GPM308T priedo pildymas ir taisyklės

VIII. GPM308T PRIEDO ,,NE INDIVIDUALIOS VEIKLOS TURTO PARDAVIMO AR KITOKIO PERLEIDIMO NUOSAVYBĖN APMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS“ PILDYMAS

 GPM308T priedo pildymas ir taisyklės

45.Deklaracijos GPM308T priede turi būti deklaruojamos per mokestinį laikotarpį nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos apmokestinamosios pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn ne individualios veiklos turtą (išskyrus 2014 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį gautas pajamas iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo, ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamas, gautas iš netauriųjų metalų laužo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn), taip pat apmokestinamosios pajamos, 2010 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, kuris buvo priskirtas individualios veiklos turtui, išskyrus užsienio valstybėje gautas pajamas, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje. GPM308T priede taip pat deklaruojamos pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn ne individualios veiklos kitą turtą, pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies  27 punktą priskirtos neapmokestinamosioms pajamoms (jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas jas ketina deklaruoti).

46. Kai pildomas daugiau kaip vienas GPM308T priedas, laukelyje ,,Priedo lapo numeris“ nurodomas kiekvieno prie deklaracijos pridedamo GPM308T priedo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai pildomas tik vienas GPM308T priedas.

47. GPM308T priedo 1, 6, 7 laukeliai turi būti užpildomi Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

48. Atsižvelgiant į tai, už kokios rūšies turto pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn nuolatinis Lietuvos gyventojas gavo pajamų, pildomi atitinkami GPM308T priedo skyriai (I, II, III ar IV).

49. GPM308 T priedo I skyrius ,,Nekilnojamojo daikto ir/ar teisiškai registruotino kilnojamojo daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos (pajamų rūšių kodai 10, 16, 17, 18)“ (toliau – I skyrius) pildomas, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gavo turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų:

49.1. už ne anksčiau kaip prieš trejus metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigytą Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėje esantį nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą (išskyrus būstą ir jam priskirtą žemę) ,jeigu jis buvo įsigytas iki 2011-01-01 ir 2010-12-11 nebuvo priskirtas individualios veiklos turtui,

49.2. už ne anksčiau kaip prieš penkerius metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigytą EEE valstybėje esantį nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, išskyrus būstą (su jam priskirta žeme), jeigu jis buvo įsigytas po 2011-01-01,

49.3. už nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, įsigytą iki 2011-01-01, kuris 2010-12-11 buvo laikomas individualios veiklos turtu, jeigu jis parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn nepraėjus penkeriems metams nuo įsigijimo,

49.4. už kilnojamąjį daiktą, kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija, įskaitant kilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, kuris nekilnojamuoju pripažįstamas pagal įstatymus, jeigu jis parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn nepraėjus trejiems metams nuo įsigijimo,

49.5. už parduotą EEE valstybėje esantį nekilnojamąjį daiktą ar pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomą registruoti kilnojamąjį daiktą, įregistruotą EEE valstybėje, iš užsienio valstybės arba zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą,

49.6. už parduotą užsienio valstybėje esantį nekilnojamąjį daiktą ar pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomą registruoti kilnojamąjį daiktą, įregistruotą ne EEE valstybėje, ir su kuria nėra sudaryta bei taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis,

49.7. už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn EEE esantį gyvenamąjį būstą (ir jam priskirtą žemę), kuriame gyvenamoji vieta buvo deklaruota trumpiau kaip du metus, jeigu iš pardavimo (kitokio perleidimo nuosavybėn) gautos pajamos per vienerių metų laikotarpį nebuvo panaudotos kitam EEE valstybėje esančiam būstui įsigyti, kuris deklaruotas kaip  gyvenamoji vieta.

