Ištrauka iš knygos Finansų analitika profesionalams

Ištrauka iš knygos  „Finansų analitika profesionalams”

 Ilgalaiki aktyvai (ilgalaikis turtas)

 Ilgalaikio (materialaus) turto dalis (absoliutus dydis) didėja. Galimos priežastys:

  • Ilgalaikio (materialaus) turto pirkimas (ilgalaikio turto absoliutaus dydžio augimas)
  • Ilgalaikio turto perkainavimas

 Ilgalaikio turto likutinė vertė balanse mažėja.

 Galimos priežastys:

  • Ilgalaikio turto pardavimas
  • Turto nusidėvėjimas
  • Ilgalaikio turto perkainavimas

Ilgalaikio turto likutinės vertės pokyčiai atspindi įmonės turto vertės svyravimo procesą. Likvidacinės vertės didėjimas rodo ilgalaikio turto įsigijimą arba paankstintą nebaigtos statybos objektų eksploatacijos pradžią.

Ilgalaikio turto perkainavimo vertės pakeitimo požymis yra absoliutus „Ilgalaikio turto“ (aktyvas) ir „Papildomo kapitalo“ (pasyvas) sutapimas. Sutapimas per analizuojamą laikotarpį gali būti ne šimtaprocentinis dėl galimų ilgalaikio turto pirkimų arba pardavimų, bet arti 100 procentų.

Ilgalaikio turto sumažėjimas gali būti pagrindinių aktyvų pardavimų pasekmė arba gali atsispindėti dėl turto nusidėvėjimo proceso. Jei ilgalaikio turto vertės sumažėjimas neviršijo nustatytų turto nusidėvėjimo normatyvų, įmonė ilgalaikio turto arba jo dalies nerealizavo. Kai turto vertės sumažėjimas viršija nusidėvėjimo sumą per nustatytą laikotarpį, atsiranda pagrindas manyti, kad per analizuojamą laikotarpį turto dalis buvo parduota.

Panašiai analizuojami nematerialaus turto ir ilgalaikių finansinių investicijų pokyčiai. Galimos priežastys:

- nebaigta statyba (jokių pokyčių „Statyba“ ir „Ilgalaikis turtas“ eilutėse);

- ilgalaikio turto struktūros pokyčiai (pavyzdžiui, įrangos pakeitimai).

Nebaigta statyba ir absoliučios vertės padidėjimas liudija, kad organizacija vykdo statybas. Jų mastą galima suprasti lyginant nebaigto ilgalaikio materialaus turto vertę su pirmine ilgalaikio turto verte. Ilgalaikio turto pradinė vertė apskaičiuojama sudedant likutinę ilgalaikio turto sumą ataskaitų pateikimo dieną ir turto nusidėvėjimo sumą (skaičiuojant bendrą nusidėvėjimo sumą).

Absoliutaus nebaigtų statybų dydžio mažėjamas gali rodyti konkretaus statybos etapo perdavimą į balansą bei įvedimą į eksploataciją. Po šios procedūros pastebimas likutinės ilgalaikio materialaus turto vertės padidėjimas analogine arba panašia suma. Eilutė „Nebaigtos statybos“ gali kisti (mažėti) dėl nebaigtos statybos dalies perleidimo (absoliučių reikšmių mažėjimas) arba atlikus perkainavimą.

Labai padidėjusios absoliučios sumos bei materialaus ilgalaikio turto dalys reikalauja papildomo dėmesio. Dėl investicijų į ilgalaikį turtą blogėja įmonės finansini rodikliai (įmonės finansinės būsenos blogėjimo požymiai). Didžiausią poveikį turi įmonės likvidumo bei finansinio stabilumo indikatorių kritimas.

Ilgalaikio turto perkainavimo identifikavimas. Analizuojant ilgalaikį turtą, negalima pamiršti, kad ilgalaikio materialaus turto vertės bei neužbaigtų investicijų augimas gali būti susijęs ir su realiomis investicijomis į ilgalaikį turtą ir su organizaciniais bei teisiniais pakeitimais. Realiomis investicijomis laikomos nuolatinių aktyvų įsigijimas ir realizavimas, finansinių išteklių panaudojimas statybai, statybos objektų perdavimas į balansą. Ilgalaikio turto perkainavimo faktas nustatomas analizuojant balanso „Ilgalaikis turtas“, „Statyba“ bei „Perkainavimo rezervai“ eilutes. Šiuo atveju eilutės „Ilgalaikis turtas“ bei „Nebaigta statyba“ atitiks analoginės sąskaitos „Perkainavimo rezervai“ prieaugį.