GPM308V priedo pildymas ir taisyklės

IX. GPM308V PRIEDO ,,INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMOS“ PILDYMAS

 (GPM308V priedo pildymas ir taisyklės)

59. Deklaracijos GPM308V priede turi būti deklaruojamos nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį Lietuvoje ir/ar užsienio valstybėse pinigais ir/ar natūra gautos (kaupimo apskaitos principą taikančio gyventojo – uždirbtos) apmokestinamosios ir neapmokestinamosios pajamos iš individualios veiklos, taip pat pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn individualioje veikloje naudojamą ilgalaikį turtą, išskyrus 2010 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį gautas pajamas už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą (toliau – pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn individualioje veikloje naudojamą ilgalaikį turtą). GPM308V priede turi būti deklaruojamos tokios pajamos:

59.1. žemės ūkio veiklos (ūkininkų, jų partnerių ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų),

59.2. už realizuotą kitą žemės ūkio paskirties žemėje pačių gyventojų išaugintą ar išaugintą ir perdirbtą produkciją, nurodytą Kitos žemės ūkio paskirties žemėje išaugintos ar išaugintos ir perdirbtos produkcijos sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 3D-76 (Žin., 2005, Nr. 25-819),

59.3. sporto veiklos, atlikėjo veiklos,

59.4. kitos individualios veiklos (išskyrus gautas iš vertybinių popierių, nurodytas Taisyklių 35.5 punkte),

59.5. veiklos pagal verslo liudijimus,

59.6. užsienio valstybės, kurioms netaikomas atleidimas nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje (t. y. gautos tokioje užsienio valstybėje, su kuria nėra sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis arba kuri nėra ES valstybė narė arba su kuria yra sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis ir/ar kuri yra ES valstybė narė, bet nuolatinis Lietuvos gyventojas kartu su deklaracija nepateikia dokumentų apie toje užsienio valstybėje gautų pajamų sumą ir nuo jos išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą),

59.7. vykdant individualią veiklą užsienio valstybėje per nuolatinę bazę 2013 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį gautos (uždirbtos) pajamos, kurios, naikinant dvigubą apmokestinimą, pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje.

60. Kai pildomas daugiau kaip vienas GPM308V priedo lapas, laukelyje ,,Priedo lapo numeris“ turi būti nurodomas prie deklaracijos pridedamo šio priedo kiekvieno lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai pildomas tik vienas GPM308V priedo lapas.

61. GPM308V priedo 1, 6, 7 laukeliai turi būti užpildomi Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

62. GPM308V priedo I skyriuje (,,Pajamos iš individualios veiklos, išskyrus vykdytąją pagal verslo liudijimus (pajamų rūšių kodai 35, 93, 94, 95)“, toliau – I skyrius) deklaruojamos:

62.1. visos pajamos, gautos (uždirbtos) vykdant įregistruotą individualią veiklą, taip pat pajamos, gautos (uždirbtos) vykdant veiklą, kurią pagal GPMĮ privaloma registruoti,

62.2. per 2012 m. gegužės–gruodžio mėnesių laikotarpį arba 2013 m., ar vėlesnį mokestinį laikotarpį už juridiniams asmenims parduotas savo gamybos prekes ar suteiktas paslaugas iš verslo liudijime (visuose verslo liudijimuose) nurodytos veiklos iš šių asmenų gautos visos pajamos, kai per 2012 m. gegužės–gruodžio mėnesių laikotarpį, 2013 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį iš juridinių asmenų buvo gauta didesnė kaip 15500 litų suma,

62.3. individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdžiusio gyventojo, privalančio registruotis ar įregistruoto PVM mokėtoju, per 2012 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį uždirbtos pajamos. Toks gyventojas GPM308V priedo I skyriuje turi deklaruoti nuo atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio, einančio po mėnesio, kurį gyventojas neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį, iki mokestinio laikotarpio pabaigos uždirbtas pajamas.

62-1. Pajamoms iš individualios veiklos, kurią privaloma registruoti (įskaitant pajamas, nurodytas Taisyklių 62.2 ir 62.3 punktuose), taikomos tokios pačios deklaravimo ir apmokestinimo taisyklės, kokios yra nustatytos pajamoms, gautoms (uždirbtoms) iš įregistruotos individualios veiklos, neatsižvelgiant į tai, kad individuali veikla nėra įregistruota.

 63. Vienoje GPM308V priedo I skyriaus eilutėje nurodomos visos pajamos, gautos (uždirbtos) vykdant tos pačios rūšies individualią veiklą, jeigu joms taikomas vienas (5 arba 15 procentų) pajamų mokesčio tarifas, nesvarbu, keliose valstybėse jos buvo gautos (uždirbtos).

Tos pačios rūšies individualios veiklos pajamos turi būti nurodomos atskirose eilutėse:

           − kai dalis pajamų gauta (uždirbta) užsienio valstybėje, ir, naikinant dvigubą apmokestinimą, pagal GPMĮ 37 straipsnį šios pajamos yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, o dalis pajamų − apmokestinamos, taikant 5 arba 15 procentų pajamų mokesčio tarifą;

         − kai pagal GPMĮ 37 straipsnį nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje atleidžiamos pajamos yra gautos (uždirbtos), vykdant veiklą per nuolatinę bazę skirtingose užsienio valstybėse;

− kai gautų (uždirbtų) pajamų dalis priskiriama pajamoms, gautoms (uždirbtoms) iš laisvųjų profesijų veiklos, apmokestinamoms, taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, o dalis pajamų − pajamoms, gautoms iš veiklos, nepriskirtos laisvųjų profesijų veiklai, apmokestinamoms, taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą.

64. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį vykdė kelių skirtingų rūšių individualią veiklą, tai kiekvienos veiklos rūšies pajamos, su šia veikla susiję leidžiami atskaitymai ir mokestiniai nuostoliai, patirti vykdant tos rūšies individualią veiklą, turi būti nurodomi atskirose GPM308V priedo I skyriaus eilutėse.

Žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas, 2009 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį gavęs (uždirbęs) pajamų iš šios veiklos ir pajamų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikloje naudojamą ilgalaikį turtą, ir/ar 2009 m. pajamų už realizuotą kitą žemės ūkio paskirties žemėje pačių gyventojų išaugintą ar išaugintą ir perdirbtą produkciją, turi užpildyti dvi eilutes. Jose turi būti išskiriamos ir įrašomos:

64.1. pajamos iš žemės ūkio veiklos,

64.2. pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikloje naudojamą ilgalaikį turtą ir/ar 2009 m. mokestinio laikotarpio pajamos už realizuotą kitą žemės ūkio paskirties žemėje pačių gyventojų išaugintą ar išaugintą ir perdirbtą produkciją, nurodytą Kitos žemės ūkio paskirties žemėje išaugintos ar išaugintos ir perdirbtos produkcijos sąraše.

                65. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį tos pačios rūšies individualios veiklos pajamų gavęs (uždirbęs) daugiau kaip vienoje valstybėje (įskaitant Lietuvą, tačiau neįskaitant valstybių, kuriose gautos (uždirbtos) visos pajamos pagal GPMĮ 37 straipsnį atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje), turi užpildyti ir GPM308R priedą.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, pageidaujantis, kad valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo prievolė būtų nustatoma, atsižvelgus į kiekvieną mokestinio laikotarpio mėnesį gautas (uždirbtas) individualios veiklos pajamas, turi užpildyti ir GPM308M priedą.

66. GPM308V priedo V1 laukelyje turi būti įrašomas pajamų rūšies kodas:

66.1. 35 – kai deklaruojamos žemės ūkio veiklos pajamos bei pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikloje naudojamą ilgalaikį turtą, taip pat 2009 m. mokestinio laikotarpio pajamos už realizuotą kitą žemės ūkio paskirties žemėje pačių gyventojų išaugintą ar išaugintą ir perdirbtą produkciją,

66.2. 94 – kai deklaruojamos sporto veiklos pajamos,

66.3. 95 – kai deklaruojamos atlikėjo veiklos pajamos,

66.4. 96 – kai deklaruojamos šeimynos dalyvio išlaikymo pajamos, gautos pagal Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymą (Žin., 2010, Nr. 25-1176),

66.5.  93 – kai deklaruojamos kitos individualios veiklos pajamos, taip pat pajamos iš verslo liudijime (liudijimuose) nurodytos veiklos, nurodytos Taisyklių 62.3 punkte,“.

66.6. 92 – kai deklaruojamos iš verslo liudijime (liudijimuose) nurodytos veiklos gautos (uždirbtos) pajamos, nurodytos Taisyklių 62.2 punkte.

67. GPM308V priedo V2 laukelis užpildomas, kai V1 laukelyje įrašytas 93 pajamų rūšies kodas arba 35 pajamų rūšies kodas ir deklaruojamos pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikloje naudojamą ilgalaikį turtą, 2009 m. mokestinio laikotarpio pajamos už realizuotą kitą žemės ūkio paskirties žemėje pačių gyventojų išaugintą ar išaugintą ir perdirbtą produkciją, taip pat tada, kai V1 laukelyje įrašytas 92 pajamų rūšies kodas.

V2 laukelyje, kai V1 laukelyje yra įrašytas 93 pajamų rūšies kodas, turi būti įrašomas kodas individualios veiklos rūšies, kurią vykdydamas nuolatinis Lietuvos gyventojas gavo (uždirbo) pajamų. Veiklos rūšies kodas įrašomas iš Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226, (Žin., 2007, Nr. 119-4877; toliau – EVRK), arba iš verslo liudijimo. Veiklos rūšies kodą pagal EVRK įrašyti galima iš Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo FR0468 formos pažymos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 373 (Žin., 2003, Nr. 1-31; 2009, Nr. 136-5967).

Deklaruojant individualios veiklos, priskiriamos vienai iš EVRK veiklos rūšies grupių: 01.7, 32.1, 32.2,32.3, 32.4, 32.5, 32.9, 68.1, 68.2, 68.3, 69.1, 69.2, 74.1, 74.2, 74.3, 74.9, 93.1 ar 93.2, pajamas, V2 laukelyje turi būti įrašomi atitinkamų EVRK kodų trys pirmieji skaitmenys. Deklaruojant kitoms EVRK veiklos rūšių grupėms priskiriamas individualios veiklos pajamas, V2 laukelyje turi būti įrašomi atitinkamų EVRK kodų du pirmieji skaitmenys. Tarp įrašomų skaitmenų taškai nededami.

V2 laukelyje 01 veiklos rūšies kodą turi įrašyti tik tas gyventojas, kuris V1 laukelyje įrašė 35 kodą ir deklaruoja pajamas už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikloje naudojamą ilgalaikį turtą, o deklaruojantis 2009 m. mokestinio laikotarpio pajamas − ir/ar pajamas už realizuotą kitą žemės ūkio paskirties žemėje pačių gyventojų išaugintą ar išaugintą ir perdirbtą produkciją, nurodytą Kitos žemės ūkio paskirties žemėje išaugintos ar išaugintos ir perdirbtos produkcijos sąraše.

V2 laukelyje, kai V1 laukelyje yra įrašytas 92 pajamų rūšies kodas, turi būti įrašomas verslo liudijime nurodytos veiklos, iš kurios per 2012 m. gegužės–gruodžio mėnesių laikotarpį arba 2013 m., ar vėlesnį mokestinį laikotarpį iš juridinių asmenų buvo gauta didesnė kaip 15500 litų suma, rūšies kodas.

         68. GPM308V priedo V3 laukelyje turi būti įrašomas valstybių (įskaitant ir Lietuvą), kuriose buvo vykdyta atitinkamos eilutės V2 laukelyje nurodytos rūšies individuali veikla, skaičius.

            Kai V2 laukelyje nurodytos rūšies individualios veiklos pajamos gautos tik vienoje valstybėje, pavyzdžiui, Lietuvoje, V3 laukelyje įrašomas 1.

