GPM308K priedo pildymas ir taisyklės

XII. GPM308K PRIEDO ,,NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO KONTROLIUOJAMOJO UŽSIENIO VIENETO POZITYVIŲJŲ PAJAMŲ APSKAIČIAVIMAS“ PILDYMAS

 (GPM308K priedo pildymas ir taisyklės)

101. Deklaracijos GPM308K priede turi būti deklaruojamos į nuolatinio Lietuvos gyventojo, kontroliuojančio užsienio vienetą, mokestinio laikotarpio pajamas įtraukiamos pozityviosios pajamos.

Jei nuolatinis Lietuvos gyventojas kontroliuoja kelis užsienio vienetus, tai jis privalo pildyti kelis GPM308K priedus.

102. Kai pildomas daugiau kaip vienas GPM308K priedas, laukelyje ,,Priedo lapo numeris“ nurodomas prie deklaracijos pridedamo šio priedo kiekvieno lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai pildomas tik vienas GPM308K priedas.

103. GPM308K priedo 1, 6, 7 laukeliai turi būti užpildomi Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

104. GPM308K priedo I skyriuje ,,Duomenys apie kontroliuojamuosius užsienio vienetus“ (toliau – I skyrius) turi būti įrašomi kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo kontroliuojamojo užsienio vieneto duomenys. Šis skyrius pildomas tokia tvarka:

104.1. K1 laukelyje turi būti įrašomas kontroliuojamojo užsienio vieneto teisinės registracijos užsienio valstybėje kodas arba kitas toje užsienio valstybėje jam suteiktas identifikacinis numeris,

104.2. K2 laukelio atitinkamuose langeliuose turi būti nurodomas (pažymima ,,X“ ženklu) kontroliuojamojo vieneto valdymo tipas: tiesioginis, netiesioginis (per vieną ar kelis vienetus), kartu su susijusiais asmenimis (vienetais ar gyventojais),

104.3. K3 laukelyje – kontroliuojamojo užsienio vieneto pavadinimas, nurodytas jo teisinės registracijos pažymėjime,

104.4. K4 laukelyje – kontroliuojamojo užsienio vieneto buveinės adresas užsienio valstybėje ir tos užsienio valstybės pavadinimas,

104.5. K5 laukelyje – kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo tiesiogiai valdoma kontroliuojamojo vieneto akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti dalis (procentais) paskutinę mokestinio laikotarpio dieną, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas kontroliuojamąjį vienetą valdo tiesiogiai,

104.6. K6 laukelyje – kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo netiesiogiai valdoma kontroliuojamojo vieneto akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti dalis (procentais) paskutinę mokestinio laikotarpio dieną, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas kontroliuojamąjį vienetą valdo netiesiogiai,

104.7. K7 laukelyje – kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo tiesiogiai ir netiesiogiai valdoma kontroliuojamojo užsienio vieneto akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti valdoma dalis (procentais) paskutinę mokestinio laikotarpio dieną. Šie duomenys gaunami sudėjus K5 ir K6 laukeliuose nurodytus duomenis,

104.8. K8-K11 laukeliai turi būti užpildomi neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu (tiesiogiai ar netiesiogiai) gyventojas valdo užsienio vienetą. Šie K8-K11 laukeliai nepildomi, jei nuolatinis Lietuvos gyventojas turi 100 procentų kontroliuojamojo užsienio vieneto akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti. K8-K11 laukeliuose įrašomi duomenys apie asmenis, per kuriuos kontroliuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas netiesiogiai valdo kontroliuojamąjį užsienio vienetą (netiesioginio valdymo atveju), arba duomenys apie su kontroliuojančiu nuolatiniu Lietuvos gyventoju susijusius asmenis (pagal GPMĮ 2 straipsnio 19 dalies nuostatas), kurie kartu su juo valdo kontroliuojamąjį užsienio vienetą (nepaisant, kokiu būdu tas vienetas valdomas). Kiekvienam tą patį užsienio vienetą kontroliuojančiam asmeniui pildoma atskira lentelė, kurią sudaro K8-K11 laukeliai. Kai tokių asmenų yra daugiau kaip trys, tai informacija apie asmenis, kurių duomenims įrašyti viename GPM308K priedo lape trūksta vietos, pateikiama pildant papildomą GPM308K priedo lapą. Toks papildomas GPM308K priedo lapas pildomas taip: į langelį „Priedo lapo numeris“ įrašomas kitas lapo numeris (pavyzdžiui, priedo lapo numeris buvo 1, į papildomą priedo lapą įrašoma 2, į 1 laukelį turi būti įrašomas kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo asmens kodas (identifikacinis numeris), į   K1-K4 laukelius įrašomi tokie patys duomenys, kokie yra įrašyti K1-K4 laukeliuose tame GPM308K priede, kuriame neužteko vietos duomenims įrašyti; K8 – K11 laukeliuose įrašomi netilpę duomenys, o K5 – K7 ir K12-K29 laukeliai nepildomi.

