Deklaracijos pildymas

XIII. DEKLARACIJOS PILDYMAS

 

111. Deklaracijos 1-7 laukelių pildymas:

111.1. 1 laukelis turi būti užpildomas Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka,

111.2. Laukelyje ,,Savivaldybės kodas“ iš deklaracijos antrame lape pateikto savivaldybių kodų sąrašo turi būti įrašomas nuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės kodas. Turi būti įrašomas kodas tos savivaldybės, kurios teritorijoje nuolatinis Lietuvos gyventojas turėjo nuolatinę gyvenamąją vietą praėjusio mokestinio laikotarpio (kurio deklaracija teikiama) gruodžio 31 dieną, ir kurią nurodė darbdaviui ar kitam mokestį išskaičiuojančiam asmeniui. Jeigu šiam asmeniui gyvenamoji vieta nebuvo nurodyta, tai turi būti įrašomas kodas tos savivaldybės, kurios teritorijoje nuolatinis Lietuvos gyventojas to mokestinio laikotarpio gruodžio 31 dieną turėjo nuolatinę gyvenamąją vietą,

111.3. 2 laukelyje turi būti įrašomas nuolatinio Lietuvos gyventojo vardas (vardai). Jeigu vardai netelpa, įrašomas pirmasis vardas,

111.4. 3 laukelyje turi būti įrašoma nuolatinio Lietuvos gyventojo pavardė (pavardės). Jeigu pavardės netelpa, turi būti įrašoma pirmoji pavardė,

111.5. 4 laukelyje turi būti įrašomas nuolatinės gyvenamosios vietos adresas deklaracijos pateikimo metu. Tarp miesto ir gatvės pavadinimų, gatvės pavadinimo ir namo numerio paliekama po vieną tuščią langelį. Namo numeris ir buto numeris atskiriami brūkšneliu (-). Adresas įrašomas tokia eilės tvarka:

111.5.1. savivaldybės (išskyrus atvejus, kai adreso objektas yra savivaldybės centre) pavadinimas,

111.5.2. seniūnijos (išskyrus miestų seniūnijas) pavadinimas,

111.5.3. gyvenamosios vietovės pavadinimas,

111.5.4. gatvės (išskyrus gyvenamąsias vietoves, kuriose gatvės nesudaromos) pavadinimas,

111.5.5. pastato numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje,

111.5.6. korpuso numeris (jeigu yra suteiktas),

111.5.7. buto ar kitos gyvenamosios patalpos numeris,

111.6. deklaracijos 5 laukelyje turi būti įrašoma telefono kodas ir numeris. Tarp kodo ir telefono numerio dedamas brūkšnelis, pvz., 8555-55555.

Elektroninio pašto adresas neturi būti įrašomas.

111.7. 6 ir 7 laukeliai turi būti užpildomi Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

112. Deklaracijos 8 laukelis užpildomas, kai deklaraciją (viso mokestinio laikotarpio arba nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki galutinio išvykimo iš Lietuvos dienos) teikia galutinai išvykstantis iš Lietuvos nuolatinis Lietuvos gyventojas ar fizinis asmuo, pagal GPMĮ 4 straipsnio 1 dalies 4 punktą mokestiniu laikotarpiu tapęs nuolatiniu Lietuvos gyventoju. Tokiu atveju atitinkamame langelyje turi būti įrašomas ,,X“ ženklas.

113. Deklaracijos 9 laukelyje turi būti pažymima, kokie deklaracijos priedai pridedami: atitinkamam priedui žymėti skirtame langelyje įrašomas ,,X“ ženklas. Prie deklaracijos gali būti pridedami tik 9 laukelyje nurodyti deklaracijos priedai.

114. Deklaracijos 10 laukelyje turi būti įrašomas deklaracijos (kartu su priedais) lapų skaičius.

115. Deklaracijos 11 laukelyje turi būti įrašomas prie deklaracijos ir jos priedų pridėtų dokumentų (t. y. įgaliojimo, užsienio valstybėje gautų pajamų sumą ir nuo jų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą patvirtinančių dokumentų, FR0781 formos, E101, E102, E103 ar E106 formos pažymos ar Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės ar Šveicarijos kompetentingos įstaigos, atsakingos už taikytinos teisės nustatymą, įgyvendinant Reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 ir Reglamentą (EEB) Nr. 574/72, išduoto raštiško laisvos formos patvirtinimo) lapų skaičius.

Teikdamas 2009 mokestinių metų deklaraciją gyventojas, tokiu atveju, kai prie deklaracijos ir jos priedų neprideda dokumentų, tačiau 2009 mokestiniais metais gavo pensijų kaupimo ar gyvybės draudimo išmokas, didesnes už sumokėtas įmokas, išmokėtas pasibaigus ar nutraukus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutarčiai ir apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčiu, deklaracijos 11 laukelyje turi įrašyti minus vienas (-1).

116. Deklaracijos 12 laukelyje turi būti įrašoma nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį gautų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų (toliau – su darbo santykiais susijusios pajamos) suma. 12 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama sudėjus visų GPM308P priedo lapų eilučių, kurių P2 laukelyje įrašyti 01, 02 ir 03 pajamų rūšies kodai, P4 laukelių sumas. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį negavęs tokių pajamų, deklaracijos 12 laukelyje turi įrašyti nulį.

117. Deklaracijos 13 laukelyje turi būti įrašoma bendra nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį gautų pajamų, pagal GPMĮ 6 straipsnį apmokestinamų taikant         15 procentų pajamų mokesčio tarifą, suma (Lt, ct). Įrašytina suma apskaičiuojama sudėjus:

117.1. visų GPM308P priedo lapų eilučių, kurių P1 laukelyje įrašytas 15 (procentų) pajamų mokesčio tarifas, P4 laukelių sumas, išskyrus sumas, P2 laukelyje pažymėtas 01, 02 ir 03 kodais,

117.2. visų GPM308T priedo lapų T32 laukelių sumas,

117.3. visų GPM308V priedo lapų eilučių, kurių V5 laukelyje įrašytas 15 (procentų) pajamų mokesčio tarifas, V10 laukelių sumas,

117.4. GPM308K priedo lapų K24 laukelių sumas.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį negavęs pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, 13 laukelyje turi įrašyti nulį.

117.5. GPM308F priedo lapų F12 laukelių sumas.

118. Deklaracijos 13A laukelyje turi būti įrašoma bendra nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį gautų pajamų, pagal GPMĮ apmokestinamų taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą, suma (Lt, ct). Įrašytina suma apskaičiuojama sudėjus:

118.1. visų GPM308P priedo lapų eilučių, kurių P1 laukelyje įrašytas 5 procentų pajamų mokesčio tarifas, P4 laukelių sumas,

118.2. visų GPM308V priedo lapų eilučių, kurių V5 laukelyje įrašytas 5 procentų pajamų mokesčio tarifas, V10 laukelių sumas.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį negavęs pajamų, apmokestinamų taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą, 13A laukelyje turi įrašyti nulį.