            Kai deklaruojamos užsienio valstybėje gautos (uždirbtos) pajamos, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, V3 laukelyje įrašomas 1.

            Jeigu individualios veiklos pajamos buvo gautos iš kelių užsienio valstybių, kurių kodai nėra įtraukti į užsienio valstybių kodų sąrašą (GPM308V priedas) ir kurios yra žymimos ,,XX“ kodu, į V3 laukelyje įrašytiną skaičių įskaičiuojama kiekviena tokia valstybė.

Jeigu individualios veiklos pajamos buvo gautos iš kelių į Tikslinių teritorijų sąrašą įtrauktų užsienio valstybių ar zonų, jos visos į V3 laukelyje įrašytiną skaičių įskaičiuojamos kaip viena valstybė.

69. GPM308V priedo V4 laukelis turi būti užpildomas, kai deklaruojamos tik vienoje valstybėje gautos (uždirbtos) pajamos. V4 laukelyje iš minėto užsienio valstybių kodų sąrašo turi būti įrašomas atitinkamas užsienio valstybės kodas. Kai pajamos gautos (uždirbtos) Lietuvoje, V4 laukelis nepildomas.

70. GPM308V priedo V5 laukelyje turi būti įrašomas pajamų mokesčio tarifas, pagal GPMĮ taikomas apmokestinant individualios veiklos pajamas, t. y. V5 laukelyje turi būti įrašoma:

70.1 nulis (0):

70.1.1. kai gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis (išreikštas EDV) apskaičiuotas vadovaujantis Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio, išreikšto europinio dydžio vienetais, skaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 3D-521 (Žin., 2007, Nr. 126-5141; 2009, Nr. 11-419), nustatyta tvarka, yra ne didesnis nei 14 EDV, deklaruoja iš žemės ūkio veiklos 2009 m. ir/ar 2010 m. mokestinį laikotarpį gautas (uždirbtas) pajamas (t. y. kai V1 laukelyje įrašytas kodas 35, V2 laukelis neužpildytas, deklaracijos GPM308 formos 34 laukelyje – ne daugiau kaip 14),

70.1.2. kai gyventojai (įskaitant ūkininkus ir jų partnerius), kurie 2011 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį neprivalo registruotis ir nėra įregistruoti PVM mokėtojais, deklaruoja 2011 m. ar vėlesniu mokestiniu laikotarpiu gautas (uždirbtas) pajamas (t. y., kai V1 laukelyje įrašytas kodas 35, V2 laukelis neužpildytas),

70.1.3. kai gyventojai deklaruoja užsienio valstybėje gautas (uždirbtas) individualios veiklos pajamas, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje,

70.2. penki (5): 

70.2.1. kai gyventojai (įskaitant ūkininkus ir jų partnerius), kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra didesnis kaip 14 EDV, deklaruoja 2009 m. ar 2010 m. mokestinio laikotarpio iš žemės ūkio veiklos gautas (uždirbtas) pajamas (t. y. kai V1 laukelyje įrašytas kodas 35, V2 laukelis neužpildytas, deklaracijos GPM308 formos 34 laukelyje – daugiau kaip 14),

70.2.2. kai ūkininkai ir jų partneriai deklaruoja 2009 m. mokestinio laikotarpio pajamas, gautas (uždirbtas) už realizuotą kitą žemės ūkio paskirties žemėje pačių gyventojų išaugintą ar išaugintą ir perdirbtą produkciją, nurodytą Kitos žemės ūkio paskirties žemėje išaugintos ar išaugintos ir perdirbtos produkcijos sąraše, bei pajamas už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikloje naudojamą ilgalaikį turtą (t. y. kai V1 laukelyje įrašytas kodas 35, o V2 laukelyje – kodas 01),

70.2.3. kai gyventojai (įskaitant ūkininkus ir jų partnerius), kurie 2011 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį privalo registruotis ir/ar yra įregistruoti PVM mokėtojais, deklaruoja iš žemės ūkio veiklos 2011 m. ir vėlesniu mokestiniu laikotarpiu gautas (uždirbtas) pajamas (t. y. kai V1 laukelyje įrašytas kodas 35, V2 laukelis neužpildytas),

70.2.4. kai žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai (įskaitant ūkininkus ir jų partnerius) deklaruoja 2010 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikloje naudojamą ilgalaikį turtą (t. y. kai V1 laukelyje įrašytas kodas 35, o V2 laukelyje – 01),

70.2.5. kai deklaruojamos 2010 m. ar per vėlesnį mokestinį laikotarpį iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos gautos pajamos (t.y. kai V1 laukelyje įrašytas kodas 94 arba 95),

70.2.6. kai deklaruojamos 2010 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio kitos individualios veiklos pajamos (išskyrus pajamas iš laisvųjų profesijų veiklos, nurodytas Taisyklių 70.3.3 punkte), įskaitant pajamas, gautas už šioje veikloje naudojamą ilgalaikį turtą,

70.2.7. kai deklaruojamos nuo 2010 m. liepos 1 d. pagal Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymą gautos šeimynos dalyvio išlaikymo pajamos,

70.2.8. kai deklaruojamos per 2012 m. gegužės–gruodžio mėn. laikotarpį, 2013 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį už juridiniams asmenims parduotas savo gamybos prekes ar suteiktas paslaugas iš verslo liudijime (liudijimuose) nurodytos veiklos iš šių asmenų gautos didesnės kaip 15500 litų pajamos, išskyrus pajamas iš laisvųjų profesijų veiklos (t.y. išskyrus pajamas iš veiklos, vykdytos įsigijus verslo liudijimus ,,Vertimo veikla (įskaitant nedidelės apimties spausdinimą)“ (veiklos rūšies kodas 056) ir „Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla“ (veiklos rūšies kodas 103),

70.2.9. kai deklaruojamos verslo liudijimą įsigijusio gyventojo, privalančio registruotis ar įregistruoto PVM mokėtoju, per 2012 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį uždirbtos pajamos, išskyrus pajamas iš laisvųjų profesijų veiklos,