50. GPM308T priedo I skyriaus pildymas:

50.1. laukelyje ,,Pajamų rūšies kodas“ iš GPM308T priedo pirmo lapo apačioje pateikto pajamų rūšių kodų sąrašo įrašomas pajamų rūšies kodas,

50.1.1. 2009 m. mokestinio laikotarpio deklaracijos GPM308T priede turi būti įrašomi tokie pajamų rūšių kodai: 

16 – kai deklaruojamos privalomai registruotino kilnojamojo daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos,

17 – kai deklaruojamos nekilnojamojo daikto (išskyrus būsto su jam priskirta žeme) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos,

18 – kai deklaruojamos būsto (įskaitant priskirtos žemės), pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos,

50.1.2. 2010 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių deklaracijų GPM308T prieduose turi būti įrašomi tokie pajamų rūšių kodai:

16 – kai deklaruojamos privalomai registruotino kilnojamojo daikto arba daikto, kuris nekilnojamuoju pripažįstamas  pagal įstatymus, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos,

17 – kai deklaruojamos pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą (išskyrus tą, iš kurio perleidimo gautos  pajamos žymimos 18 ir 10 kodais),

18 – kai deklaruojamos būsto (įskaitant priskirtą žemę) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos,

10 – kai deklaruojamos nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, kuris buvo laikomas  individualios veiklos turtu, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos.

50.2. T1 laukelyje iš šio priedo antrame lape pateikto užsienio valstybių kodų sąrašo turi būti įrašomas kodas tos užsienio valstybės, kurioje yra:

50.2.1. išmokos šaltinis – kai pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn EEE valstybėje esantį nekilnojamąjį daiktą (įskaitant gyvenamąjį būstą ir jam priskirtą žemę) ar pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomą registruoti kilnojamąjį daiktą, įregistruotą EEE valstybėje, yra gautos iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje, iš Lietuvos vieneto per jo nuolatinę buveinę užsienio valstybėje ar iš nuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę užsienio valstybėje,

50.2.2. išmokos šaltinis – kai nurodomos iš užsienio valstybės ar zonos, įtrauktos į Tikslinių teritorijų sąrašą, gautos pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn EEE valstybėje esantį nekilnojamąjį daiktą (įskaitant gyvenamąjį būstą ir jam priskirtą žemę) ar pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomą registruoti kilnojamąjį daiktą, įregistruotą EEE valstybėje. Tokiu atveju T1 laukelyje turi būti įrašomas tikslinei teritorijai žymėti skirtas TT kodas,

50.2.3. nekilnojamasis daiktas ar pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomas registruoti kilnojamasis daiktas, įregistruotas užsienio valstybėje, – kai nurodomos pajamos, gautos už užsienio valstybėje esantį nekilnojamąjį daiktą ar toje valstybėje įregistruotą kilnojamąjį daiktą, o pajamos gautos ne iš 50.2.1. ir 50.2.2 punktuose nurodyto išmokos šaltinio,

50.3. T2 laukelyje turi būti įrašoma turto pardavimo ar kitokio perleidimo pajamų suma (Lt, ct), gauta už šiame skyriuje nurodomo kiekvieno daikto pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn. Kiekvieno daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos turi būti įrašomos atskirose šio priedo I skyriaus eilutėse. Kai įrašytini duomenys netelpa į vieną šio priedo lapą, pildoma tiek jo lapų, kiek reikia duomenims įrašyti,

50.4. T3 laukelyje turi būti įrašoma kiekvieno daikto įsigijimo kaina ir kitų su jo pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų faktiškai patirtų išlaidų suma (Lt, ct), pagrįsta juridinę galią turinčiais dokumentais. Jeigu pajamos gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn tokį turtą (ar jo dalį), kuris yra ar kuris kuriuo nors metu buvo priskirtas individualios veiklos turtui, jo įsigijimo kaina turi būti mažinama iš individualios veiklos pajamų atskaityta šio turto įsigijimo kainos dalimi. Kai turto įsigijimo kaina ir išlaidų suma yra lygi nuliui, T3 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

50.5. T4 laukelyje turi būti įrašoma apmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct), kuri apskaičiuojama taip: iš T2 laukelyje įrašytos sumos atimama T3 laukelyje įrašyta suma, bet ne didesnė už įrašytą T2 laukelyje. Kai T3 laukelio suma yra didesnė už T2 laukelio sumą, arba kai šios sumos lygios, T4 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

50.6. T6 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308T priedo lapo I skyriuje nurodyto turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų suma (Lt, ct), kuri turi būti lygi  T2 laukelių sumai,

50.7. T7 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308T priedo lapo I skyriuje nurodyto turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct), kuri yra lygi T4 laukelių sumai. Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, T7 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

