GPM308U priedo pildymas ir taisyklės

XIV. GPM308U PRIEDO ,,LIETUVOJE ATSKAITYTINO UŽSIENIO VALSTYBĖJE IŠSKAIČIUOTO (SUMOKĖTO) MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS“ PILDYMAS

(GPM308U priedo pildymas ir taisyklės)

157. Deklaracijos GPM308U priedas pildomas, kai yra šios abi sąlygos:

157.1. nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį užsienio valstybėje gavo pagal GPMĮ nuostatas apmokestinamų pajamų (išskyrus į nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestinio laikotarpio pajamas įtrauktas pozityviąsias pajamas), nuo kurių toje valstybėje buvo išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis,

157.2. užsienio valstybėje išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis arba jam tapatus mokestis pagal GPMĮ 37 straipsnio nuostatas gali būti atskaitytas iš nuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje mokėtinos mokesčio sumos.

Lietuvoje atskaitytinas pajamų mokestis nuo apskaičiuotų ir į nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestinio laikotarpio pajamas įtrauktų pozityviųjų pajamų nurodomas GPM308K priede.

158. Užsienio valstybėje išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis arba jam tapatus mokestis nuo nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį užsienio valstybėje gautų pajamų, kurios pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies nuostatas neapmokestinamos pajamų mokesčiu arba kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje (t. y. nuo tokių pajamų, kurios nurodomos GPM308N priede ir (ar) GPM308V priede (kai V5=0), iš nuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos neatskaitomas, todėl GPM308U priede nenurodomas.

159. Užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio arba jam tapataus mokesčio suma pagal GPMĮ 37 straipsnį gali būti atskaitoma iš nuolatinio Lietuvos gyventojo apskaičiuotos Lietuvoje mokėtinos mokesčio sumos tuo atveju:

159.1. kai pajamos gautos iš užsienio valstybės, kuri nėra ES valstybė narė ir su kuria Lietuvos Respublika nėra sudariusi ir netaiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties, jeigu ši valstybė nėra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą, o gyventojas turi tos užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintą dokumentą apie toje valstybėje per mokestinį laikotarpį gautas pajamas ir nuo jų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą,

159.2. kai iš užsienio valstybės, kuri yra ES valstybė narė arba su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, gautos palūkanos, dividendai ir/ar honoraras ir gyventojas turi dokumentą apie toje užsienio valstybėje per mokestinį laikotarpį gautas palūkanas, dividendus ir/ar honorarą ir nuo jų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą.

160. GPM308U priede apskaičiuojamas Lietuvoje atskaitytinas užsienio valstybėje išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, kuris pagal GPMĮ        37 straipsnio nuostatas gali būti atskaitytas iš nuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos. GPM308U priedas pildomas po to, kai užpildomas deklaracijos 26 laukelis (t. y. bendra apskaičiuota pajamų mokesčio suma).

161. Skirtingose užsienio valstybėse išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, kuris atskaitomas iš nuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos, apskaičiuojamas atskiruose GPM308U priedo lapuose.

162. Kai skaičiuojamas atskaitytinas keliose užsienio valstybėse išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, t.y., kai užpildomi keli GPM308U priedo lapai, laukelyje ,,Priedo lapo numeris“ turi būti nurodomas šio priedo lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai pildomas tik vienas GPM308U priedo lapas.

163. GPM308U priedo 1, 6, 7 laukeliai turi būti užpildomi Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

164. GPM308U priedo U1 laukelyje turi būti įrašomas užsienio valstybės, iš kurios gautos pajamos, kodas. Užsienio valstybių kodų sąrašas pateiktas GPM308P, GPM308T, GPM308V prieduose. Jeigu pajamos yra gautos iš tos užsienio valstybės, kuri nėra įtraukta į šį užsienio valstybių kodų sąrašą, U1 laukelyje turi būti įrašomas kodas ,,XX“ (kita valstybė).

Jeigu GPM308U priede deklaruojamos pajamos per tą patį mokestinį laikotarpį yra gautos iš kelių užsienio valstybių, kurios nėra įtrauktos į užsienio valstybių kodų sąrašą, turi būti pildomi atskiri GPM308U priedo lapai, kurių U1 laukeliuose turi būti įrašomas kodas XX.