70.3. penkiolika (15):

70.3.1. kai individualią veiklą vykdantys gyventojai (ne ūkininkai ir ne jų partneriai) deklaruoja 2009 m. mokestinio laikotarpio pajamas, gautas (uždirbtas) už realizuotą kitą žemės ūkio paskirties žemėje pačių gyventojų išaugintą ar išaugintą ir perdirbtą produkciją, nurodytą Kitos žemės ūkio paskirties žemėje išaugintos ar išaugintos ir perdirbtos produkcijos sąraše, bei pajamas už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikloje naudojamą ilgalaikį turtą (t. y. kai V1 laukelyje įrašytas kodas 35, o V2 laukelyje – kodas 01), 

70.3.2. kai individualią veiklą vykdantys gyventojai deklaruoja 2009 m. mokestiniu laikotarpiu iš kitų rūšių individualios veiklos (ne žemės ūkio veiklos, ne iš veiklos, susijusios su kitos žemės ūkio paskirties žemėje pačių gyventojų išaugintos ar išaugintos ir perdirbtos produkcijos realizavimu) gautas (uždirbtas) pajamas,

70.3.3. kai deklaruojamos 2010 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių individualios veiklos pajamos iš laisvųjų profesijų veiklos (advokato, advokato padėjėjo, notaro, notaro padėjėjo, antstolio, antstolio padėjėjo, konsultanto teisiniais klausimais, apskaitininko, auditoriaus, buhalterio, lobisto, finansų konsultanto, mokesčių konsultanto, architekto, inžinieriaus, dizainerio, gydytojo, psichologo, žurnalisto, maklerio, brokerio ir panašiai),

70.3.4. kai deklaruojamos 2010 m. ir vėlesnio mokestinio laikotarpio individualios veiklos apmokestinamosios pajamos, gautos (uždirbtos) iš vertybinių popierių (įskaitant pajamas iš išvestinių finansinių priemonių),

70.3.5. kai deklaruojamos per 2012 m. gegužės–gruodžio mėnesių laikotarpį, 2013 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį už juridiniams asmenims suteiktas paslaugas iš verslo liudijime nurodytos veiklos ,,Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla“ (veiklos rūšies kodas 103) ir/ar ,,Vertimo veikla (įskaitant nedidelės apimties spausdinimą)“ (veiklos rūšies kodas 056), priskiriamos laisvųjų profesijų veiklai, iš šių asmenų gautos didesnės kaip 15500 litų pajamos,

70.3.6. kai verslo liudijimą veiklai ,,Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla“ (veiklos rūšies kodas 103) ir/ar ,,Vertimo veikla (įskaitant nedidelės apimties spausdinimą)“ (veiklos rūšies kodas 056) įsigijęs gyventojas, privalantis registruotis ar įregistruotas PVM mokėtoju, deklaruoja per 2012 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį uždirbtas pajamas, priskiriamas pajamoms iš laisvųjų profesijų veiklos.

70.4. Neteko galios 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymu Va-106.

71. GPM308V priedo V6 laukelyje turi būti įrašoma iš atitinkamoje GPM308V priedo eilutėje, V2 laukelyje, nurodytos rūšies individualios veiklos (kai V2 laukelis užpildytas) arba iš žemės ūkio veiklos, sporto veiklos, atlikėjo veiklos, už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikloje naudojamą ilgalaikį turtą gautų (uždirbtų) pajamų, taip pat šeimynos dalyvio gauto išlaikymo (kai V2 laukelis neužpildytas) suma (Lt, ct), neatėmus su ta veikla susijusių leidžiamų atskaitymų, išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio, sveikatos draudimo ir socialinio draudimo įmokų.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas individualią veiklą vykdė keliose valstybėse, tai V6 laukelyje turi būti įrašoma bendra toje GPM308V priedo eilutėje deklaruojamų gautų (uždirbtų) pajamų suma, įskaitant pagal užsienio valstybių vidaus mokesčių įstatymus atimtas leidžiamų atskaitymų ir išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumas.

Individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdęs gyventojas, per 2012 m. gegužės–gruodžio mėnesių laikotarpį ar vėlesnį mokestinį laikotarpį iš juridinių asmenų už parduotas savo gamybos prekes ar suteiktas paslaugas gavęs daugiau kaip 15500 litų pajamų, V6 laukelyje turi įrašyti visą per šį laikotarpį iš juridinių asmenų gautą sumą, kurią jis gavo vykdydamas atitinkamos rūšies veiklą.

2012 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdęs gyventojas, privalantis registruotis ar įregistruotas PVM mokėtoju, V6 laukelyje turi įrašyti per laikotarpį nuo atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio (einančio po mėnesio, kurį gyventojas neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį), iki mokestinio laikotarpio pabaigos iš atitinkamos veiklos rūšies uždirbtų pajamų sumą.

Gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu buvo įregistravęs individualią veiklą, tačiau negavęs pajamų iš šios veiklos, V6 laukelyje turi įrašyti nulį (0).

72.  Kai GPM308V priedo V5 laukelyje kaip pajamų mokesčio tarifas įrašyta 5 ar 15 procentai, tai V7 laukelyje turi būti įrašoma su V6 laukelyje nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų suma (Lt, ct), apskaičiuota GPMĮ 18 straipsnyje ir Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303, nustatyta tvarka, išskyrus prie leidžiamų atskaitymų priskiriamas mokėtinas valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų sumas.

Kai deklaruojamos 2010 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio iš žemės ūkio veiklos gautos (uždirbtos) neapmokestinamosios pajamos, V7 laukelyje turi būti įrašomas nulis (0) (t. y., kai V1 laukelyje įrašytas kodas 35, V5 laukelyje – nulis).

Kai deklaruojamos 2012 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio Taisyklių 62.2 ir 62.3 papunkčiuose nurodytos individualios veiklos pajamos, tai, apskaičiuojant V7 laukelyje įrašytiną sumą, neįskaitomos išlaidos, susijusios su GPM308V priedo II skyriuje ,,Pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimus (pajamų rūšies kodas 92)“ deklaruojamomis pajamomis iš veiklos pagal verslo liudijimą.