50.8. T10 laukelyje turi būti įrašoma nuo I skyriuje nurodytų turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamųjų pajamų išskaičiuota pajamų mokesčio suma (Lt). Jeigu pajamų mokestis nebuvo išskaičiuotas, T10 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma   T10 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino pajamų mokesčio sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši mokesčio suma deklaruojama kaip išskaičiuota pajamų mokesčio suma,

50.9. T38 laukelyje turi būti įrašoma nuo šio priedo lapo I skyriuje nurodyto turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų bendra išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma (Lt). Jeigu sveikatos draudimo įmokų išskaičiuota nebuvo, T38 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta sveikatos draudimo įmokų suma T38 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino sveikatos draudimo įmokų sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši įmokų suma deklaruojama kaip išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma.

Teikiant 2010 m. ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją T38 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

51. GPM308T priedo II skyrius ,,Vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos (pajamų rūšies kodas 12)“ (toliau – II skyrius) turi būti užpildomas, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas per 2009, 2010, 2011, 2012 ar 2013 m. mokestinį laikotarpį gavo ne individualios veiklos vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų, esant bent vienai iš šių sąlygų:

51.1. po 1999 m. sausio 1 d. įsigyti vertybiniai popieriai buvo parduoti ar kitaip perleisti nuosavybėn anksčiau negu po 366 dienų nuo jų įsigijimo dienos,

51.2. buvo parduoti ar kitaip perleisti nuosavybėn po 1999 m. sausio 1 d. įsigyti vertybiniai popieriai, kurių savininkas 3 metus iki mokestinio laikotarpio (kurį vertybiniai popieriai buvo parduoti ar kitaip perleisti nuosavybėn) pabaigos pats arba kartu su susijusiais asmenimis valdė daugiau kaip 10 procentų vieneto, kurio vertybiniai popieriai buvo parduoti ar kitaip perleisti nuosavybėn, akcijų (dalių, pajų), – kai pajamos gautos 2009 m. mokestinį laikotarpį,

51.3. buvo parduoti ar kitaip perleisti nuosavybėn po 1999 m. sausio 1 d. įsigyti vertybiniai popieriai, kurių savininkas 3 metus iki mokestinio laikotarpio (kurį vertybiniai popieriai buvo parduoti ar kitaip perleisti nuosavybėn) pabaigos pats valdė daugiau kaip      10 procentų vieneto, kurio vertybiniai popieriai buvo parduoti ar kitaip perleisti nuosavybėn, akcijų (dalių, pajų), – kai pajamos gautos 2010 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais,

51.4. vertybiniai popieriai laikomi parduotais likviduojant vienetą,

51.5. vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos yra gautos iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą,

51.6. po 1999 m. sausio 1 d. įsigytos akcijos parduotos akcijas išleidusiam vienetui,

51.7. kai akcijos gautos GPMĮ 2 straipsnio 14 dalies 1 punkte nurodytu atveju (akcijų nominalios vertės padidinimo atveju turi būti deklaruojama pajamų dalis, kuri yra lygi akcijos nominalios vertės padidinimo sumai).

51¹. 2014 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį gautos pajamos už finansinių priemonių (įskaitant vertybinius popierius) pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn, taip pat finansinių priemonių realizavimo pajamos turi būti deklaruojamos GPM308F priede. 

52. GPM308T priedo II skyriaus pildymas:

52.1. T11 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308T priedo II skyriuje nurodytų vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn per mokestinį laikotarpį gautų pajamų suma (Lt, ct),

52.2. T12 laukelyje turi būti įrašoma bendra vertybinių popierių įsigijimo kainos ir kitų su jų pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų išlaidų suma (Lt, ct). Kai turto įsigijimo kaina ir išlaidų suma yra lygi nuliui, T12 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

52.3. T13 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308T priedo lape II skyriuje nurodytų vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct). T13 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, iš T11 laukelyje įrašytos sumos atėmus T12 laukelio sumą. Kai T12 laukelyje įrašyta suma yra didesnė už įrašytą T11 laukelyje arba kai šios sumos yra lygios, T13 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