119. Deklaracijos 14 laukelyje turi būti įrašoma nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį gautų pajamų, pagal GPMĮ nuostatas neapmokestinamų pajamų mokesčiu, bendra suma (Lt, ct), kuri apskaičiuojama sudėjus:

119.1.  visų GPM308N priedo lapų N4 laukelių sumas,

119.2. GPM308T priedo lapo T20 laukelio sumą,

119.3. visų GPM308V priedo lapų eilučių, kurių V5 laukelyje kaip pajamų mokesčio tarifas yra įrašytas nulis (0), V10 laukelių sumas.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį negavęs neapmokestinamųjų pajamų, 14 laukelyje turi įrašyti nulį,

119.4. GPM308F priedo lapų F3 laukelio sumą.

120. Deklaracijos 15 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį nuolatiniam Lietuvos gyventojui taikytino (bet ne faktiškai pritaikyto) metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – MNPD) suma (Lt, ct). Nuolatinis Lietuvos gyventojas, išskyrus turintį teisę į didesnį MNPD, 15 laukelyje įrašytiną sumą turi apskaičiuoti pagal              GPMĮ 20 straipsnio 1 dalyje pateiktą MNPD apskaičiavimo formulę:

Gyventojui taikytinas MNPD = 5640 – 0,2 x (GMP – 9600), kai deklaruojamos 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 m. mokestinio laikotarpio pajamos arba

MNPD = 6840 − 0,26 x (GMP − 12000), kai deklaruojamos 2014 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamos kurioje GMP – gyventojo metinės apmokestinamosios pajamos, pagal  GPMĮ 20 straipsnio 7 dalį apskaičiuojamos, sudėjus:

visas 2009 m. mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas, išskyrus išmokas, mokamas pasibaigus arba nutraukus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutartį, neviršijančias sumokėtų įmokų dydžio, taip pat pajamas, nuo kurių pajamų mokestis buvo sumokėtas įsigyjant verslo liudijimą. GMP apskaičiuojamos sudėjus: visų GPM308P priedo lapų P4 laukelių sumas, išskyrus pažymėtas 71 ir/ar 72 kodais, visų GPM308T priedo lapų T32 laukelių, visų GPM308V priedo lapų V10 laukelių (išskyrus eilučių, kurių V5 laukeliuose įrašyta nulis), visų GPM308K priedo lapų K24 laukelių sumas,

visas 2010 m. ir vėlesnio mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas, išskyrus išmokas, gyventojui išmokėtas pasibaigus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutarčiai ar ją nutraukus, neviršijančias sumokėtų įmokų sumos, individualios veiklos pajamas, kurioms taikomas 5 procentų pajamų mokesčio tarifas, taip pat iš veiklos pagal verslo liudijimą gautas pajamas. GMP apskaičiuojamos sudėjus: visų GPM308P priedo lapų P4 laukelių (eilučių, kurių P1 laukelyje įrašyta penkiolika), išskyrus pažymėtas 71, 72, visų GPM308P priedo lapų P4 laukelių (eilučių, kurių P1 laukelyje įrašyta dvidešimt), visų GPM308T priedo lapų T32 laukelių, visų GPM308V priedo lapų V10 laukelių (eilučių, kurių V5 laukeliuose įrašyta penkiolika), visų GPM308K priedo lapų K24 laukelių sumas.

Teisės į MNPD neturintis gyventojas, taip pat gyventojas, negavęs su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, 15 laukelyje turi įrašyti nulį.

Galutinai išvykstančiam iš Lietuvos gyventojui, laikomam nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal GPMĮ 4 straipsnio 3 dalį, taikytina MNPD dalis apskaičiuojama pagal Metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio ir metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies apskaičiavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 298 (Žin., 2002, Nr. 95-4145).

Galutinai išvykstantis iš Lietuvos gyventojas jam taikytiną MNPD dalį apskaičiuoja taip:

120.1. visą MNPD sumą, pagal GPMĮ 20 straipsnio 1 dalyje pateiktą MNPD formulę, o teisę į didesnį MNPD turintis gyventojas – GPMĮ 20 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka,

120.2. gauta suma dauginama iš dienų skaičiaus nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki galutinio išvykimo dienos ir dalijama iš 365.

121. Deklaracijos 15A laukelį turi užpildyti tik teisę į didesnį – 600 Lt mėnesio NPD turintis gyventojas, t. y. gyventojas, kuriam nustatytas 30-55 procentų darbingumo lygis, sulaukęs senatvės pensijos amžiaus gyventojas, kuriam nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, ir gyventojas, kuriam nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis. 15A laukelyje jis turi įrašyti mėnesių skaičių, kuriais jam per mokestinį laikotarpį taikomas 600 Lt mėnesio NPD. Kai toks darbingumo lygis, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis buvo nustatytas per tą mokestinį laikotarpį, kurio deklaracija teikiama, tai mėnuo, per kurį toks darbingumo lygis, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis buvo nustatytas, neįskaičiuojamas. Pavyzdžiui, gyventojas, kuriam 30-55 procentų darbingumo lygis buvo nustatytas 2009 m. birželio 2 d., ir kuriam 600 Lt mėnesio NPD priklauso nuo liepos mėn., 15 A laukelyje turi įrašyti skaičių 6 (birželio mėnuo, per kurį buvo nustatytas 30-55 procentų darbingumo lygis, neįskaičiuojamas).

122. Deklaracijos 15B laukelį turi užpildyti tik teisę į didesnį – 800 Lt mėnesio NPD turintis gyventojas, t. y. gyventojas, kuriam nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis, sulaukęs senatvės pensijos amžiaus gyventojas, kuriam nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir gyventojas, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis. 15B laukelyje jis turi įrašyti mėnesių skaičių, kuriais jam buvo nustatytas toks darbingumo lygis, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis (neįskaitant mėnesio, per kurį toks lygis nustatytas). Pavyzdžiui, gyventojas, kuriam 0-25 procentų darbingumo lygis buvo nustatytas 2009 m. spalio 12 d., ir kuriam     800 Lt mėnesio NPD priklauso nuo lapkričio mėn., 15B laukelyje turi įrašyti skaičių 2 (spalio mėnuo, per kurį buvo nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis, neįskaičiuojamas).

123. Deklaracijos 16 laukelyje turi būti įrašoma su darbo santykiais susijusių pajamų suma (Lt, ct), atėmus taikytino MNPD sumą. 16 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama iš deklaracijos 12 laukelio sumos atėmus 15 laukelio sumą.

Kai 15 laukelyje įrašyta suma yra didesnė už įrašytąją 12 laukelyje arba kai šios sumos lygios, 16 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

124. Deklaracijos 17 laukelyje turi būti įrašoma metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – MPNPD) suma (Lt, ct). 17 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama sudėjus už auginamus vaikus (įvaikius) taikytinus mokestinio laikotarpio kiekvieno mėnesio PNPD.

Galutinai išvykstančiam iš Lietuvos gyventojui, laikomam nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal GPMĮ 4 straipsnio 3 dalį, taikytina MPNPD dalis apskaičiuojama pagal Metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio ir metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies apskaičiavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 298, MPNPD padauginus iš dienų skaičiaus nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki galutinio išvykimo dienos ir padalijus iš 365.

Gyventojas, neturintis teisės į MPNPD, 17 laukelyje turi įrašyti nulį.

125. Deklaracijos 18 laukelyje turi būti įrašoma pajamų, apmokestinamų taikant          15 procentų mokesčio tarifą, suma (Lt, ct), atėmus iš jos MPNPD sumą. 18 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, sudėjus 13 ir 16 laukeliuose įrašytas sumas ir atėmus            17 laukelio sumą. Kai gaunama neigiama suma arba nulis, 18 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

126. Deklaracijos 18A laukelyje turi būti įrašoma MPNPD suma (Lt, ct), neatimta iš taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą apmokestinamų pajamų. 18A laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama iš 17 laukelio sumos atėmus 13 ir 16 laukelių sumą. Kai gaunama neigiama suma arba nulis, 18A laukelyje turi būti įrašomas nulis.

127. Deklaracijos 19 laukelyje turi būti įrašoma taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą apmokestinamų pajamų suma, atėmus neatimtą MPNPD. 19 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama iš 13A laukelio sumos atėmus 18A laukelio sumą.

Jeigu apskaičiuota suma gaunama neigiama arba lygi nuliui, 19 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

128. Deklaracijos 20 laukelis turi būti užpildomas, kai yra užpildytas GPM308L priedas. Deklaracijos 20 laukelyje turi būti įrašoma maksimali GPMĮ 21 straipsnyje nurodytų išlaidų, kuriomis gali būti mažinamos nuolatinio Lietuvos gyventojo apmokestinamosios pajamos, suma (Lt, ct). 20 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama:

128.1. sudėjus deklaracijos 18 ir 19 laukeliuose įrašytas sumas ir apskaičiuotą bendrą sumą padauginus iš 0,25, – kai deklaruojamos 2009 m. mokestinį laikotarpį gyventojo patirtos išlaidos,

128.2. deklaracijos 18 laukelyje įrašytą sumą padauginus iš 0,25, – kai deklaruojamos 2010 m. ar vėlesniu mokestiniu laikotarpiu gyventojo patirtos išlaidos.