Vietoje patirtų šiame apraše nurodytų išlaidų leidžiamais atskaitymais 2010 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį kaip leidžiami atskaitymai V7 laukelyje gali būti įrašoma suma, lygi 30 procentų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų, išskyrus atvejus, kai individualios veiklos pajamas ar jų dalį gyventojas gauna iš su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusio asmens, ir atvejus, kai deklaruojamos individualios veiklos pajamos, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje.

Gyventojas, nepatyręs su individualios veiklos pajamų gavimu susijusių išlaidų ir/arba nepageidaujantis atimti leidžiamų atskaitymų arba jais pripažinti sumą, lygią 30 procentų gautų (uždirbtų) pajamų, V7 laukelyje turi įrašyti nulį.

Jeigu gyventojas tos pačios rūšies individualią veiklą vykdė keliose valstybėse, tai V7 laukelyje jis turi įrašyti bendrą leidžiamų atskaitymų sumą.

Kai GPM308V priedo atitinkamos eilutės V6 laukelyje deklaruojamos individualios veiklos pajamos, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvoje, tai V7 laukelyje turi būti nurodoma su šiomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų suma (Lt, ct), apskaičiuota pagal tos užsienio valstybės, kurioje vykdyta veikla, mokesčio įstatymus.

72¹.  GPM308V priedo V17 laukelį X ženklu turi pažymėti tik tas gyventojas, kuris vietoje patirtų išlaidų, susijusių su V6 laukelyje nurodytomis pajamomis, leidžiamais atskaitymais nusprendė pripažinti sumą, lygią 30 procentų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų, ir ją įrašė V7 laukelyje.;

72². GPM308V priedo V18 laukelyje turi būti įrašoma:

72²-1. mokėtina sveikatos draudimo įmokų suma, kurią šeimynos dalyvis per mokestinį laikotarpį turėjo sumokėti, kas mėnesį mokėdamas sveikatos draudimo įmokas nuo minimaliosios mėnesinės algos,

72²-2. mokėtina valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų suma, apskaičiuota nuo ūkininko ar jo partnerio deklaruotų žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų). Jeigu per mokestinį laikotarpį kas mėnesį mokėtinų valstybinio socialinio draudimo ir (ar) sveikatos draudimo įmokų suma yra didesnė už apskaičiuotą nuo ūkininko ar jo partnerio deklaruotų žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų, V18 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį kas mėnesį mokėtinų valstybinio socialinio draudimo ir (ar) sveikatos draudimo įmokų suma,

72²-3. mokėtina valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų suma, apskaičiuota nuo gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla (įskaitant gyventojus, deklaruojančius Taisyklių 62.2 ir 62.3 papunkčiuose išvardytas pajamas iš verslo liudijimuose nurodytos veiklos), 50 procentų deklaruotų individualios veiklos (išskyrus šeimynos dalyvio, ūkininko ir jo partnerio žemės ūkio veiklos apmokestinamąsias pajamas) apmokestinamųjų pajamų (neatėmus sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų). Jeigu per mokestinį laikotarpį kas mėnesį mokėtinų sveikatos draudimo įmokų ir (ar) sumokėtų valstybinio socialinio draudimo įmokų suma yra didesnė už apskaičiuotą nuo 50 procentų deklaruotų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (išskyrus šeimynos dalyvio, ūkininko ir jo partnerio žemės ūkio veiklos apmokestinamąsias pajamas), V18 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį kas mėnesį mokėtinų sveikatos draudimo įmokų ir (ar) sumokėtų valstybinio socialinio draudimo įmokų suma.

V18 laukelio neturi užpildyti gyventojas, vietoje patirtų išlaidų leidžiamais atskaitymais pasirinkęs pripažinti 30 procentų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų.

73. GPM308V priedo V8 laukelyje turi būti įrašoma, vykdant individualią veiklą, gautų (uždirbtų) pajamų suma, sumažinta leidžiamais atskaitymais ir mokėtinomis valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumomis, arba mokestinio laikotarpio nuostolių suma (Lt, ct). V8 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, iš V6 laukelio sumos atėmus V7 ir V18 laukelių sumas. Kai V7 ir V18 laukelių suma yra didesnė už V6 laukelio sumą, t. y., kai apskaičiuojami mokestinio laikotarpio nuostoliai, tai suma turi būti įrašoma su minuso ženklu (-). Kai, iš V6 laukelio sumos atėmus V7 ir V18 laukelių sumą, gaunamas nulis, V8 laukelyje turi būti įrašomas nulis (0).

74. GPM308V priedo V9 laukelis turi būti užpildomas, kai V8 laukelyje įrašyta suma yra didesnė už nulį, o gyventojas pajamas iš individualios veiklos pripažįsta pagal kaupimo apskaitos principą. V9 laukelyje deklaruojama kaupimo apskaitos principą taikančio gyventojo ankstesniais mokestiniais laikotarpiais vykdant atitinkamos rūšies veiklą patirtų nuostolių suma (Lt, ct), bet ne didesnė už V8 laukelyje įrašytą sumą. Atskaitoma mokestinių nuostolių suma (Lt, ct; teigiama), apskaičiuota GPMĮ 18¹ straipsnyje nustatyta tvarka, įrašoma iš ankstesnių mokestinių laikotarpių, tačiau ne ankstesnių kaip 2009 m., metinių pajamų deklaracijų nuostoliams įrašyti skirtų laukelių. Pavyzdžiui, deklaruojant 2011 m. atitinkamos individualios veiklos rūšies pajamas, iš to mokestinio laikotarpio pajamų gali būti atimamos 2009-ųjų ir 2010-ųjų metinių pajamų deklaracijų GPM308V priedo V8 laukeliuose deklaruotos mokestinio laikotarpio nuostolių sumos, jeigu tos pačios rūšies individualią veiklą vykdantis gyventojas kaupimo apskaitos principą taikė ir 2009 metais, ir 2010 metais. Jeigu kaupimo apskaitos principas buvo pradėtas taikyti tik 2010 m., tai gali būti atimami tik 2010 m. mokestiniai nuostoliai.