165. GPM308U priedo I skyrius ,,Nuo pajamų iš paskirstytojo pelno (dividendų) mokėtino pajamų mokesčio apskaičiavimas“ (toliau – I skyrius) užpildomas, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas 2009, 2010, 2011, 2012 ar 2013 m. mokestiniu laikotarpiu iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės gavo pajamų iš paskirstytojo pelno (dividendų), kurios pagal GPMĮ 6 straipsnį 2009–2013 m. yra apmokestinamos, taikant 20 procentų pajamų mokesčio tarifą, ir nuo kurių toje užsienio valstybėje buvo išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis:

165.1. UA1 laukelyje turi būti įrašoma U1 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje gautų pajamų iš paskirstytojo pelno suma (Lt, ct), neatėmus toje užsienio valstybėje nuo jų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio, kitų mokesčių sumos.

GPM308U priedo UA1 laukelyje įrašytina pajamų suma perkeliama iš GPM308P priedo P4 laukelių, kurių eilučių P3 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu užsienio valstybės kodu, o P2 laukeliuose nurodytas pajamų rūšies kodas 26,

165.2. UA2 laukelyje turi būti įrašoma nuo UA1 laukelyje nurodytų gautų pajamų, apmokestinamų taikant 20 procentų pajamų mokesčio tarifą, sumos pagal GPMĮ nuostatas apskaičiuota Lietuvoje mokėtina pajamų mokesčio suma (Lt). UA2 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama UA1 laukelyje įrašytą sumą padauginus iš 0,2.

166. GPM308U priedo II skyrius ,,Nuo su darbo santykiais susijusių pajamų mokėtino pajamų mokesčio apskaičiavimas“ (toliau – II skyrius) pildomas, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės gavo su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, įskaitant ligos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas (toliau – su darbo santykiais susijusios pajamos), iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės, kurios pagal GPMĮ 6 straipsnį yra apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą ir nuo kurių toje užsienio valstybėje buvo išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis:

166.1. UB1 laukelyje turi būti įrašoma U1 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje gautų pajamų suma (Lt, ct), neatėmus toje užsienio valstybėje nuo jų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio, kitų mokesčių sumos.

UB1 laukelyje įrašytina pajamų suma perkeliama iš GPM308P priedo P4 laukelių, kurių eilučių P3 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu užsienio valstybės kodu, ir P2 laukeliuose įrašytas 01, 02 ar    03 pajamų rūšies kodas.

Kai deklaracijos 16 laukelyje įrašytas nulis (t.y. kai MNPD yra didesnis už su darbo santykiais susijusių pajamų sumą), GPM308U priedo II skyrius nepildomas,

166.2. UB2 laukelyje turi būti įrašoma UB1 laukelyje nurodytos pajamų sumos dalis nuo visų mokestiniu laikotarpiu gautų su darbo santykiais susijusių pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą. UB2 laukelyje įrašytina pajamų sumos dalis apskaičiuojama UB1 laukelyje įrašytą pajamų sumą padalijus iš deklaracijos 12 laukelyje įrašytos pajamų sumos.

Įrašytina pajamų sumos dalis apskaičiuojama 6 skaitmenų po kablelio tikslumu, o septintasis apvalinamas: jei septintasis skaitmuo yra nuo 5 iki 9, tai prie šeštojo skaitmens po kablelio pridedamas vienetas, o jei septintasis yra nuo 0 iki 4, tai septintasis ir paskesni skaitmenys po kablelio atmetami.

166.3. UB3 laukelyje turi būti įrašoma MNPD suma (Lt, ct), kuria mažinamos        UB1 laukelyje nurodytos pajamos. UB3 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama UB2 laukelyje įrašytą pajamų sumos dalį padauginus iš deklaracijos 15 laukelio sumos. Jeigu deklaracijos 15 laukelyje įrašytas nulis, UB3 laukelyje įrašomas nulis,

166.4. UB4 laukelyje turi būti įrašoma UB1 laukelyje nurodytos pajamų sumos dalis nuo visų mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą. UB4 laukelyje įrašytina pajamų sumos dalis apskaičiuojama UB1 laukelyje įrašytą pajamų sumą padalijus iš bendros pajamų sumos, gautos sudėjus deklaracijos 12 ir    13 laukeliuose įrašytas sumas.

Įrašytina pajamų sumos dalis apskaičiuojama 6 skaitmenų po kablelio tikslumu, o septintasis apvalinamas: jei septintasis skaitmuo yra nuo 5 iki 9, tai prie šeštojo skaitmens po kablelio pridedamas vienetas, o jei septintasis yra nuo 0 iki 4, tai septintasis ir paskesni skaitmenys po kablelio atmetami.