129. Deklaracijos 21 laukelis turi būti užpildomas, kai yra užpildytas GPM308L priedas. 21 laukelyje turi būti įrašoma perskaičiuota (atsižvelgus į nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtas GPMĮ 21 straipsnyje nurodytas išlaidas), taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, apmokestinamų pajamų suma (Lt, ct), kuri apskaičiuojama taip:

129.1. iš 18 laukelio sumos atimama 20 laukelio suma, – kai nuolatinio Lietuvos gyventojo faktiškai patirtos išlaidos, nurodytos visų GPM308L priedo lapų L6 laukeliuose, yra didesnės už 20 laukelio sumą,

129.2. iš 18 laukelio sumos atimama GPM308L priedo visų lapų L6 laukeliuose įrašyta suma, – kai nuolatinio Lietuvos gyventojo faktiškai patirtos išlaidos, nurodytos visų GPM308L priedo lapų L6 laukeliuose, yra mažesnės už 20 laukelio sumą ar šiai sumai lygios.

Kai gaunama neigiama suma arba nulis, 21 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

130. Deklaracijos 22 laukelyje turi būti įrašoma, taikant 20 procentų pajamų mokesčio tarifą, apmokestinamų pajamų suma (Lt, ct), apskaičiuota sudėjus GPM308P priedo eilučių, kurių P1 laukeliuose įrašytas 20 procentų mokesčio tarifas, P4 laukelių sumas. Kai apskaičiuota suma lygi nuliui, taip pat 2014 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio metinės pajamų deklaracijos 22 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

131. Deklaracijos 23 laukelyje turi būti įrašoma pajamų mokesčio suma (Lt) nuo pajamų, apmokestinamų taikant 20 procentų mokesčio tarifą, apskaičiuota, padauginus        22 laukelio sumą iš 0,2. Kai 22 laukelyje yra įrašytas nulis, 23 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

132. Deklaracijos 24 laukelyje turi būti įrašoma pajamų mokesčio suma (Lt) nuo pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų mokesčio tarifą, kuri apskaičiuojama:

132.1. padauginus 21 laukelio sumą (kai 21 laukelis užpildytas) iš 0,15 arba

132.2. padauginus 18 laukelio sumą (kai 21 laukelis neužpildytas) iš 0,15.

Kai 18 arba 21 laukelyje įrašyta suma yra lygi nuliui, 24 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

133. Deklaracijos 25 laukelyje turi būti įrašoma pajamų mokesčio suma (Lt) nuo pajamų, apmokestinamų taikant 5 procentų mokesčio tarifą. Įrašytina suma apskaičiuojama 19 laukelio sumą padauginus iš 0,05.

Kai apskaičiuota suma lygi nuliui, 25 laukelyje turi būti įrašomas nulis..

134. Deklaracijos 26 laukelyje turi būti įrašoma bendra pajamų mokesčio suma, apskaičiuota (Lt) sudėjus deklaracijos 23, 24 ir 25 laukelių sumas. Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, 26 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

135. Deklaracijos 27 laukelyje turi būti įrašoma bendra pajamų mokesčio suma (Lt), mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota nuo nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį gautų pajamų. 27 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama sudėjus visų GPM308P priedo lapų P7 laukelių, visų GPM308V priedo lapų V11 laukelių, visų GPM308T priedo lapų T33 laukelių, visų GPM308N priedo lapų N5 laukelių ir GPM308F priedo lapų F13 laukelių sumas.

Šiame 27 laukelyje nenurodoma mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma (ar jos dalis), taip pat gyventojo savo lėšomis sumokėta ar kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta pajamų mokesčio suma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino pajamų mokesčio sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši mokesčio suma deklaruojama kaip išskaičiuota pajamų mokesčio suma.

Jeigu pajamų mokestis išskaičiuotas nebuvo, deklaracijos 27 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

136. Deklaracijos 28 laukelyje turi būti įrašoma bendra pajamų mokesčio suma (Lt), iki deklaracijos pateikimo dienos už gyventoją sumokėta kito asmens savo lėšomis nuo pajamų, nurodytų GPM308P, GPM308N, GPM308T, GPM308V, GPM308K ir GPM308F prieduose.

Kito asmens savo lėšomis sumokėta, tačiau gyventojo iki deklaracijos pateikimo dienos tam asmeniui grąžinta pajamų mokesčio suma deklaracijos 28 laukelyje nenurodoma.

Jeigu kitas asmuo savo lėšomis už gyventoją pajamų mokesčio nemokėjo, deklaracijos 28 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

137. Deklaracijos 29 laukelyje turi būti įrašoma Lietuvoje atskaitoma užsienio valstybėse išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma (Lt).  29 laukelis užpildomas po to, kai Taisyklių nustatyta tvarka užpildomas GPM308U priedas ir/ar GPM308K priedas. Deklaracijos 29 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama sudedant visų GPM308U priedo lapų U4 laukelių ir visų GPM308K priedo lapų K27 laukelių sumas. Kai GPM308U ir GPM308K priedai neužpildyti, deklaracijos 29 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

138. Deklaracijos 30 laukelyje turi būti įrašoma bendra pajamų mokesčio suma (Lt), gyventojo iki deklaracijos (teikiant patikslintą deklaraciją – iki patikslintos deklaracijos) pateikimo dienos savo lėšomis sumokėta ar MAĮ nustatyta tvarka įskaityta iš kitų mokesčių nuo pajamų, nurodytų GPM308P, GPM308N, GPM308T, GPM308V, GPM308K ir GPM308F prieduose, išskyrus už verslo liudijimą sumokėtą nustatyto dydžio pajamų mokestį.

          Veiklą pagal verslo liudijimą nutraukęs gyventojas, privalantis registruotis ar įregistruotas PVM mokėtoju ir/ar iš veiklos ,,Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“ gavęs pajamų, viršijančių Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje nustatyto atlygio už suteiktas paslaugas dydį, į 30 laukelyje įrašytiną sumą turi įskaičiuoti ir tą pajamų mokesčio sumą, kuri pagal jo pateiktą FR0781 formos prašymą buvo įskaityta į pajamų mokestį, mokėtiną nuo individualios veiklos pajamų, apmokestinamų taikant 5 arba 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, taip pat nuo nuomos pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą.

Gyventojo sumokėta, tačiau iki deklaracijos pateikimo dienos jam grąžinta pajamų mokesčio suma deklaracijos 30 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas savo lėšomis iki deklaracijos pateikimo dienos pajamų mokesčio nemokėjo, 30 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

139. Deklaracijos 31-32 laukeliuose turi būti įrašomi duomenys apie nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestinę prievolę:

139.1. 31 laukelyje – prievolės suma (Lt), apskaičiuota neatsižvelgus į kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėtą pajamų mokestį. Įrašytina suma apskaičiuojama iš        26 laukelio atėmus 27 ir 29 laukelių sumas. Kai apskaičiuota suma yra neigiama, turi būti įrašomas ir minuso ženklas. Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, turi būti įrašomas nulis,

139.2. 32 laukelyje – prievolės suma (Lt), sumažinta kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėto pajamų mokesčio suma. 32 laukelis užpildomas, kai 31 laukelis>0 (t. y. kai 31 laukelyje įrašyta suma yra teigiama). 32 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama iš  31 laukelio atėmus 28 laukelio sumą. Kai apskaičiuota suma yra neigiama arba lygi nuliui,  32 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

140. 33 laukelyje turi būti įrašoma grąžintina (kai apskaičiuota suma yra teigiama) arba mokėtina (kai apskaičiuota suma yra neigiama) pajamų mokesčio suma (Lt). 33 laukelyje įrašytina mokesčio suma apskaičiuojama taip:

140.1. kai 31 laukelyje įrašyta suma yra teigiama, iš 30 laukelio atimama 32 laukelio suma,

140.2. kai 31 laukelyje įrašyta suma yra neigiama arba lygi nuliui, prie 30 laukelio pridedama 27 ir 29 laukelių suma ir atimama 26 laukelio suma.