Mokestinius nuostolius patyrus ilgiau nei vieną mokestinį laikotarpį, perkeliami anksčiausią mokestinį laikotarpį patirti nuostoliai ar jų dalis.

Ankstesniais mokestiniais laikotarpiais nuostolių iš vykdytos tos pačios rūšies individualios veiklos nepatyręs ar kaupimo apskaitos principo netaikęs gyventojas, sporto ar atlikėjo veiklą vykdantis gyventojas, taip pat gyventojas, deklaruojantis individualios veiklos pajamas, pagal GPMĮ 37 straipsnį atleidžiamas nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje ar pagal 17 straipsnio 1 dalį priskiriamas neapmokestinamosioms pajamoms, V9 laukelyje turi įrašyti nulį (0).

75. GPM308V priedo V10 laukelyje turi būti įrašoma leidžiamais atskaitymais sumažinta apmokestinamųjų pajamų suma, o kaupimo apskaitos principą taikančio gyventojo – ir ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolių suma. V10 laukelyje įrašytina pajamų suma (Lt, ct) apskaičiuojama iš V8 laukelio sumos atėmus V9 laukelio sumą. Kai V9 laukelyje įrašytas nulis (0), tai V10 laukelyje turi būti įrašoma V8 laukelio suma. Kai V8 laukelyje įrašyta suma yra neigiama, t. y. su minuso ženklu (-), tai V10 laukelyje turi būti įrašomas nulis (0), nes čia neigiama suma negali būti įrašoma.

76. GPM308V priedo V11 laukelyje turi būti įrašoma nuo per mokestinį laikotarpį gautų (uždirbtų) visų individualios veiklos pajamų, deklaruotų visų šio priedo lapų I ir II skyriuose, bendra išskaičiuota pajamų mokesčio suma (Lt). Jeigu pajamų mokestis nebuvo išskaičiuotas, V11 laukelyje turi būti įrašomas nulis (0).

Kai individualios veiklos pajamos deklaruojamos keliuose GPM308V priedo lapuose, V11 laukelis turi būti užpildomas tik viename iš jų.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma V11 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino pajamų mokesčio sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši mokesčio suma deklaruojama kaip išskaičiuota pajamų mokesčio suma.

77. GPM308V priedo V12 laukelyje turi būti įrašoma nuo per mokestinį laikotarpį gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų, deklaruotų visų šio priedo lapų I ir II skyriuose, bendra išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma (Lt). Jeigu sveikatos draudimo įmokos nebuvo išskaičiuotos, V12 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Kai individualios veiklos pajamos deklaruojamos keliuose GPM308V priedo lapuose, V12 laukelis turi būti užpildomas tik viename iš jų.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) sveikatos draudimo įmokų suma V12 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino sveikatos draudimo įmokų sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši įmokų suma deklaruojama kaip išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma.

Teikiant 2010 m. ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją V12 laukelyje turi būti įrašomas tik nuo pajamų iš veiklos pagal verslo liudijimą išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma. Jeigu nuo pajamų iš veiklos pagal verslo liudijimą sveikatos draudimo įmokos nebuvo išskaičiuotos, V12 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

78. Laukelyje VA ,,Taikomas apskaitos principas“ langelis ,,Kaupimo“ turi būti pažymimas ,,X“ ženklu, kai individualią veiklą vykdantis gyventojas taiko pajamų kaupimo apskaitos principą. Pinigų apskaitos principą taikantis gyventojas ,,X“ ženklu turi pažymėti langelį ,,Pinigų“.

Deklaruojant 2009 m. mokestinio laikotarpio pajamas, langelis ,,Kaupimo“ turi būti pažymimas, kai individualią veiklą vykdantis gyventojas, įregistruotas PVM mokėtoju arba individualiai veiklai priskyręs toje veikloje naudojamą ilgalaikį turtą, pasirinko taikyti kaupimo apskaitos principą, apskaičiuodamas 2009 m. mokestinio laikotarpio individualios veiklos pajamas. Deklaruojant 2010 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas, langelį ,,Kaupimo“ turi pažymėti gyventojas, įregistruotas PVM mokėtoju arba individualiai veiklai priskyręs toje veikloje naudojamą ilgalaikį turtą.

79. GPM308V priedo II skyriuje ,,Pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimus (pajamų rūšies kodas 92)“ deklaruojamos iš individualios veiklos, kuria nuolatinis Lietuvos gyventojas vertėsi pagal verslo liudijimus, gautos pajamos, įskaitant:

79.1. gyventojo, kuris neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas PVM mokėtoju, 2012 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį gautas pajamas, išskyrus per 2012 m. gegužės–gruodžio mėnesių laikotarpį ar vėlesnį mokestinį laikotarpį gautas iš juridinių asmenų, kai bendra iš jų gautų pajamų suma yra didesnė kaip 15500 litų,

79.2. gyventojo, įregistruoto ar privalančio registruotis PVM mokėtoju, nuo 2012 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pradžios iki mėnesio (įskaitytinai), per kurį gyventojas neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį, gautas pajamas,

79.3. verslo liudijimą veiklai ,,Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“ įsigijusio gyventojo 2012 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį gautas nuomos pajamas, neviršijančias Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje nustatyto atlygio už suteiktas paslaugas dydžio.

79-1. Kai pildomi keli GPM308V priedo lapai, II skyrius užpildomas tik viename lape.