Duomenys apie asmenis, per kuriuos kontroliuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas netiesiogiai valdo kontroliuojamąjį užsienio vienetą, arba duomenys apie su kontroliuojančiu gyventoju susijusius asmenis, kurie kartu su juo valdo kontroliuojamąjį užsienio vienetą, įrašomi:

104.8.1. K8 laukelyje – identifikacinis numeris (kodas, asmens kodas). Jeigu pateikiami duomenys apie asmenį, kuris neturi asmens kodo ar minėto identifikacinio numerio, šiame laukelyje įrašomi jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris bei požymio ženklas ,,D“ (tarp dokumento serijos ir numerio simbolių bei požymio ženklo ,,D” paliekama po vieną tuščią langelį),

104.8.2. K9 laukelyje – vieneto, per kurį kontroliuojantis Lietuvos gyventojas netiesiogiai valdo kontroliuojamąjį užsienio vienetą, arba vieneto ar gyventojo, susijusio su kontroliuojančiu nuolatiniu Lietuvos gyventoju (pagal GPMĮ 2 straipsnio 19 dalies nuostatas), kuris kartu su juo valdo kontroliuojamąjį užsienio vienetą, tiesiogiai valdoma akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti dalis (procentais) kontroliuojamojo vieneto paskutinę mokestinio laikotarpio dieną,

104.8.3. K10 laukelyje – asmens pavadinimas (arba vardas ir pavardė),

104.8.4. K11 laukelyje – adresas. Jeigu pateikiami duomenys apie gyventoją, šiame laukelyje įrašomas gyventojo  nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.

105. GPM308K priedo II skyriuje ,,Kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų ir jį kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų santykio apskaičiavimas“ apskaičiuojamas kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų ir jį kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų santykis procentais. Šis skyrius pildomas tokia tvarka:

105.1. K12 laukelyje įrašomos kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo visos mokestinio laikotarpio pajamos (Lt, ct), į kurias neįskaitomos tik visos to mokestinio laikotarpio pozityviosios pajamos (t. y. neįskaitomos visų šio GPM308K priedo lapų         K24 laukeliuose nurodytinos sumos). K12 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama sudedant:

105.1.1. visų GPM308P priedo lapų P6 laukelių sumas,

105.1.2. visų GPM308T priedo lapų T20 ir T32 laukelių sumas,

105.1.3. visų GPM308N priedo lapų N4 laukelių sumas,

105.1.4. visų GPM308V priedo lapų V10 ir V13 laukelių sumas.

105.1.5. visų GPM308F priedo lapų F12 ir F3 laukelių sumas.