Taip apskaičiuojamas skirtumas tarp mokėtinos pajamų mokesčio sumos ir iki deklaracijos pateikimo dienos bendros išskaičiuotos (sumokėtos) bei atskaitytos mokesčio sumos. Kai deklaracijos 33 laukelyje įrašytina suma gaunama su minuso ženklu, tai turi būti įrašomas ir minuso ženklas. Kai 33 laukelyje gaunamas nulis, taip pat kai gaunama suma yra nuo 1 iki 3 litų (ar nuo -1 iki -3 litų), tai 33 laukelyje turi būti įrašomas nulis. Kai deklaracijos 33 laukelyje įrašytina suma gaunama teigiama, pliuso ženklas nerašomas. Mokėtina 4 litų ir didesnė suma turi būti sumokėta iki gegužės 1 dienos.

141. Deklaracijos 34 laukelyje turi būti skaičiais įrašomas gyventojo turimos žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis (išreikštas EDV), apskaičiuotas vadovaujantis Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-1106 (Žin., 2010, Nr. 155-7882). Įrašomas EDV dydis, apskaičiuotas už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 dienos. EDV skaičius neapvalinimas.

Pavyzdžiui, nuolatinio Lietuvos gyventojo, vykdančio žemės ūkio veiklą, per visus          mokestinius 2008 metus turimos žemės ūkio valdos (ūkio) dydis buvo 5 EDV. 2009 m. liepos mėnesį gyventojo turimos žemės ūkio valdos (ūkio) dydis sumažėjo iki 1 EDV. Tokiu atveju gyventojas, teikdamas 2009 mokestinių metų deklaraciją, deklaracijos 34 laukelyje turi įrašyti skaičių, kuris atitinka EDV dydį, apskaičiuotą už 2008 metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d. (rodiklio reikšmė paskelbta 2009 metų sausio 30 d.), t. y. 5 EDV.

Kai gyventojas neturi apskaičiuoto EDV, 34 laukelis nepildomas.

142. Deklaracijos 35A laukelyje, teikiant 2009 metų deklaraciją, turi būti įrašomas skaičius mėnesių, kuriais nuolatinis Lietuvos gyventojas nedirbo pagal darbo sutartį, nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, neturėjo SDĮ 6 straipsnio 5 dalyje nurodyto statuso, per kuriuos iki 2008 m. gruodžio 31 d. nebuvo įsigijęs verslo liudijimo, skirto veiklai vykdyti 2009 metais, įskaitant tuos mėnesius, kuriais veikla pagal tokį verslo liudijimą buvo nutraukta visą kalendorinį mėnesį Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 (Žin., 2002, Nr. 112-4992, 2005, Nr. 138-4971), nustatytais pagrindais, ir kuriems po 2009 m. sausio    1 d. buvo įsigijęs verslo liudijimą, skirtą veiklai vykdyti 2009 metais, išskyrus tuos mėnesius, kuriais veikla pagal tokį verslo liudijimą buvo nutraukta visą kalendorinį mėnesį. Skaičiuojami tik tie mėnesiai, kuriais gyventojas laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju. Be to, gyventojas, skaičiuodamas į deklaracijos 35A laukelį įrašomą mėnesių skaičių, neturi įskaičiuoti mėnesių, kuriais nors vieną dieną, vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 nuostatomis, buvo draudžiamas socialiniu draudimu (įskaitant sveikatos draudimą) ne Lietuvoje, o kitoje Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje ar Šveicarijoje.

1 pavyzdys. Nuolatinis Lietuvos gyventojas 2009 metais nedirbo pagal darbo sutartį, nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, neturėjo SDĮ 6 straipsnio 5 dalyje nurodyto statuso, nebuvo po 2009 m. sausio 1 d. įsigijęs verslo liudijimo, skirto veiklai vykdyti 2009 metais, tačiau 2008 m. gruodžio 16 d. įsigijo verslo liudijimą visiems 2009 metams. 2009 m. birželio 30 d. gyventojo veikla pagal 2008 m. gruodžio 16 d. įsigytą verslo liudijimą, jam susirgus, buvo nutraukta. Teikdamas 2009 metų deklaraciją, gyventojas deklaracijos 35A laukelyje turi įrašyti skaičių 6.

2 pavyzdys. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, 2009 metais galutinai išvykstantis iš Lietuvos, pateikia 2009 m. galutinai išvykstančiojo iš Lietuvos pajamų deklaraciją ir deklaracijos 7 laukelyje įrašo datą 2009-03-31. Nuolatinis Lietuvos gyventojas nuo 2009 metų sausio 1 d. iki kovo 31 d., kai buvo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, nedirbo pagal darbo sutartį, nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, neturėjo SDĮ 6 straipsnio 5 dalyje nurodyto statuso, iki 2008 m. gruodžio 31 d. nebuvo įsigijęs verslo liudijimo, skirto veiklai vykdyti 2009 metais, ir po 2009 m. sausio 1 d. nebuvo įsigijęs verslo liudijimo, skirto veiklai vykdyti 2009 metais. Teikdamas galutinai išvykstančiojo deklaraciją ir 2009 metų deklaraciją, gyventojas deklaracijos 35A laukelyje turi įrašyti skaičių 3.

142.1. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas dirbo pagal darbo sutartį ar vykdė veiklą, prilygintą darbo santykiams, tačiau jo gautos darbo užmokesčio pajamos sveikatos draudimo įmokomis apmokestintos, vadovaujantis ne Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės ar Šveicarijos, o kitos užsienio valstybės teisės aktais arba jis yra draustas valstybės lėšomis ne pagal SDĮ, šie mėnesiai turi būti įskaičiuojami į deklaracijos 35A laukelį.

142.2. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas tą patį mėnesį nei dirbo pagal darbo sutartį, nei vykdė veiklą, prilygintą darbo santykiams, nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, neturėjo SDĮ 6 straipsnio 5 dalyje nurodyto statuso, iki 2008 m. gruodžio 31 d. nebuvo įsigijęs verslo liudijimo, skirto veiklai vykdyti 2009 metais, ir po 2009 m. sausio 1 d. buvo įsigijęs verslo liudijimą, skirtą veiklai vykdyti 2009 metais, šis mėnuo turi būti skaičiuojamas kaip vienas mėnuo.

Pavyzdys. Jeigu gyventojas dirbo pagal darbo sutartį 2009 metų sausio, vasario, kovo mėnesiais ir buvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis 2009 metų sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės ir birželio mėnesiais, jis deklaracijos 35A laukelyje turi įrašyti skaičių 6, nes gyventojas liepos–gruodžio mėnesiais nedirbo pagal darbo sutartį, nevykdė veiklos, prilygintos darbo santykiams, nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, neturėjo SDĮ 6 straipsnio 5 dalyje nurodyto statuso, iki 2008 m. gruodžio 31 d. nebuvo įsigijęs verslo liudijimo, skirto veiklai vykdyti 2009 metais, ir po 2009 m. sausio 1 d. nebuvo įsigijęs verslo liudijimo, skirto veiklai vykdyti 2009 metais.

142.3. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas dirbo pagal darbo sutartį, ar vykdė veiklą, prilygintą darbo santykiams, ar buvo draustas valstybės lėšomis, ar turėjo SDĮ 6 straipsnio 5 dalyje nurodytą statusą, ar iki 2008 m. gruodžio 31 d. buvo įsigijęs verslo liudijimą, skirtą veiklai vykdyti 2009 metais, ar po 2009 m. sausio 1 d. buvo įsigijęs verslo liudijimą, skirtą veiklai vykdyti 2009 metais, ne visą mėnesį, tas mėnuo turi būti skaičiuojamas kaip visas mėnuo.