52.4. T15 ir T16 laukeliai užpildomi, kai iš vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn T13 laukelyje apskaičiuotos apmokestinamosios pajamos (jų dalis) buvo gautos užsienio valstybėje, kurioje sumokėtas (išskaičiuotas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, pagal GPMĮ 37 straipsnį, gali būti atskaitomas iš Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos. Tokiu atveju įrašoma:

52.4.1. T15 laukelyjeužsienio valstybėje gautų apmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct). Skirtingose užsienio valstybėse gautos pajamos, nuo kurių sumokėtas (išskaičiuotas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis gali būti atskaitomas iš Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos, nurodomos atskirose eilutėse, užpildant T15 ir T16 laukelius. Visa T15 laukeliuose įrašoma pajamų suma neturi būti didesnė už bendrą T13 laukelyje įrašytą apmokestinamųjų pajamų sumą,

52.4.2. T16 laukelyje – kodas užsienio valstybės, kurioje buvo gautos T15 laukelyje įrašytos apmokestinamosios pajamos. Užsienio valstybių kodų sąrašas pateikiamas GPM308T priedo antrame lape,

52.5. T14 laukelyje turi būti įrašoma bendra pajamų mokesčio suma (Lt), išmoką išmokėjusio asmens išskaičiuota nuo vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų. Jei pajamų mokestis nebuvo išskaičiuotas, T14 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma   T14 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino pajamų mokesčio sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši mokesčio suma deklaruojama kaip išskaičiuota pajamų mokesčio suma,

52.6. T39 laukelyje turi būti įrašoma nuo šio priedo lapo II skyriuje nurodyto vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų bendra išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma (Lt). Jeigu sveikatos draudimo įmokų išskaičiuota nebuvo, T39 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta sveikatos draudimo įmokų suma T39 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino sveikatos draudimo įmokų sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši įmokų suma deklaruojama kaip išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma.

Teikiant 2010 m. ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją T39 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

53. GPM308T priedo III skyrius ,,Kito turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos (pajamų rūšių kodai 13, 14, 15) (išskyrus pajamas, gautas iš užsienio valstybės arba zonos, kuri įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą)“ (toliau – III skyrius) užpildomas, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gavo kito, šio priedo I ar II skyriuje nenurodyto, ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų, išskyrus 2014 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį gautas netauriųjų metalų laužo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamas. Kai užpildomi keli GPM308T priedo lapai, tai III skyrius užpildomas tik viename lape.

54. GPM308T priedo III skyriaus pildymas:

54.1. T17 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308T priedo III skyriuje nurodyto kito turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų suma (Lt, ct), įskaitant pajamų sumą, gautą už:

54.1.1. nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn,

54.1.2. netauriųjų metalų laužo pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn, kai pajamos gautos 2009, 2010, 2011, 2012 ar 2013 m. mokestinį laikotarpį..

54.2. T25 laukelyje turi būti įrašoma pajamų suma, gauta už nenukirsto miško ir apvaliosios medienos pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn. Jeigu tokių pajamų nebuvo gauta, T25 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

54.3.  T26 laukelyje turi būti įrašoma pajamų suma, 2009, 2010, 2011, 2012 ar 2013 m. mokestinį laikotarpį gauta už netauriųjų metalų laužo pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn. Jeigu tokių pajamų nebuvo gauta, T26 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

54.4. T18 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308T priedo III skyriuje nurodyto turto įsigijimo kainos ir kitų su jo pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių patirtų, GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų, išlaidų suma (Lt, ct), įskaitant išlaidų sumą, susijusią su:

54.4.1. nenukirsto miško ir apvaliosios medienos pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn,

54.4.2. netauriųjų metalų laužo pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn, kai pajamos iš jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautos 2009, 2010, 2011, 2012 ar 2013 m. mokestinį laikotarpį,

54.5. T27 laukelyje turi būti įrašoma nenukirsto miško ir apvaliosios medienos įsigijimo kaina ir kitų su šio turto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių išlaidų suma. Jeigu ši suma yra lygi nuliui, T27 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