80. GPM308V priedo V13 laukelyje turi būti įrašoma gyventojo iš individualios veiklos, kuria jis vertėsi pagal verslo liudijimus, per mokestinį laikotarpį gautų pajamų (įskaitant pajamas, gautas už ankstesnį mokestinį laikotarpį atliktus darbus ar suteiktas paslaugas) suma (Lt, ct), neatėmus nustatyto dydžio sumokėtų ir/ar išskaičiuotų pajamų mokesčio, sveikatos draudimo įmokų, socialinio draudimo įmokų ir, vykdant šią veiklą, patirtų išlaidų.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, atitinkamą mokestinį laikotarpį turėjęs kelis verslo liudijimus, turi įrašyti bendrą iš veiklos pagal visus verslo liudijimus gautų pajamų sumą, o jei per tą mokestinį laikotarpį tokių pajamų negavo, V13 laukelyje turi įrašyti nulį (0).

Gyventojas, tą mokestinį laikotarpį (tam tikrą dienų ar mėnesių skaičių) turėjęs verslo liudijimą ir vykdęs tos pačios rūšies individualią veiklą ne pagal verslo liudijimą,               V13 laukelyje turi įrašyti tik tą pajamų sumą, kuri buvo gauta vykdant veiklą pagal verslo liudijimą. Kitos per mokestinį laikotarpį gautos (uždirbtos) pajamos turi būti deklaruojamos tik GPM308V priedo I skyriuje.

Gyventojas, kuris neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas PVM mokėtoju, deklaruojantis 2012 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio iš veiklos pagal verslo liudijimą gautas pajamas, V13 laukelyje turi įrašyti pajamų sumą, apskaičiuotą taip:

– per 2012 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį iš gyventojų gautų pajamų suma pridedama prie pajamų, per mokestinį laikotarpį gautų iš juridinių asmenų, kurių veikla nėra tapati gyventojo vykdomai veiklai, sumos, kai per 2012 m. gegužės–gruodžio mėnesių laikotarpį ar vėlesnį mokestinį laikotarpį iš juridinių asmenų gauta suma yra ne didesnė kaip 15500 litų,

– per 2012 m. mokestinį laikotarpį iš gyventojų gautų pajamų suma pridedama prie pajamų, per 2012 m. m. sausio–balandžio mėnesių laikotarpį gautų iš juridinių asmenų, kurių veikla nėra tapati gyventojo vykdomai veiklai, sumos, kai per 2012 m. gegužės–gruodžio mėnesių laikotarpį iš juridinių asmenų gauta suma yra didesnė kaip 15500 litų,

 – sudėjus per 2013 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį tik iš gyventojų gautų pajamų sumas, kai per 2013 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį iš juridinių asmenų gauta suma yra didesnė kaip 15500 litų.

Gyventojas, įregistruotas ar privalantis registruotis PVM mokėtoju, V13 laukelyje turi įrašyti nuo 2012 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pradžios iki mėnesio (įskaitytinai), per kurį neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį, gautas pajamas.

Verslo liudijimą veiklai ,,Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“ (veiklos rūšies kodas 051) įsigijęs gyventojas, deklaruojantis 2012 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio nuomos pajamas, V13 laukelyje turi įrašyti gautų pajamų sumą, neviršijančią Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje nustatyto atlygio už suteiktas paslaugas dydžio. Kai verslo liudijimą įsigijusio gyventojo 2012 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį gautos nuomos pajamos viršija Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje nustatyto atlygio už suteiktas paslaugas dydį, tai V13 laukelyje turi būti nurodomos nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki mėnesio (įskaitytinai), kurį gyventojas neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio mokestį, gautos pajamos. Pajamos, gautos nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį gyventojas neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio mokestį, turi būti deklaruojamos GPM308P priede.

81. Nuo pajamų iš veiklos pagal verslo liudijimą išskaičiuota pajamų mokesčio suma turi būti nurodoma GPM308V priedo I skyriaus V11 laukelyje, o išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma – V12 laukelyje.

82 Deklaruojant 2012 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio iš veiklos pagal verslo liudijimą gautas pajamas, GPM308V priedo V14 laukelis nepildomas.

Veiklą pagal verslo liudijimą nutraukęs gyventojas, privalantis registruotis ar įregistruotas PVM mokėtoju, pageidaujantis, kad už verslo liudijimą sumokėto pajamų mokesčio dalis, proporcingai tenkanti tai mokestinio laikotarpio daliai, kai jo individualios veiklos pajamos apmokestinamos taikant 5 arba 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, būtų įskaityta į nuo tų pajamų mokėtiną pajamų mokesčio sumą, turi pateikti FR0781 formos prašymą ,,Grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą)“. FR0781 formos prašymą turi pateikti ir veiklą ,,Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“ pagal verslo liudijimą nutraukęs gyventojas, viršijęs Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje nustatyto atlygio už suteiktas paslaugas dydį, pageidaujantis, kad sumokėto pajamų mokesčio dalis, proporcingai tenkanti tai mokestinio laikotarpio daliai, kai nuomos pajamos apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, būtų įskaityta į nuo tų pajamų mokėtiną pajamų mokesčio sumą.

Veiklą pagal verslo liudijimą nutraukusio gyventojo pateikto FR0781 formos prašymu į pajamų mokestį, mokėtiną nuo individualios veiklos pajamų, apmokestinamų taikant 5 arba 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, taip pat nuo nuomos pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, įskaityta pajamų mokesčio suma nurodoma deklaracijos 30 laukelyje kaip sumokėta gyventojo savomis lėšomis iki deklaracijos pateikimo.

           83. GPM308V priedo V15 laukelyje turi būti įrašomas mokestinio laikotarpio mėnesių, per kuriuos nuolatinis Lietuvos gyventojas buvo įsigijęs verslo liudijimą (įskaitant ir tą mėnesį, kurį jis galutinai išvyko iš Lietuvos), skaičius, išskyrus tuos mėnesius, kuriais:

– veikla pagal tokį verslo liudijimą buvo nutraukta visą kalendorinį mėnesį,

– buvo vykdoma tik veikla ,,Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“,

– nors vieną mėnesio dieną, vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 nuostatomis, buvo draudžiamas socialiniu draudimu (įskaitant sveikatos draudimą) ne Lietuvoje, o kitoje Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje ar Šveicarijoje.