Pavyzdys. Jeigu gyventojas dirbo pagal darbo sutartį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki kovo 17 d., jis deklaracijos 35A laukelyje turi įrašyti skaičių 9, nes gyventojas balandžio–gruodžio mėnesiais nei dirbo pagal darbo sutartį, nei vykdė veiklą, prilygintą darbo santykiams, nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, neturėjo SDĮ 6 straipsnio 5 dalyje nurodyto statuso, iki 2008 m. gruodžio 31 d. nebuvo įsigijęs verslo liudijimo, skirto veiklai vykdyti 2009 metais, ir po 2009 m. sausio 1 d. nebuvo įsigijęs verslo liudijimo, skirto veiklą vykdyti 2009 metais.

142.4. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas visais 2009 metų mokestinio laikotarpio mėnesiais, kuriais buvo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, dirbo pagal darbo sutartį, vykdė veiklą, prilygintą darbo santykiams, buvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, turėjo SDĮ 6 straipsnio 5 dalyje nurodytą statusą, iki 2008 m. gruodžio 31 d. buvo įsigijęs verslo liudijimą, skirtą veiklai vykdyti 2009 metais, ir (ar) nebuvo po 2009 m. sausio 1 d. įsigijęs verslo liudijimo, skirto veiklą vykdyti 2009 metais, gyventojas deklaracijos 35A laukelyje turi įrašyti nulį.

142.5. Teikiant 2010 metų ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją, deklaracijos 35A laukelyje turi būti įrašomas skaičius mėnesių, kuriais nuolatinis Lietuvos gyventojas nedirbo pagal darbo sutartį, nevykdė veiklos, prilygintos darbo santykiams, nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, nevykdė žemės ūkio veiklos, nevykdė individualios veiklos pagal pažymą ar (ir) įgijus verslo liudijimą, nebuvo individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys, šeimynos dalyvis, mažosios bendrijos narys, nebuvo draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu kaip žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus teikiantis asmuo, neturėjo SDĮ 6 straipsnio 5 dalyje nurodyto statuso, t.y. mėnesių, kuriais privalomuoju sveikatos draudimu privalėjo draustis savarankiškai, skaičius. Skaičiuojami tik tie mėnesiai, kuriais gyventojas laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju. Be to, gyventojas, skaičiuodamas į deklaracijos 35A laukelį įrašomą mėnesių skaičių, neturi įskaičiuoti mėnesių, kuriais nors vieną dieną, vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 nuostatomis, buvo draudžiamas socialiniu draudimu (įskaitant sveikatos draudimą) ne Lietuvoje, o kitoje Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje ar Šveicarijoje.

Šeimynos dalyvis, apskaičiuodamas į 2010 m. mokestinio laikotarpio deklaracijos 35A laukelį įrašomą mėnesių skaičių, neturi įskaičiuoti 2010 m. sausio–birželio mėnesių, neatsižvelgdamas į tai, ar šeimynos dalyvio statusą jis įgijo iki 2010 m. birželio 30 d., ar po šios datos.

1. Pavyzdys. Nuolatinis Lietuvos gyventojas 2010 metais nedirbo pagal darbo sutartį, nevykdė veiklos, prilygintos darbo santykiams, nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, nevykdė žemės ūkio veiklos, individualios veiklos, įgijus verslo liudijimą, nebuvo individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys, šeimynos dalyvis, neturėjo SDĮ 6 straipsnio 5 dalyje nurodyto statuso, tačiau nuo 2010 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d. vykdė individualią veiklą pagal pažymą. Teikdamas 2010 metų deklaraciją, gyventojas deklaracijos 35A laukelyje turi įrašyti skaičių 6.

2. Pavyzdys. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, 2010 metais galutinai išvykstantis iš Lietuvos, pateikia 2010 m. galutinai išvykstančio iš Lietuvos pajamų deklaraciją ir deklaracijos 7 laukelyje įrašo datą 2010-03-31. Nuolatinis Lietuvos gyventojas nuo 2010-01-01 iki 2010-03-31, kai buvo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, nedirbo pagal darbo sutartį, nevykdė veiklos, prilygintos darbo santykiams, nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, nevykdė žemės ūkio veiklos, individualios veiklos pagal pažymą ar (ir) įgijus verslo liudijimą, nebuvo individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys, šeimynos dalyvis, neturėjo SDĮ 6 straipsnio 5 dalyje nurodyto statuso. Teikdamas galutinai išvykstančio deklaraciją ir 2010 metų deklaraciją, gyventojas deklaracijos 35A laukelyje turi įrašyti skaičių 3.

142.6. 142.6. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas dirbo pagal darbo sutartį ar vykdė veiklą, prilygintą darbo santykiams, tačiau jo gautos darbo užmokesčio pajamos sveikatos draudimo įmokomis apmokestintos, vadovaujantis ne Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės ar Šveicarijos, o kitos užsienio valstybės teisės aktais arba jis yra draustas valstybės lėšomis ne pagal SDĮ, šie mėnesiai turi būti įskaičiuojami į deklaracijos 35A laukelį.

 142.7. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas tą patį mėnesį nedirbo pagal darbo sutartį, nevykdė veiklos, prilygintos darbo santykiams, nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, nevykdė žemės ūkio veiklos, nevykdė individualios veiklos pagal pažymą ar (ir) įgijus verslo liudijimą, nebuvo individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys, šeimynos dalyvis, mažosios bendrijos narys, nebuvo draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu kaip žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus teikiantis asmuo, neturėjo SDĮ 6 straipsnio 5 dalyje nurodyto statuso, šis mėnuo turi būti skaičiuojamas kaip vienas mėnuo.

Pavyzdys. Gyventojas dirbo pagal darbo sutartį 2010 metų sausio, vasario, kovo mėnesiais ir vykdė individualią veiklą pagal pažymą 2010 metų sausio, vasario, kovo, balandžio ir gegužės mėnesiais, jis deklaracijos 35A laukelyje turi įrašyti skaičių 7, nes gyventojas birželio–gruodžio mėnesiais nedirbo pagal darbo sutartį, nevykdė veiklos, prilygintos darbo santykiams, nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, nevykdė žemės ūkio veiklos, individualios veiklos pagal pažymą ar (ir) įgijus verslo liudijimą, nebuvo individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys, šeimynos dalyvis, neturėjo SDĮ 6 straipsnio 5 dalyje nurodyto statuso.

142.8. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas dirbo pagal darbo sutartį ar vykdė veiklą, prilygintą darbo santykiams, ar buvo draustas valstybės lėšomis, ar vykdė žemės ūkio veiklą, ar individualią veiklą pagal pažymą arba įgijus verslo liudijimą, ar buvo individualios įmonės savininkas, ar ūkinės bendrijos tikrasis narys, ar šeimynos dalyvis, ar mažosios bendrijos narys, ar buvo draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu kaip žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus teikiantis asmuo, ar turėjo SDĮ 6 straipsnio 5 dalyje nurodytą statusą ne visą mėnesį, tas mėnuo turi būti skaičiuojamas kaip visas mėnuo.

Pavyzdys. Gyventojas individualios įmonės savininku buvo nuo 2010 m. sausio 1 d. iki spalio 20 d., jis deklaracijos 35A laukelyje turi įrašyti skaičių 2, nes lapkričio–gruodžio mėnesiais nedirbo pagal darbo sutartį, nevykdė veiklos, prilygintos darbo santykiams, nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, nevykdė žemės ūkio veiklos, individualios veiklos pagal pažymą ar (ir) įgijus verslo liudijimą, nebuvo individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys ir šeimynos dalyvis, neturėjo SDĮ 6 straipsnio 5 dalyje nurodyto statuso.

142.9. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas visais atitinkamų metų mokestinio laikotarpio mėnesiais, kuriais buvo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, dirbo pagal darbo sutartį, vykdė veiklą, prilygintą darbo santykiams, buvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, vykdė žemės ūkio veiklą, vykdė individualią veiklą pagal pažymą ir (ar) įgijus verslo liudijimą, buvo individualios įmonės savininkas ir (ar) ūkinės bendrijos tikrasis narys, ir (ar) šeimynos dalyvis, ir (ar) mažosios bendrijos narys, ir (ar) buvo draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu kaip žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus teikiantis asmuo, ir (ar) turėjo SDĮ 6 straipsnio 5 dalyje nurodytą statusą, gyventojas deklaracijos 35A laukelyje turi įrašyti nulį.