54.6. T28 laukelyje turi būti įrašoma netauriųjų metalų laužo įsigijimo kaina ir kitų su šio turto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių išlaidų suma, kai pajamos gautos 2009, 2010, 2011, 2012 ar 2013 m. mokestinį laikotarpį,

54.7. T19 laukelyje turi būti įrašomas GPM308T priedo III skyriuje nurodyto viso turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn bendros pajamų sumos ir bendros šio turto įsigijimo kainos ir kitų su jo pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių išlaidų sumos skirtumas (Lt, ct), kuris apskaičiuojamas taip: iš T17 laukelio sumos atimama T18 laukelio suma, bet ne didesnė už nurodytąją T17 laukelyje. Kai T18 laukelyje įrašyta suma yra didesnė už T17 laukelio sumą arba kai šios sumos yra lygios, T19 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

54.8. T20 laukelyje turi būti įrašoma neapmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct), kuri turi būti lygi:

54.8.1. T19 laukelyje nurodytai sumai, – kai T19 laukelyje įrašyta suma yra ne didesnė už 8000 litų per mokestinį laikotarpį,

54.8.2. 8000 litų sumai, – kai T19 laukelyje įrašyta suma yra didesnė už 8000 litų.

T20 laukelyje nurodyta neapmokestinamųjų pajamų suma GPM308N priede nenurodoma,

54.9. T21 laukelyje turi būti įrašoma GPM308T priedo III skyriuje nurodyto turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn bendra apmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct), kuri apskaičiuojama iš T19 laukelyje įrašytos sumos atėmus T20 laukelio sumą. Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, T21 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

54.10. T22 laukelyje turi būti įrašoma bendra iš GPM308T priedo III skyriuje nurodytų turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamųjų pajamų išskaičiuota pajamų mokesčio suma (Lt). Jeigu pajamų mokestis nebuvo išskaičiuotas, T22 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma   T22 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino pajamų mokesčio sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši mokesčio suma deklaruojama kaip išskaičiuota pajamų mokesčio suma,

54.11. T23 laukelyje nurodoma pajamų mokesčio suma (Lt), kurią Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti permoką įforminimo, pateikimo bei nagrinėjimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-21 (Žin., 2003, Nr. 10-387; 2011, Nr. 6-253), nustatyta tvarka pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo pateiktą prašymą nuo turto (nenukirsto miško, apvaliosios medienos, netauriųjų metalų laužo) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuotą pajamų mokestį ar jo dalį mokesčių administratorius grąžino gyventojui ar įskaitė jo mokestinei nepriemokai padengti.T23 laukelyje turi būti įrašoma nuo GPM308T priedo lapo III skyriaus T22 laukelyje nurodytos bendros išskaičiuotos pajamų mokesčio sumos GPMĮ 32 straipsnyje nustatyta tvarka mokesčių administratoriaus nuolatiniam Lietuvos gyventojui grąžinta pajamų mokesčio suma (Lt) ir/ar MAĮ nustatyta tvarka įskaityta gyventojo mokestinei nepriemokai padengti. Jeigu pajamų mokestis grąžintas (įskaitytas) nebuvo, T23 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

54.12. T24 laukelyje turi būti įrašoma bendra perskaičiuota išskaičiuoto pajamų mokesčio suma (Lt), kuri apskaičiuojama iš T22 laukelio atėmus T23 laukelio sumą. Kai  T23 laukelio suma yra lygi T22 laukelio sumai, T24 laukelyje turi būti įrašomas nulis. Kai T23 laukelyje yra įrašytas nulis, T24 laukelyje turi būti įrašoma T22 laukelio suma,

54.13. T40 laukelyje turi būti įrašoma nuo šio priedo lapo III skyriuje nurodyto turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų bendra išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma (Lt). Jeigu sveikatos draudimo įmokų išskaičiuota nebuvo, T40 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) sveikatos draudimo įmokų suma T40 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino sveikatos draudimo įmokų sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši įmokų suma deklaruojama kaip išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma.