166.5. UB5 laukelyje turi būti įrašoma MPNPD suma (Lt, ct), kuria mažinamos      UB1 laukelyje nurodytos pajamos. UB5 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama              UB4 laukelyje įrašytą pajamų sumos dalį padauginus iš deklaracijos 17 laukelio sumos. Jeigu deklaracijos 17 laukelyje įrašytas nulis, UB5 laukelyje įrašomas nulis,

166.6. UB6 laukelyje turi būti įrašomos gyventojo iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės gautos su darbo santykiais susijusios pajamos, sumažintos MNPD ir MPNPD suma. UB6 laukelyje įrašytina pajamų suma apskaičiuojama iš UB1 laukelyje įrašytos sumos atėmus UB3 ir UB5 laukelių sumas,

166.7. UB7–UB9 laukeliai pildomi, kai yra užpildytas GPM308L priedas. GPM308U priedo UB7-UB9 laukeliai užpildomi taip:

166.7.1. UB7 laukelyje turi būti įrašoma UB6 laukelyje nurodytų pajamų dalis nuo visų mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, sumos, iš kurios atimta taikytinų MNPD ir MPNPD suma. UB7 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama UB6 laukelyje nurodytą pajamų sumą padalijus iš deklaracijos           18 laukelio sumos.

Įrašytina pajamų sumos dalis apskaičiuojama 6 skaitmenų po kablelio tikslumu, o septintasis apvalinamas: jei septintasis skaitmuo yra nuo 5 iki 9, tai prie šeštojo skaitmens po kablelio pridedamas vienetas, o jei septintasis yra nuo 0 iki 4, tai septintasis ir paskesni skaitmenys po kablelio atmetami.

166.7.2. UB8 laukelyje turi būti įrašoma UB6 laukelyje nurodytoms pajamoms tenkanti gyventojo mokestiniu laikotarpiu patirtų išlaidų, kuriomis pagal GPMĮ 21 straipsnį gali būti mažinamos jo apmokestinamosios pajamos, suma (Lt, ct). UB8 laukelyje įrašytina išlaidų suma apskaičiuojama:

166.7.2.1. UB7 laukelyje įrašytą pajamų sumos dalį padauginus iš GPM308L priedo    L6 laukelyje įrašytos išlaidų sumos, kai L6 laukelyje įrašyta suma yra mažesnė už deklaracijos 20 laukelyje nurodytą apskaičiuotą maksimalią apmokestinamąsias pajamas mažinančių išlaidų sumą arba jai lygi, t. y., kai L6 < 20 arba L6 = 20 laukelio sumai,

166.7.2.2. UB7 laukelyje įrašytą pajamų sumos dalį padauginus iš deklaracijos           20 laukelyje įrašytos maksimalios apmokestinamąsias pajamas mažinančių išlaidų sumos, kai GPM308L priedo L6 laukelyje įrašyta suma yra didesnė už deklaracijos 20 laukelyje įrašytą sumą, t. y., kai L6 > 20 laukelio sumą,

166.7.3. UB9 laukelyje turi būti įrašoma perskaičiuota gyventojo iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės gautų su darbo santykiais susijusių pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, suma (Lt, ct). UB9 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama iš UB6 laukelyje įrašytos sumos atėmus UB8 laukelio sumą,

166.7.4. UB10 laukelyje turi būti įrašoma gyventojo nuo U1 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje gautų su darbo santykiais susijusių pajamų, apmokestinamų taikant         15 procentų pajamų mokesčio tarifą, sumos pagal GPMĮ nuostatas apskaičiuota Lietuvoje mokėtina pajamų mokesčio suma (Lt). UB10 laukelyje įrašytina mokesčio suma apskaičiuojama:

166.7.4.1. UB9 laukelyje įrašytą sumą padauginus iš 0,15, kai užpildyti šio priedo UB7-UB9 laukeliai,

166.7.4.2. UB6 laukelyje įrašytą sumą padauginus iš 0,15, kai neužpildyti šio priedo UB7-UB9 laukeliai.

167. GPM308U priedo III skyrius ,,Nuo pagal 15 proc. tarifą apmokestinamų pajamų mokėtino pajamų mokesčio apskaičiavimas“ (toliau – III skyrius) pildomas, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės gavo pajamų (išskyrus II skyriuje deklaruojamas su darbo santykiais susijusias pajamas), kurios pagal GPMĮ 6 straipsnį apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą ir nuo kurių toje užsienio valstybėje buvo išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis:

167.1. UC1 laukelyje turi būti įrašoma U1 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje gautų pajamų suma (Lt, ct), neatėmus toje užsienio valstybėje nuo šių pajamų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio, kitų mokesčių sumos.

