laukelio sumą.