Teikiant 2010 m. ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją T40 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

54.14. T41 laukelyje nurodoma sveikatos draudimo įmokų suma (Lt), kurią Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį, privalomojo sveikatos draudimo įmokas ir grąžinti permoką įforminimo, pateikimo bei nagrinėjimo taisyklių nustatyta tvarka pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo pateiktą prašymą nuo turto (nenukirsto miško, apvaliosios medienos, netauriųjų metalų laužo) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuotas privalomojo sveikatos draudimo įmokas ar jų dalį mokesčių administratorius grąžino gyventojui ar įskaitė jo mokestinei nepriemokai padengti.            T41 laukelyje turi būti įrašoma nuo GPM308T priedo lapo III skyriaus T40 laukelyje nurodytos bendros išskaičiuotos sveikatos draudimo įmokų sumos mokesčių administratoriaus nuolatiniam Lietuvos gyventojui grąžinta sveikatos draudimo įmokų suma (Lt) ir/ar MAĮ nustatyta tvarka įskaityta gyventojo mokestinei nepriemokai padengti. Jeigu sveikatos draudimo įmokos grąžintos (įskaitytos) nebuvo, T41 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Teikiant 2010 m. ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją T41 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

54.15. T42 laukelyje turi būti įrašoma bendra perskaičiuota išskaičiuotų sveikatos draudimo įmokų suma (Lt), kuri apskaičiuojama iš T40 laukelio atėmus T41 laukelio sumą. Kai T41 laukelio suma yra lygi T40 laukelio sumai, T42 laukelyje turi būti įrašomas nulis. Kai T41 laukelyje yra įrašytas nulis, T42 laukelyje turi būti įrašoma T40 laukelio suma.

Teikiant 2010 m. ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją T42 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

55. GPM308T priedo IV skyrius „Iš užsienio valstybės ar zonos, kuri įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą, gautos kito turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos (pajamų rūšių kodai 13, 14, 15)“ (toliau – IV skyrius) užpildomas, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gavo ne individualios veiklos kito turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų (išskyrus 2014 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį gautas netauriųjų metalų laužo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamas) iš užsienio valstybės ar zonos, kuri įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą:

55.1. T29 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308T priedo IV skyriuje nurodyto turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautų pajamų suma (Lt, ct),

55.2. T30 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308T priedo IV skyriuje nurodyto turto įsigijimo kainos ir kitų su jo pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių faktiškai patirtų GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų išlaidų suma (Lt, ct). Kai turto įsigijimo kainos ir kitų išlaidų suma yra lygi nuliui, T30 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

55.3. T31 laukelyje turi būti įrašoma bendra apmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct), kuri yra lygi viso GPM308T priedo IV skyriuje nurodyto turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautos bendros pajamų sumos ir bendros šio turto įsigijimo kainos ir kitų su jo pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių išlaidų sumos skirtumui (Lt, ct), apskaičiuojamam taip: iš T29 laukelyje įrašytos sumos atimama T30 laukelyje įrašyta suma, bet ne didesnė už nurodytą T29 laukelyje. Kai T30 laukelyje įrašyta suma yra didesnė už įrašytą T29 laukelyje arba kai šios sumos yra lygios, T31 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

56. GPM308T priedo T32 laukelyje turi būti įrašoma bendra nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį gauta turto, nurodyto GPM308T priedo lapo I-IV skyriuose, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct), kuri turi būti lygi GPM308T priedo lapo T7, T13, T21 ir T31 laukelių sumai. Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, T32 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

57. GPM308T priedo T33 laukelyje turi būti įrašoma nuo per mokestinį laikotarpį parduoto ar kitaip perleisto nuosavybėn turto, kurio pardavimo pajamos nurodytos šio priedo lapo I-IV skyriuose, bendra išskaičiuota pajamų mokesčio suma (Lt), kuri turi būti lygi GPM308T priedo lapo T10, T14 ir T24 laukelių sumai. Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, T33 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

58. GPM308T priedo T43 laukelyje turi būti įrašoma nuo per mokestinį laikotarpį parduoto ar kitaip perleisto nuosavybėn turto, kurio pardavimo pajamos nurodytos šio priedo lapo I-IV skyriuose, bendra išskaičiuotų sveikatos draudimo įmokų suma (Lt), kuri turi būti lygi GPM308T priedo lapo T38, T39 ir T42 laukelių sumai.

Teikiant 2010 m. ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją T43 laukelyje turi būti įrašomas nulis.