UC1 laukelyje įrašytina pajamų suma, išskyrus pažymėtąsias 01, 02 ar 03 kodais, perkeliama iš:

167.1.1. GPM308P priedo P4 laukelių, kurių eilučių P3 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu užsienio valstybės kodu, ir P1 laukeliuose nurodytas pajamų mokesčio tarifas 15,

167.1.2. GPM308T priedo T4 laukelių, kurių eilučių T1 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu užsienio valstybės kodu,

167.1.3. GPM308T priedo T15 laukelių, kurių eilučių T16 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu užsienio valstybės kodu,

167.1.4. GPM308R priedo R10 laukelių (kai R10>0), kurių eilučių R4 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu užsienio valstybės kodu, o R5 laukelyje įrašytas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas,

167.1.5. GPM308V priedo V10 laukelių (kai V10>0), kurių eilučių V4 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu užsienio valstybės kodu, o V5 laukelyje įrašytas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas.

167.1.6. GPM308F priedo F5 ir F10 laukelių, kurių atitinkamų eilučių F6 ir F11 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu užsienio valstybės kodu.

167.2. UC2 laukelyje turi būti įrašoma U1 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje gautų pajamų dalis nuo visų mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų, apmokestinamų taikant    15 procentų tarifą. UC2 laukelyje įrašytina pajamų sumos dalis apskaičiuojama                 UC1 laukelyje įrašytą pajamų sumą padalijus iš deklaracijos 12 ir 13 laukeliuose įrašytos bendros pajamų sumos.

Įrašytina pajamų sumos dalis apskaičiuojama 6 skaitmenų po kablelio tikslumu, o septintasis apvalinamas: jei septintasis skaitmuo yra nuo 5 iki 9, tai prie šeštojo skaitmens po kablelio pridedamas vienetas, o jei septintasis yra nuo 0 iki 4, tai septintasis ir paskesni skaitmenys po kablelio atmetami.

167.3. UC3 laukelyje turi būti įrašoma MPNPD suma, kuria mažinamos UC1 laukelyje nurodytos pajamos. UC3 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama UC2 laukelyje įrašytą pajamų sumos dalį padauginus iš deklaracijos 17 laukelio sumos. Jeigu deklaracijos             17 laukelyje įrašytas nulis, UC3 laukelyje įrašomas nulis,

167.4. UC4 laukelyje turi būti įrašomos gyventojo iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės gautos pajamos, apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, sumažintos MPNPD suma. UC4 laukelyje įrašytina pajamų suma apskaičiuojama, iš         UC1 laukelyje įrašytos sumos atėmus UC3 laukelio sumą,

167.5. UC5–UC7 laukeliai pildomi, kai yra užpildytas GPM308L priedas.              UC5-UC7 laukeliai užpildomi taip:

167.5.1. UC5 laukelyje turi būti įrašoma U1 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje gautų pajamų dalis nuo visų mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų, apmokestinamų taikant    15 procentų pajamų mokesčio tarifą. UC5 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama           UC4 laukelyje nurodytą pajamų sumą padalijus iš deklaracijos 18 laukelio sumos.

Įrašytina pajamų sumos dalis apskaičiuojama 6 skaitmenų po kablelio tikslumu, o septintasis apvalinamas: jei septintasis skaitmuo yra nuo 5 iki 9, tai prie šeštojo skaitmens po kablelio pridedamas vienetas, o jei septintasis yra nuo 0 iki 4, tai septintasis ir paskesni skaitmenys po kablelio atmetami.