                      83.1. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas buvo įsigijęs verslo liudijimus ne visam mėnesiui, toks mėnuo turi būti įskaičiuojamas. Pavyzdžiui, jeigu gyventojas vykdė veiklą pagal verslo liudijimą kovo, balandžio mėnesiais ir dvi savaites rugsėjo mėnesį, tai V15 laukelyje jis turi įrašyti skaičių 3.

                      83.2. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas verslo liudijimą, kuris yra skirtas veiklai vykdyti 2009 metais, įsigyja iki 2008 m. gruodžio 31 dienos, tai, teikdamas 2009 metų deklaraciją, minėto verslo liudijimo galiojimo mėnesių neturi įtraukti į V15 laukelyje įrašomą mėnesių skaičių.

                      Pavyzdžiui, jeigu gyventojas 2008 m. gruodžio 18 dieną įsigijo verslo liudijimą veiklai vykdyti 2009 m. sausio–birželio mėnesiais, o 2009 metais šį verslo liudijimą prasitęsia iki 2009 m. gruodžio 31 dienos, tai V15 laukelyje jis turi įrašyti skaičių 6.

                      Pavyzdžiui, jeigu gyventojas 2008 m. gruodžio 25 dieną įsigijo verslo liudijimą veiklai vykdyti 2009 m. sausio–gruodžio mėnesiais, o 2009 m. sausio 2 d. įsigyja antrą verslo liudijimą veiklai vykdyti 2009 m. sausio–gruodžio mėnesiais, tai V15 laukelyje jis turi įrašyti skaičių 12.

                      83.3. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas 2010 metams ir vėlesniems mokestiniams metams įsigijo verslo liudijimą, kuris yra skirtas nekilnojamojo pagal prigimtį turto nuomai kitiems gyventojams, tai, teikdamas 2010 metų ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją, minėto verslo liudijimo galiojimo mėnesių neturi įskaičiuoti į V15 laukelyje įrašomą mėnesių skaičių.

                      Pavyzdžiui, jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas 2010 m. sausio 4 dieną įsigijo verslo liudijimą, kuris yra skirtas nekilnojamojo pagal prigimtį turto nuomai kitiems gyventojams, veiklai vykdyti 2010 m. sausio–gruodžio mėnesiais, tai V15 laukelyje jis turi įrašyti 0.

                      Pavyzdžiui, jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas 2010 m. sausio 4 dieną įsigijo verslo liudijimą, kuris yra skirtas nekilnojamojo pagal prigimtį turto nuomai kitiems gyventojams, veiklai vykdyti 2010 m. sausio–gruodžio mėnesiais, o 2010 m. liepos 1 dieną įsigijo antrą verslo liudijimą, kuris yra skirtas prekybai kioskuose, veiklai vykdyti 2010 m. liepos–gruodžio mėnesiais, tai V15 laukelyje jis turi įrašyti 6.

                      83.4. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas pildo GMP308V priedo II skyrių, į V15 laukelį turi įrašyti 0 tais atvejais, kai nė vieną deklaruojamų metų mėnesį nebuvo įsigijęs verslo liudijimo ar verslo liudijimą buvo įsigijęs tik iki 2008 m. gruodžio 31 d., ar 2010 metams ir vėlesniems mokestiniams metams įsigijo tik verslo liudijimą, kuris yra skirtas nekilnojamojo pagal prigimtį turto nuomai kitiems gyventojams.

                      Pavyzdžiui, jeigu gyventojas 2009 m. gruodžio 28 dieną įsigijo verslo liudijimą veiklai vykdyti 2010 m. sausio–kovo mėnesiais, o 2009 metams jis jokio verslo liudijimo nebuvo įsigijęs, tai, teikdamas 2009 m. deklaraciją, į V15 laukelį turi įrašyti 0.

       Pavyzdžiui, jeigu gyventojas 2008 m. gruodžio 21 dieną įsigijo verslo liudijimą veiklai vykdyti 2009 m. kovo–lapkričio mėnesiais, o 2009 metais šio verslo liudijimo nepratęsė bei neįsigijo kito verslo liudijimo, tai į V15 laukelį turi įrašyti 0.

84. GPM308V priedo V16 laukelyje turi būti įrašoma privaloma sumokėti sveikatos draudimo įmokų suma, apskaičiuota V15 laukelyje nurodytą mėnesių skaičių padauginus iš 9 proc. minimalios mėnesinės algos (2009 m. 9 proc. minimalios mėnesinės algos yra 72 Lt (800 Lt x 9 proc.).

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas 2011 m. ir vėlesniais mokestiniais metais buvo įsigijęs verslo liudijimą ne visam mėnesiui ir bent vieną to mėnesio dieną dirbo pagal darbo sutartį ar vykdė veiklą, vykdomą teisinių santykių, kurie iš esmės atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu, arba (ir) buvo draustas valstybės lėšomis, privalomojo sveikatos draudimo įmokos apskaičiuojamos proporcingai išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui, t. y. V16 laukelyje turi būti įrašoma privaloma sumokėti sveikatos draudimo įmokų suma, apskaičiuota 9 proc. minimalios mėnesinės algos (2009 m. 9 proc. minimalios mėnesinės algos yra 72 Lt (800 Lt x 9 proc.) padalijus iš to mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir padauginus iš dienų, kurioms tą mėnesį nuolatinis Lietuvos gyventojas buvo įsigijęs verslo liudijimą, skaičiaus.

Pavyzdžiui, gyventojas, dirbantis pagal darbo sutartį, 2011 metais įsigyja verslo liudijimą, skirtą veiklai vykdyti tik 2011 m. birželio 15–19 dienomis ir liepos 5–10 dienomis. Privaloma sumokėti sveikatos draudimo įmokų suma apskaičiuojama taip: (9 proc. x 800)/30 x 5 + (9 proc. x 800)/31 x 6 = ~26 Lt. Todėl, teikdamas 2011 m. deklaraciją, gyventojas į V16 laukelį turi įrašyti 26.