142.10. Asmenų, kurie draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, sąrašas pateiktas SDĮ 6 straipsnio 4 dalyje.

143. Deklaracijos 36A laukelyje turi būti įrašomas toks skaičius, kiek mėnesių nuolatinis Lietuvos gyventojas vykdė tik žemės ūkio veiklą. Deklaracijos 36A laukelis užpildomas tik tada, kai 34 lauk.>=0 (t. y., kai deklaracijos 34 laukelyje įrašyta žemės ūkio veiklą vykdančio nuolatinio Lietuvos gyventojo turimos žemės ūkio valdos (ūkio) EDV). Skaičiuojant į deklaracijos 36A laukelį įrašytiną skaičių, į mėnesių, kuriais nuolatinis Lietuvos gyventojas vykdė žemės ūkio veiklą, skaičių neturi būti įskaičiuojami mėnesiai, kuriais jis vykdė ne tik žemės ūkio veiklą, bet dirbo pagal darbo sutartį ar vykdė veiklą, prilygintą darbo santykiams, ar buvo draustas valstybės lėšomis, ar buvo individualios įmonės savininkas, ar ūkinės bendrijos narys, ar šeimynos dalyvis, ar mažosios bendrijos narys, ar buvo draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu kaip žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus teikiantis asmuo, ar vykdė individualią veiklą pagal pažymą, ar buvo įsigijęs verslo liudijimą, ar turėjo SDĮ 6 straipsnio 5 dalyje nurodytą statusą.  Be to, nuolatinis Lietuvos gyventojas, skaičiuodamas į deklaracijos 36A laukelį įrašomą mėnesių skaičių, neturi įskaičiuoti mėnesių, kuriais nors vieną dieną, vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 nuostatomis, buvo draudžiamas socialiniu draudimu (įskaitant sveikatos draudimą) ne Lietuvoje, o kitoje Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje ar Šveicarijoje. Šeimynos dalyvis, apskaičiuodamas į 2010 m. mokestinio laikotarpio deklaracijos 36A laukelį įrašomą mėnesių skaičių, turi įskaičiuoti 2010 m. sausio–birželio mėnesius, neatsižvelgdamas į tai, ar šeimynos dalyvio statusą jis įgijo iki 2010 m. birželio 30 d., ar po šios datos, bet neturi įskaičiuoti 2010 m. liepos–gruodžio mėnesių. Apskaičiuojant į 2011 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio deklaracijos 36A laukelį įrašomą mėnesių skaičių, mėnesiai, kuriais gyventojas turėjo šeimynos dalyvio statusą, neįskaičiuojami. Jeigu apskaičiuotas skaičius lygus nuliui, deklaracijos 36A laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Pavyzdys. Nuolatinis Lietuvos gyventojas žemės ūkio veiklą 2009 m. vykdė nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., o individualią prekybos veiklą – nuo gegužės 1 d. iki gruodžio 31 d., jis deklaracijos 36A laukelyje turi įrašyti skaičių 4, nes gyventojas tik žemės ūkio veiklą vykdė sausio–balandžio mėnesiais, o gegužės–gruodžio mėnesiais vykdė ir žemės ūkio veiklą, ir individualią prekybos veiklą.

143.1. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas dirbo pagal darbo sutartį ar vykdė veiklą, prilygintą darbo santykiams, tačiau jo gautos darbo užmokesčio pajamos sveikatos draudimo įmokomis apmokestintos, vadovaujantis ne Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės ar Šveicarijos, o kitos užsienio valstybės teisės aktais arba jis yra draustas valstybės lėšomis ne pagal SDĮ, šie mėnesiai turi būti įskaičiuojami į deklaracijos 35A laukelį.

 143.2. Teikiant 2010 metų deklaraciją, kai deklaracijos 34 laukelyje įrašytas skaičius yra daugiau kaip 14 EDV, deklaracijos 36A laukelyje turi būti įrašomas nulis.

143.3. Teikiant 2011 metų deklaraciją, kai deklaracijos 34 laukelyje įrašytas skaičius yra lygus ar didesnis nei 4 EDV, deklaracijos 36A laukelyje turi būti įrašomas nulis.

143.4. Teikiant 2012 m. ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją, kai deklaracijos 34 laukelyje įrašytas skaičius yra didesnis nei 2 EDV, o žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas yra PVM mokėtojas, deklaracijos 36A laukelyje turi būti įrašomas nulis.

144. Deklaracijos 37 laukelyje, teikiant deklaraciją už 2009 metus, turi būti įrašoma minimali mokėtina sveikatos draudimo įmokų suma (Lt), neįskaičiuojant mėnesių, kuriais gyventojas vykdė tik žemės ūkio veiklą. Ši suma apskaičiuojama iš 35A laukelyje įrašyto skaičiaus atėmus 36A laukelyje įrašytą skaičių ir gautą skaičių padauginus iš 9 proc. minimalios mėnesinės algos (2009 m. 9 proc. minimalios mėnesinės algos buvo 72 Lt (800 Lt x 9 proc.). Kai apskaičiuota suma yra neigiama arba lygi nuliui, į 37 laukelį turi būti įrašomas nulis.

144.1.Teikiant 2010 ir 2011 mokestinių metų deklaraciją, 37 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

144.2. Deklaracijos 37 laukelyje, teikiant deklaraciją už 2012 ir vėlesnius mokestinius metus, turi būti įrašoma minimali mokėtina sveikatos draudimo įmokų suma (Lt). Ši suma apskaičiuojama 35A laukelyje įrašytą skaičių padauginus iš 9 proc. minimalios mėnesinės algos (2012 m. 9 proc. minimalios mėnesinės algos dydis sausio–liepos mėn. buvo 72 Lt (800Lt x 9 proc.), o nuo rugpjūčio 1 d. – 77 Lt (850 Lt x 9 proc.; 2013 m. 9 proc. minimalios mėnesinės algos dydis buvo 90 Lt (1000 Lt x 9 proc.).

145. Deklaracijos 38 laukelyje turi būti įrašoma minimali mokėtina sveikatos draudimo įmokų suma (Lt) už mėnesius, kuriais gyventojas vykdė tik žemės ūkio veiklą. 38 laukelis užpildomas tik tada, kai 34 lauk.>=0 (t.y. kai 34 laukelyje įrašyta žemės ūkio veiklą vykdančio gyventojo turimos žemės ūkio valdos (ūkio) EDV). Ši suma apskaičiuojama:

145.1. teikiant deklaraciją už 2009 metus, kai 34 laukelyje įrašytas skaičius yra lygus ar mažiau kaip 2 EDV, tai 36A laukelyje įrašytą skaičių padauginus iš 3 proc. minimalios mėnesinės algos (2009 m. 3 proc. minimalios mėnesinės algos buvo 24 Lt (800 Lt x 3 proc.). Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, į 38 laukelį turi būti įrašomas nulis,

145.2. teikiant deklaraciją už 2009 metus, kai 34 laukelyje įrašytas skaičius yra lygus arba mažesnis nei 14 EDV, bet didesnis nei 2 EDV, tai 36A laukelyje įrašytą skaičių padauginus iš 9 proc. minimalios mėnesinės algos (2009 m. 9 proc. minimalios mėnesinės algos buvo 72 Lt (800 Lt x 9 proc.). Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, į 38 laukelį turi būti įrašomas nulis,

145.3. teikiant deklaraciją už 2009 metus, kai 34 laukelyje įrašytas skaičius yra daugiau kaip 14 EDV, tai 2009 m. mokestiniais metais 36A laukelyje nurodytą skaičių padauginus iš 3 proc. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto 2009 metų mokestiniam laikotarpiui draudžiamųjų pajamų dydžio (2009 m. 3 proc. draudžiamųjų pajamų dydžio buvo 44,64 Lt (1488 Lt x 3 proc.). Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, į 38 laukelį turi būti įrašomas nulis,