167.5.2. UC6 laukelyje turi būti įrašoma UC4 laukelyje nurodytoms pajamoms tenkanti gyventojo mokestiniu laikotarpiu patirtų išlaidų, kuriomis pagal GPMĮ 21 straipsnį gali būti mažinamos jo apmokestinamosios pajamos, suma (Lt, ct). UC6 laukelyje įrašytina išlaidų suma apskaičiuojama:

167.5.2.1. UC5 laukelyje įrašytą pajamų sumos dalį padauginus iš GPM308L priedo  L6 laukelyje įrašytos išlaidų sumos, kai L6 laukelyje įrašyta suma yra mažesnė už deklaracijos 20 laukelyje nurodytą apskaičiuotą maksimalią apmokestinamąsias pajamas mažinančių išlaidų sumą arba jai lygi, t. y., kai L6 < 20 arba L6 = 20 laukelio sumai,

167.5.2.2. UC5 laukelyje įrašytą pajamų sumos dalį padauginus iš deklaracijos            20 laukelyje įrašytos maksimalios apmokestinamąsias pajamas mažinančių išlaidų sumos, kai GPM308L priedo L6 laukelyje įrašyta suma yra didesnė už deklaracijos 20 laukelyje įrašytą sumą, t. y., kai L6 > 20 laukelio sumą,

167.6. UC7 laukelyje turi būti įrašoma perskaičiuota gyventojo iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės gautų pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, suma (Lt, ct). UC7 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama iš                  UC4 laukelyje įrašytos sumos atėmus UC6 laukelio sumą,

167.7. UC8 laukelyje turi būti įrašoma gyventojo nuo U1 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje gautų pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, sumos pagal GPMĮ nuostatas apskaičiuota Lietuvoje mokėtina pajamų mokesčio suma (Lt).         UC8 laukelyje įrašytina pajamų mokesčio suma apskaičiuojama:

167.7.1. UC7 laukelyje įrašytą sumą padauginus iš 0,15, kai užpildyti šio priedo     UC5-UC7 laukeliai,

167.7.2. UC4 laukelyje įrašytą sumą padauginus iš 0,15, kai neužpildyti šio priedo UC5-UC7 laukeliai.

168. GPM308U priedo IV skyrius ,,Nuo pagal 5 proc. tarifą apmokestinamų pajamų mokėtino pajamų mokesčio apskaičiavimas“ (toliau – IV skyrius) užpildomas, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės gavo pajamų, kurios pagal GPMĮ apmokestinamos, taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą, ir nuo kurių toje užsienio valstybėje buvo išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis:

168.1. UD1 laukelyje turi būti įrašoma U1 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje gautų pajamų suma (Lt, ct), neatėmus toje užsienio valstybėje nuo šių pajamų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio, kitų mokesčių sumos. UD1 laukelyje įrašytina pajamų suma įrašoma:

168.1.1. iš GPM308P priedo P4 laukelių, kurių eilučių P3 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu užsienio valstybės kodu ir P1 laukeliuose nurodytas 5 procentų pajamų mokesčio tarifas,

168.1.2. iš GPM308R priedo R10 laukelių (kai R10>0), kurių eilučių R4 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu užsienio valstybės kodu, o R5 laukelyje įrašytas 5 procentų pajamų mokesčio tarifas.

168.1.3. iš GPM308V priedo V 10 laukelių (kai V10>0), kurių eilučių V4 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu užsienio valstybės kodu, o V5 laukelyje įrašytas 5 procentų pajamų mokesčio tarifas.

Kai deklaracijos 19 laukelyje įrašytas nulis (t.y. kai MPNPD yra didesnis už pajamų, apmokestinamų taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą, sumą), GPM308U priedo IV skyrius nepildomas.

168.2. UD2 laukelyje turi būti įrašoma UD1 laukelyje nurodytos pajamų sumos dalis nuo mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų, apmokestinamų taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą. UD2 laukelyje įrašytina pajamų sumos dalis apskaičiuojama UD1 laukelyje įrašytą pajamų sumą padalijus iš deklaracijos 19 laukelyje nurodytos pajamų sumos.

Įrašytina pajamų sumos dalis apskaičiuojama 6 skaitmenų po kablelio tikslumu, o septintasis apvalinamas: jei septintasis skaitmuo yra nuo 5 iki 9, tai prie šeštojo skaitmens po kablelio pridedamas vienetas, o jei septintasis yra nuo 0 iki 4, tai septintasis ir paskesni skaitmenys po kablelio atmetami.