105.2. K13 laukelyje įrašomos visos kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinio laikotarpio pajamos (Lt, ct). Šie duomenys įrašomi iš kontroliuojamojo užsienio vieneto finansinės atskaitomybės dokumentų, pvz., pelno ir nuostolių ataskaitos arba iš kitų dokumentų, nurodančių visų atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamų sumą,

105.3. K14 laukelyje įrašoma suma, lygi 5 procentams visų nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų sumos. K14 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama K12 laukelio sumą padauginus iš 0,05. K14 laukelis reikalingas kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų ir jį kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų santykiui nustatyti,

105.4. Tais atvejais, kai kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinio laikotarpio pajamos sudaro mažiau kaip 5 procentus visų kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų, tai kontroliuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas gali neskaičiuoti ir į savo pajamas netraukti to kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų. Todėl, kai K13 laukelio suma yra mažesnė už K14 laukelio sumą (t. y. jei kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų sumos dalis, tenkanti kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamoms, yra mažesnė nei 5 procentai), tai kontroliuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas GPM308K priedo K15 – K29 laukelių nepildo,

105.5. Tais atvejais, kai K13 laukelio suma yra didesnė už K14 laukelio sumą (t. y., kai kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinio laikotarpio pajamų suma sudaro                  5 procentus arba daugiau visų kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų), turi būti užpildomi GPM308K priedo K15-K29 laukeliai.

106. GPM308K priedo III skyriuje ,,Į nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamas traukiamų pozityviųjų pajamų nustatymas“ (toliau – III skyrius) nustatoma į kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamas įtraukiamų pozityviųjų pajamų suma. III skyrius pildomas tokia tvarka:

106.1. Jeigu individualią veiklą vykdantis kontroliuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas kontroliuojamajam užsienio vienetui mokėjo įmokas (pinigais ar natūra), kurios pagal GPMĮ 18 straipsnį ir Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303, nėra laikomos leidžiamais atskaitymais ar nėra laikomos iš pajamų atimamomis (vykdant individualią veiklą) patirtomis išlaidomis, tai tokių išmokų suma (Lt, ct) turi būti įrašoma K15 laukelyje.

Jeigu kontroliuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas kontroliuojamajam užsienio vienetui minėtų sumų (kurios nelaikomos leidžiamais atskaitymais ar nėra laikomos iš pajamų atimamomis patirtomis išlaidomis) nemokėjo, tai K15 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

106.2. K16 laukelyje turi būti įrašomos kontroliuojamojo užsienio vieneto vykdomos aktyvios veiklos pajamos (Lt, ct), jeigu įvykdomos tokios trys sąlygos:

106.2.1. kontroliuojamajame užsienio vienete dirba tiek darbuotojų, kiek jų paprastai reikia norint užtikrinti kontroliuojamojo užsienio vieneto vykdomą veiklą toje valstybėje arba zonoje, kurioje šis vienetas įsteigtas arba kitaip organizuotas (reikiamas darbuotojų skaičius yra vertinimo kriterijus, ir kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į užsienio vieneto veiklos rūšį arba pobūdį, jis gali skirtis),

106.2.2. kontroliuojamojo užsienio vieneto atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamos, gautos ne iš tos valstybės arba zonos, kurioje šis vienetas įregistruotas arba kitaip organizuotas, šaltinių, sudaro ne daugiau kaip 10 procentų visų to mokestinio laikotarpio jo pajamų,

106.2.3. kontroliuojamojo užsienio vieneto atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamos, gautos sudarant sandorius su nepriklausomais asmenimis (t. y. su tuo užsienio vienetu nesusijusiais asmenimis), sudaro daugiau kaip 50 procentų visų to mokestinio laikotarpio jo pajamų.

Jeigu nors viena iš šių sąlygų neįvykdyta, aktyvios veiklos pajamos neskaičiuojamos, ir K16 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Sumą, įrašomą į K16 laukelį, sudaro visos kontroliuojamojo užsienio vieneto atitinkamo mokestinio laikotarpio aktyvios veiklos pajamos, išskyrus tas pajamas, kurios jau įskaitytos į K15 laukelyje nurodytą sumą,

106.3. K17 laukelyje turi būti įrašomos kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamos, traukiamos į pozityviąsias pajamas (Lt, ct). Įrašytina suma apskaičiuojama iš K13 laukelyje nurodytos sumos atėmus K15 ir K16 laukeliuose nurodytas sumas.

107. GPM308K priedo IV skyriuje ,,Pozityviųjų pajamų apskaičiavimas“ (toliau –    IV skyrius) apskaičiuojama pozityviųjų pajamų suma, traukiama į kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamas. IV skyrius pildomas tokia tvarka:

107.1. K18 laukelyje turi būti įrašomos kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamos, kurios pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992; toliau – PMĮ) nuostatas priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms (Lt, ct). Kokios pajamos priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, nustatyta PMĮ 12 straipsnyje. Į K18 laukelį įrašomą sumą turi sudaryti tik tos neapmokestinamosios pajamos, kurios įskaičiuotos į      K17 laukelyje nurodytą sumą,

107.2. K19 laukelyje turi būti įrašomi kontroliuojamojo užsienio vieneto leidžiami atskaitymai (Lt, ct). Pagal PMĮ 17 straipsnio 1 dalį leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti. Į K19 laukelį įrašomą sumą turi sudaryti tik tie leidžiami atskaitymai, kurie susiję su pajamų, nurodytų K17 laukelyje, uždirbimu,

107.3. K20 laukelyje turi būti įrašomi ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai (Lt, ct). Šią sumą turi sudaryti tik tie ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai, kurie susiję su            K17 laukelyje nurodytų pajamų uždirbimu, t. y. atitinka PMĮ 17 straipsnyje leidžiamiems atskaitymams nustatytus reikalavimus. Tačiau į šią ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų sumą neįskaitomos kontroliuojamojo užsienio vieneto perkeltų praėjusių mokestinių laikotarpių nuostolių sumos. Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai yra PMĮ 17 straipsnio 2 dalyje išvardytos sąnaudos,

107.4. K21 laukelyje turi būti įrašomos apskaičiuotos pozityviosios pajamos (Lt, ct). Jos apskaičiuojamos iš K17 laukelyje nurodytos sumos atėmus K18, K19 ir K20 laukeliuose nurodytas sumas. Jeigu apskaičiuojama neigiama suma, ji nemažina kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų, todėl į K21 laukelį įrašomas nulis,

107.5. K22 laukelyje turi būti įrašomos kontroliuojančiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui tenkančios pozityviosios pajamos (Lt, ct). Ši suma apskaičiuojama K21 laukelyje nurodytą sumą padauginus iš K7 laukelyje nurodyto skaičiaus ir padalijus iš 100,

107.6. Jeigu kontroliuojamojo užsienio vieneto apskaičiuoti ir paskirstyti dividendai nebuvo išmokėti kontroliuojančiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui per penkis iš eilės mokestinius laikotarpius arba buvo išmokėta ne visa jų suma, tai tokių apskaičiuotų, paskirstytų, bet neišmokėtų dividendų suma turi būti traukiama į penktojo mokestinio laikotarpio kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pozityviąsias pajamas, kaip atitinkamai apskaičiuotos pozityviosios pajamos. Tokie apskaičiuoti, paskirstyti, tačiau per penkis iš eilės einančius mokestinius laikotarpius kontroliuojančiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui neišmokėti dividendai (Lt, ct) turi būti įrašomi K23 laukelyje,

107.7. K24 laukelyje turi būti įrašomos visos pozityviosios pajamos (Lt, ct), traukiamos į nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamas. Ši suma apskaičiuojama sudėjus K22 ir K23 laukeliuose nurodytas sumas.

108. GPM308K priedo V skyriuje ,,Užsienio valstybėse sumokėtų mokesčių, mažinančių pajamų mokestį Lietuvoje, apskaičiavimas“ (toliau – V skyrius) apskaičiuojama užsienio valstybėse sumokėtų mokesčių, mažinančių pajamų mokestį Lietuvoje, suma. Šis skyrius pildomas tik užpildžius deklaracijos 1–26 laukelius ir tik tuo atveju, jeigu kontroliuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas iš pajamų mokesčio gali atskaityti nuo jam tenkančių pozityviųjų pajamų užsienio valstybėse sumokėtą pajamų mokestį ar jam tapatų mokestį. Nuo pozityviųjų pajamų užsienio valstybėje sumokėtas pajamų mokestis gali būti atskaitomas, jeigu jis yra sumokėtas toje užsienio valstybėje, kuri yra ES valstybė narė arba su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, ir pagal kurios atitinkamą įstatymą kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviosios pajamos yra įtrauktos į tos valstybės vieneto pajamas ir apmokestintos pagal analogiškas PMĮ nustatytas taisykles.

GPM308K priedo V skyrius pildomas tokia tvarka:

108.1. K25 laukelyje turi būti įrašoma kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pozityviosioms pajamoms tenkanti pajamų mokesčio suma (Lt). Ši suma apskaičiuojama taip: GPM308K priedo K22 laukelyje nurodytą sumą padalijus iš deklaracijos 18 laukelyje nurodytos sumos ir padauginus iš deklaracijos 24 laukelyje nurodytos sumos,

108.2. K26 laukelyje turi būti įrašoma pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma (Lt), sumokėta užsienio valstybėse nuo pozityviųjų pajamų, įtrauktų į kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamas, jeigu šios pajamos buvo įtrauktos į tos valstybės vieneto pajamas ir apmokestintos pagal taisykles, atitinkančias nustatytąsias PMĮ. Ši suma apskaičiuojama tokia tvarka:

108.2.1. skaičiuojama, kiek kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo kontroliuojamo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų buvo apskaičiuota ir užsienio valstybėje apmokestinta kaip tos užsienio valstybės vieneto pajamos ir kokią visų to užsienio vieneto pajamų, nuo kurių buvo sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, dalį tai sudaro,

108.2.2. remiantis apskaičiuota proporcija, skaičiuojama užsienio vieneto sumokėto pajamų mokesčio ar tam tapataus mokesčio sumos dalis, tenkanti kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pozityviųjų pajamų daliai,

108.3. K27 laukelyje turi būti įrašoma užsienio valstybėse sumokėto pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma (Lt), mažinanti kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokestį nuo pozityviųjų pajamų:

108.3.1. jeigu K25 laukelyje nurodyta suma yra mažesnė už K26 laukelyje nurodytą sumą, tai K27 laukelyje turi būti įrašoma K25 laukelyje nurodyta suma,

108.3.2. jeigu K25 laukelyje nurodyta suma yra didesnė arba lygi K26 laukelyje nurodytai sumai, tai K27 laukelyje turi būti įrašoma K26 laukelyje nurodyta suma,

108.3.3. kontroliuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas iš apskaičiuotos pajamų mokesčio nuo pozityviųjų pajamų, įtrauktų į jo pajamas, sumos gali atskaityti mokesčio sumą, sumokėtą užsienio valstybėje, kuri yra ES valstybė narė arba su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, jeigu toje valstybėje ir pagal tos valstybės įstatymus pajamos, kurios laikomos kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pozityviosiomis pajamomis, buvo apmokestintos kaip tos užsienio valstybės vieneto pajamos, tik tuo atveju, jeigu prie deklaracijos prideda dokumentus apie kontroliuojamojo užsienio vieneto gautų ar uždirbtų pajamų sumą ir užsienio valstybėje sumokėto pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą. Jeigu mokestis užsienio valstybėse sumokėtas nebuvo,          K27 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

109. K28 laukelis turi būti pildomas, kai iš kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio atskaitomas nuo jam tenkančių pozityviųjų pajamų užsienio valstybėse sumokėtas mokestis. Šiame laukelyje turi būti nurodoma, kokie dokumentai pridedami prie GPM308K priedo:

109.1. užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinti dokumentai apie užsienio vieneto užsienio valstybėje per tą mokestinį laikotarpį gautas ir uždirbtas pajamas ir nuo jų apskaičiuotą bei sumokėtą mokesčio sumą,

109.2. laisvos formos pažyma, kurioje originalo kalba būtų nurodytas užsienio valstybėje sumokėto mokesčio pavadinimas, šį mokestį nustatančio teisės akto pavadinimas, data, numeris ir – kai tai reikalinga – vertimas į lietuvių kalbą.

110. K29 laukelyje turi būti įrašomas visų prie šio GPM308K priedo lapo pridedamų dokumentų lapų skaičius.