             145.4. teikiant deklaraciją už 2010 metus, kai 34 laukelyje įrašytas skaičius yra lygus ar mažiau kaip 2 EDV, tai 36A laukelyje įrašytą skaičių padauginus iš 3 proc. minimalios mėnesinės algos (2010 m. 3 proc. minimalios mėnesinės algos buvo 24 Lt (800 Lt x 3 proc.). Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, į 38 laukelį turi būti įrašomas nulis,

             145.5. teikiant 2010 mokestinių metų deklaraciją, kai 34 laukelyje įrašytas skaičius yra lygus arba mažesnis nei 14 EDV, bet didesnis nei 2 EDV, tai 36A laukelyje įrašytą skaičių padauginus iš 9 proc. minimalios mėnesinės algos (2009 m. 9 proc. minimalios mėnesinės algos buvo 72 Lt (800 Lt x 9 proc.). Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, į 38 laukelį turi būti įrašomas nulis,

145.6. teikiant 2010 mokestinių metų deklaraciją, kai 34 laukelyje įrašytas skaičius yra daugiau kaip 14 EDV, 38 laukelyje turi būti įrašomas nulis,.

145.7. teikiant 2011 mokestinių metų deklaraciją, kai 34 laukelyje įrašytas skaičius yra lygus ar mažiau kaip 2 EDV, tai 36A laukelyje įrašytą skaičių padauginus iš 3 proc. minimalios mėnesinės algos (2011 m. 3 proc. minimalios mėnesinės algos buvo 24 Lt (800 Lt x 3 proc.). Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, į 38 laukelį turi būti įrašomas nulis,“.

145.8. teikiant 2011 mokestinių metų deklaraciją, kai 34 laukelyje įrašytas skaičius yra didesnis nei 2 EDV, bet mažesnis nei 4 EDV, tai 36A laukelyje įrašytą skaičių padauginus iš 9 proc. minimalios mėnesinės algos (2011 m. 9 proc. minimalios mėnesinės algos buvo 72 Lt (800 Lt x 9 proc.). Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, į 38 laukelį turi būti įrašomas nulis.

Pavyzdys. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas 2011 m. nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, 2011 m. birželio–gruodžio mėnesiais dirbo pagal darbo sutartį, o 2011 m. sausio–gruodžio mėnesiais vykdė žemės ūkio veiklą (gyventojo turimos žemės ūkio valdos EDV yra 3), jis 34 laukelyje turi įrašyti skaičių 3 (nes gyventojo turimos žemės ūkio valdos EDV yra 3), 35A laukelyje – skaičių 0 (nes 2011 m. sausio–gruodžio mėnesiais gyventojas vykdė žemės ūkio veiklą), 36A laukelyje – skaičių 5 (nes gyventojas 2011 m. sausio–gegužės mėnesiais vykdė tik žemės ūkio veiklą), 37 laukelyje – 0 Lt sumą, o 38 laukelyje – 360 Lt sumą (5 x 72 Lt).

145.9. teikiant 2011 mokestinių metų deklaraciją, kai 34 laukelyje įrašytas skaičius yra daugiau kaip 4 EDV, 38 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

145.10. teikiant deklaraciją už 2012 m. ir vėlesnius mokestinius metus, kai 34 laukelyje įrašytas skaičius yra lygus ar mažesnis kaip 2 EDV, tai 36A laukelyje įrašytą skaičių padauginus iš 3 proc. minimalios mėnesinės algos (2012 m. sausio–liepos mėn. 3 proc. minimalios mėnesinės algos buvo 24 Lt (800 Lt x 3 proc.), o 2012 m. rugpjūčio–gruodžio mėn. – 26 Lt (850 Lt x 3 proc.), o nuo 2013 m. – 30 Lt (1000 Lt x 3 proc.). Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, į 38 laukelį turi būti įrašomas nulis,

145.11. teikiant 2012 m. ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją, kai 34 laukelyje įrašytas skaičius yra didesnis nei 2 EDV, bet žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas nėra PVM mokėtojas ir neprivalo juo registruotis, tai 36A laukelyje įrašytą skaičių padauginus iš 9 proc. minimalios mėnesinės algos (2012 m. 9 proc. minimalios mėnesinės algos dydis sausio-liepos mėn. buvo 72 Lt (800Lt x 9 proc.), o nuo rugpjūčio 1 d. – 77 Lt (850 Lt x 9 proc.); 2013 m. 9 proc. minimalios mėnesinės algos dydis buvo 90 Lt (1000Lt x 9 proc.). Kai apskaičiuota suma lygi nuliui, į 38 laukelį turi būti įrašomas nulis,

145.12. teikiant 2012 ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją, kai 34 laukelyje įrašytas skaičius yra didesnis nei 2 EDV ir žemės ūkio veiklą vykdantis asmuo mokestiniais metais buvo PVM mokėtoju bent 1 dieną, 38 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

146.Deklaracijos 39 laukelyje turi būti įrašoma draudėjo (Lietuvos vieneto, fizinio asmens), išmokėjusio 51, 52 ir 61 kodais žymimų rūšių pajamas, nuo šių pajamų išskaičiuota ir sumokėta (įskaitant draudėjo lėšomis sumokėtą) Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms sveikatos draudimo įmokų suma (Lt).

51, 52 ir 61 pajamų rūšies kodais deklaruojamos ir sporto veiklos, atlikėjo veiklos pajamos bei autoriniai atlyginimai, gauti iš fizinio asmens, su kuriuo gyventojas, gavęs šias pajamas, susijęs darbo santykiais.

Jeigu sveikatos draudimo įmokos išskaičiuotos nebuvo, deklaracijos 39 laukelyje turi būti įrašytas nulis.

147. Deklaracijos 40A laukelyje turi būti įrašoma perskaičiuota mokėtina sveikatos draudimo įmokų suma (Lt) nuo žemės ūkio veiklos pajamų:

147.1. kai S6 laukelio suma yra didesnė už 38 laukelio sumą, 40A laukelyje įrašoma   S6 laukelio suma (Lt),

147.2. kai S6 laukelio suma yra lygi arba mažesnė už 38 laukelio sumą, 40A laukelyje įrašoma 38 laukelio suma (Lt).

Kai apskaičiuota suma lygi nuliui, 40A laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Teikiant 2010 metų ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją, deklaracijos 40A laukelis nepildomas.

148. Deklaracijos 40B laukelyje turi būti įrašoma bendra perskaičiuota mokėtina sveikatos draudimo įmokų suma (Lt):

148.1. teikiant 2009 metų deklaraciją:

148.1.1. kai S7, V16, 39 ir 40A laukelių sumą yra didesnė už 37 ir 38 laukelių sumą, 40B laukelyje įrašoma S7, V16 ir 40A laukelių suma (Lt),

148.1.2. kai S7, V16, 39 ir 40A laukelių sumą yra lygi arba mažesnė už 37 ir               38 laukelių sumą, 40B laukelyje įrašoma suma (Lt), apskaičiuota iš 37 ir 38 laukelių sumos, atėmus 39 laukelio sumą,

148.2. teikiant 2010 ir 2011 mokestinių metų deklaraciją::

148.2.1. kai deklaracijos 39 laukelio suma yra didesnė arba lygi sumai, apskaičiuotai deklaracijos 35A laukelio skaičių padauginus iš 9 proc. minimalios mėnesinės algos (800 Lt x 9 proc.), deklaracijos 40B laukelyje įrašoma deklaracijos 38 ir GPM308V priedoV16 laukelių suma (Lt),

148.2.2. kai deklaracijos 39 laukelio suma yra mažesnė už sumą, apskaičiuotą deklaracijos 35A laukelio skaičių padauginus iš 9 proc. minimalios mėnesinės algos (800 Lt x 9 proc.), deklaracijos 40B laukelyje įrašoma suma (Lt), apskaičiuota iš sumos, gautos deklaracijos 35A laukelio skaičių padauginus iš 9 proc. minimalios mėnesinės algos, atėmus deklaracijos 39 laukelio sumą ir pridėjus deklaracijos 38 ir GPM308V priedo V16 laukelių sumas.

Kai apskaičiuota suma lygi nuliui, deklaracijos 40B laukelyje turi būti įrašomas nulis.

148.3. teikiant 2012 ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją:

148.3.1. kai deklaracijos 39 laukelio suma yra didesnė arba lygi sumai, apskaičiuotai 37 laukelyje, deklaracijos 40B laukelyje įrašoma deklaracijos 38 ir GPM308V priedoV16 laukelių suma (Lt),

148.3.2. kai deklaracijos 39 laukelio suma yra mažesnė už sumą, apskaičiuotą deklaracijos 37 laukelyje, deklaracijos 40B laukelyje įrašoma suma (Lt), apskaičiuota iš 37 laukelyje nurodytos sumos atėmus deklaracijos 39 laukelio sumą ir pridėjus deklaracijos 38 ir GPM308V priedo V16 laukelių sumas.

149. Deklaracijos 41 laukelyje turi būti įrašoma bendra sveikatos draudimo įmokų suma (Lt), išskaičiuota nuo nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį gautų pajamų. 41 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama sudėjus visų GPM308P priedo lapų      P9 laukelių, visų GPM308V priedo lapų V12 laukelių, visų GPM308T priedo lapų             T43 laukelių ir visų GPM308N priedo lapų N6 laukelių sumas.

Šiame 41 laukelyje nenurodoma mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta sveikatos draudimo įmokų suma (ar jos dalis), taip pat gyventojo savo lėšomis sumokėta ar kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) sveikatos draudimo įmokų suma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino sveikatos draudimo įmokų sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši mokesčio suma deklaruojama kaip išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma.

Jeigu sveikatos draudimo įmokos išskaičiuotos nebuvo, deklaracijos 41 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

150. Deklaracijos 42 laukelyje turi būti įrašoma bendra sveikatos draudimo įmokų suma (Lt), iki deklaracijos pateikimo dienos už gyventoją į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėta kito asmens savo lėšomis už deklaruojamus mokestinius metus.

Kito asmens savo lėšomis sumokėta, tačiau gyventojo iki deklaracijos pateikimo dienos tam asmeniui grąžinta sveikatos draudimo įmokų suma deklaracijos 42 laukelyje nenurodoma.

Jeigu kitas asmuo savo lėšomis už gyventoją sveikatos draudimo įmokų nemokėjo, deklaracijos 42 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

151. Deklaracijos 43 laukelyje turi būti įrašoma bendra sveikatos draudimo įmokų suma (Lt), gyventojo iki deklaracijos (teikiant patikslintą deklaraciją (iki patikslintos deklaracijos) pateikimo dienos į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą savo lėšomis sumokėta ar MAĮ nustatyta tvarka įskaityta iš kitų mokesčių už deklaruojamus mokestinius metus.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, SDĮ 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta trijų minimalių mėnesinių algų dydžio sveikatos draudimo įmoka 43 laukelyje nenurodoma.

Jei gyventojas savo lėšomis iki deklaracijos pateikimo dienos sveikatos draudimo įmokų nemokėjo, 43 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

152. Deklaracijos 44 ir 45 laukeliuose turi būti įrašomi duomenys apie nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestinę prievolę:

152.1. 44 laukelyje – sveikatos draudimo įmokų prievolės suma (Lt), apskaičiuota neatsižvelgus į kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėtas sveikatos draudimo įmokas. Įrašytina suma apskaičiuojama iš 40B laukelio sumos atėmus 41 laukelio sumą. Kai apskaičiuota suma yra neigiama, turi būti įrašomas ir minuso ženklas. Kai apskaičiuota suma lygi nuliui, turi būti įrašomas nulis,

152.2. 45 laukelyje – sveikatos draudimo įmokų prievolės suma (Lt), sumažinta kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėtų sveikatos draudimo įmokų suma. 45 laukelis užpildomas, kai 44 lauk.>0 (t.y. kai 44 laukelyje įrašyta suma yra teigiama). 45 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama iš 44 laukelio sumos atėmus 42 laukelio sumą. Kai apskaičiuota suma yra neigiama arba lygi nuliui, 45 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

153. Deklaracijos 46 laukelyje turi būti įrašoma grąžintina (kai apskaičiuota suma yra teigiama) arba mokėtina (kai apskaičiuota suma yra neigiama) sveikatos draudimo įmokų suma (Lt). Kai deklaracijos 46 laukelyje įrašytina suma gaunama su minuso ženklu, tai turi būti įrašomas ir minuso ženklas. Kai 46 laukelyje gaunamas nulis, taip pat kai gaunama suma yra nuo 1 iki 3 litų (ar nuo -1 iki -3 litų), tai 46 laukelyje turi būti įrašomas nulis. Deklaracijos 46 laukelyje įrašytina įmokų suma apskaičiuojama taip:

153.1. kai 44 laukelyje įrašyta suma yra teigiama, iš 43 laukelio sumos atimama         45 laukelio suma,

153.2. kai 44 laukelyje įrašyta suma yra neigiama arba lygi nuliui, prie 43 laukelio sumos pridedama 41 laukelio suma ir iš gautos sumos atimama 40B laukelio suma.

154. Deklaracijos 35 laukelis užpildomas, kai 33 laukelyje ir (ar) 46 laukelyje apskaičiuota suma yra teigiama. 35 laukelyje turi būti įrašomas nuolatinio Lietuvos gyventojo, kurio deklaracija teikiama, Lietuvoje esančio banko ar kitoje kredito įstaigoje turimos atsiskaitomosios sąskaitos (litais) numeris. Nenurodžius sąskaitos numerio, permokėta pajamų mokesčio ir (ar) sveikatos draudimo įmokų suma bus grąžinama į vieną iš mokesčių administratoriui žinomų gyventojo atsiskaitomųjų sąskaitų (litais).

Kai pageidaujama, kad permokėta pajamų mokesčio ir (ar) sveikatos draudimo įmokų suma būtų grąžinama į užsienio kredito įstaigoje esančią sąskaitą arba į gyventojo atstovo sąskaitą, 35 laukelis neturi būti pildomas. Tokiu atveju permokėta mokesčio/įmokų suma į užsienio kredito įstaigoje arba į nuolatinio Lietuvos gyventojo atstovo sąskaitą pervedama pagal gyventojo (jo atstovo) pateiktą FR0781 formą, kuri turi būti pateikiama kartu su deklaracija.

155. Deklaracijos 36 laukelyje turi būti įrašomas nuolatinio Lietuvos gyventojo atstovo asmens kodas (identifikacinis numeris), kai deklaraciją už gyventoją užpildo ir pasirašo jo atstovas.

156. Popierinę deklaraciją atitinkamoje vietoje turi pasirašyti nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuriam nustatyta prievolė pateikti deklaraciją, arba jo atstovas. Kai užpildyti ir pasirašyti deklaraciją įstatymų nustatyta tvarka yra pavesta atstovui, ją pasirašyti ir nurodyti savo vardą bei pavardę turi tas atstovas.

Kai įstatymų nustatyta tvarka deklaraciją užpildyti ir pasirašyti yra pavesta atstovui, tai prie deklaracijos turi būti pridedamas ir įstatymų nustatyta tvarka išduotas įgaliojimas ar kitas atstovavimą patvirtinantis dokumentas (išskyrus atvejus, kai deklaraciją už nepilnametį vaiką (įvaikį) užpildo ir pasirašo jo įstatyminis atstovas (vienas iš tėvų ar įtėvių).

Elektronine forma teikiama deklaracija turi būti patvirtinta elektroniniu parašu arba kitu būdu, nurodytu Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 (Žin., 2010, Nr. 90-4800), ir užtikrinančiu ją pateikusio asmens tapatybę.