168.3. UD3 laukelyje turi būti įrašoma MPNPD suma (Lt, ct), kuria mažinamos       UD1 laukelyje nurodytos pajamos. UD3 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama              UD2 laukelyje įrašytą pajamų sumos dalį padauginus iš deklaracijos 17 laukelyje nurodytos sumos,

168.4. UD4 laukelyje turi būti įrašomos gyventojo iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės gautos pajamos (Lt, ct), apmokestinamos taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą, sumažintos MPNPD suma. UD4 laukelyje įrašytina pajamų suma apskaičiuojama iš UD1 laukelyje įrašytos sumos atėmus UD3 laukelyje įrašytą sumą. Kai UD3 laukelyje įrašyta suma yra didesnė už UD1 laukelio sumą arba jai lygi, t. y., kai UD3>UD1 arba UD3=UD1, UD4 laukelyje įrašomas nulis,

168.5. UD5 laukelyje turi būti įrašoma gyventojo nuo U1 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje gautų pajamų, apmokestinamų taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą, sumos apskaičiuota Lietuvoje mokėtina pajamų mokesčio suma (Lt). UD5 laukelyje įrašytina pajamų mokesčio suma apskaičiuojama UD4 laukelyje įrašytą sumą padauginus iš 0,05.

169. GPM308U priedo V skyrius ,,Atskaitytino pajamų mokesčio apskaičiavimas“ pildomas, jeigu yra užpildytas šio priedo I, II, III arba IV skyrius:

          169.1. U2 laukelyje turi būti įrašoma U1 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota arba paties nuolatinio Lietuvos gyventojo sumokėta pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma (Lt) nuo UA1, UB1, UC1 ir/ar UD1 laukeliuose nurodytų pajamų.

Jeigu pajamos (dividendai, palūkanos, honorarai) yra gautos iš užsienio valstybės, su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, tai U2 laukelyje turi būti įrašoma mokesčio suma, ne didesnė už mokesčio sumą, nustatytą sutartyje.

Apskaičiuojant atskaitytiną užsienio valstybėje išskaičiuotą (sumokėtą) pajamų mokestį ar jam tapatų mokestį nuo didesnių kaip 10000 litų palūkanų už indėlius pagal sutartis, sudarytas nuo 2014 m. sausio 1 d., ir/ar palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius, įsigytus nuo 2014 m. sausio 1 d. (išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, mokamas didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių vertybinių popierių turėtojams), t. y. nuo palūkanų, kurių dalis deklaruojama GPM308N priede kaip neapmokestinamosios palūkanos, o dalis – GPM308P priede kaip apmokestinamosios palūkanos, U2 laukelyje turi būti įrašoma tik apmokestinamosioms palūkanoms tenkanti užsienio valstybėje išskaičiuoto (sumokėto) mokesčio suma.

Pavyzdžiui, nuolatinis Lietuvos gyventojas iš šaltinio Vokietijoje gavo 16000 litų palūkanų už indėlius pagal sutartį, sudarytą nuo 2014 m. sausio 1 d., nuo kurių pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatas, taikant 10 procentų pajamų mokesčio tarifą, buvo išskaičiuotas 1600 litų pajamų mokestis. Ši pajamų mokesčio suma buvo išskaičiuota ir nuo 10000 litų palūkanų, pagal GPMĮ pripažįstamų neapmokestinamosiomis pajamomis, sumos, nuo kurios užsienio valstybėje išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis negali būti atskaitytas. GPM308U priedo U2 laukelyje įrašytina kaip Vokietijoje išskaičiuoto pajamų mokesčio suma nuo Lietuvoje apmokestinamų palūkanų apskaičiuojama taip:

1)     nustatoma apmokestinamų palūkanų dalis − 0,375 (6000 : 16000),

2)     apskaičiuojama Vokietijoje sumokėto pajamų mokesčio suma, tenkanti Lietuvoje apmokestinamoms palūkanoms − 600 Lt (1600 Lt x 0,375).

Vadovaujantis dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatomis, tokia pat pajamų mokesčio suma U2 laukelyje turėtų būti įrašoma ir tuo atveju, jeigu pajamų mokestis nuo 16000 litų palūkanų sumos būtų išskaičiuotas pagal Vokietijos vidaus įstatymus, taikant 25 procentų mokesčio tarifą.

Užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma turi būti nurodoma litais pagal oficialų lito ir euro kursą arba pagal oficialų lito ir užsienio valiutos santykį, kurį Lietuvos bankas buvo nustatęs:

169.1.1. pajamų faktinio gavimo dieną – kai mokestis užsienio valstybėje buvo išskaičiuotas prie pajamų šaltinio,

169.1.2. užsienio valstybėje pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumokėjimo dieną – kai pajamų mokestį ar jam tapatų mokestį užsienio valstybėje sumokėjo pats nuolatinis Lietuvos gyventojas,

169.1.3. paskutinę mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) dieną – kai pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis užsienio valstybėje buvo išskaičiuojamas (mokamas) periodiškai, taip pat kai nėra galimybių nustatyti mokesčio sumokėjimo užsienio valstybėje datos (pvz., kai užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintoje pažymoje apie toje valstybėje gautas pajamas ir nuo jų išskaičiuotą ar sumokėtą pajamų mokestį arba jam tapatų mokestį nenurodyta tiksli mokesčio sumokėjimo data),

169.2. U3 laukelyje turi būti įrašoma gyventojo nuo iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės mokestiniu laikotarpiu gautų visų pajamų pagal GPMĮ apskaičiuota mokėtina pajamų mokesčio suma (Lt), kuri lygi UA2, UB10, UC8 ir UD5 laukelių sumai,

169.3. U4 laukelyje turi būti įrašoma Lietuvoje atskaitytina pajamų mokesčio suma (Lt), t. y.:

169.3.1. U3 laukelyje įrašyta suma, kai U2 laukelyje nurodyta užsienio valstybėje išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma yra didesnė už    U3 laukelyje pagal GPMĮ apskaičiuotą mokėtiną bendrą pajamų mokesčio sumą, t. y., kai U2>U3,

169.3.2. U2 laukelyje įrašyta suma, kai U2 laukelyje nurodyta užsienio valstybėje išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma yra mažesnė už   U3 laukelyje apskaičiuotą mokėtiną bendrą pajamų mokesčio sumą arba jai lygi, t. y., kai U2<U3 arba U2=U3.

170. Kai užpildomas tik vienas GPM308U priedo lapas (t. y. kai pajamos, nuo kurių atskaitomas pajamų mokestis, mokestiniu laikotarpiu gautos tik iš vienos užsienio valstybės), šio priedo U4 laukelyje įrašyta Lietuvoje atskaitytina pajamų mokesčio suma turi būti įrašoma deklaracijos 29 laukelyje.

Kai užpildomi keli GPM308U priedai (t. y. kai pajamos, nuo kurių atskaitomas pajamų mokestis, mokestiniu laikotarpiu gautos iš kelių užsienio valstybių), šių priedų                     U4 laukeliuose įrašytos sumos sudedamos ir gauta suma turi būti įrašoma deklaracijos          29 laukelyje.

171. Tam, kad iš Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos galėtų būti atskaityta pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma, išskaičiuota (sumokėta) užsienio valstybėje, kuri nėra ES valstybė narė arba su kuria Lietuvos Respublika nėra sudariusi ir netaiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties, prie deklaracijos gyventojas turi pridėti užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintą dokumentą apie toje valstybėje gautų pajamų sumą bei nuo jų apskaičiuoto ir išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą ir, mokesčių administratoriaus prašymu, vertėjo patvirtintą šio dokumento vertimą į lietuvių kalbą. Jeigu pajamos gautos iš kelių užsienio valstybių, kurios nėra ES valstybės narės arba su kuriomis Lietuvos Respublika nėra sudariusi ir netaiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių, prie deklaracijos turi būti pridėtas kiekvienos užsienio valstybės, iš kurios gautos pajamos, mokesčių administratoriaus patvirtintas dokumentas apie toje valstybėje gautų pajamų sumą bei nuo jų apskaičiuoto ir išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą.

Tam, kad nuo palūkanų, dividendų ir/ar honoraro užsienio valstybėje, kuri yra ES valstybė narė arba su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, iš Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos galėtų būti atskaitytas išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, prie deklaracijos gyventojas turi pridėti dokumentą apie toje valstybėje gautų palūkanų, dividendų ir/ar honoraro sumą bei nuo jų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą ir, mokesčių administratoriaus prašymu, vertėjo patvirtintą šio dokumento vertimą į lietuvių kalbą. Jeigu palūkanos, dividendai ir/ar honoraras gauti iš kelių užsienio valstybių, kurios yra ES valstybės narės arba su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, prie deklaracijos turi būti pridėti dokumentai apie kiekvienoje valstybėje gautų palūkanų, dividendų ir/ar honoraro sumą bei nuo jų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą.