GPM308R priedo pildymas ir taisyklės

X. GPM308R PRIEDO ,,INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMOS ATITINKAMOSE VALSTYBĖSE“ PILDYMAS

( GPM308R priedo pildymas ir taisyklės)

85. Deklaracijos GPM308R priedą turi užpildyti nuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs (uždirbęs) individualios veiklos pajamų, nuo kurių turi būti sumokėtas pajamų mokestis, taikant 5 ar 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, kai iš tos pačios individualios veiklos rūšies pajamos yra gautos (uždirbtos) daugiau kaip vienoje valstybėje (t. y. kai GPM308V priedo V3>1, o V5 laukelyje įrašyta 5 ar 15 procentų), nesvarbu, kokį apskaitos principą gyventojas taiko. GPM308V priede bendromis sumomis deklaruotos kiekvienos individualios veiklos rūšies pajamos, leidžiami atskaitymai ir mokestiniai nuostoliai šiame GPM308R priede suskaidomi, t.y. apskaičiuojami atskirai pagal kiekvieną valstybę, kurioje individualios veiklos pajamos buvo gautos.

86. Kai pildomas daugiau kaip vienas GPM308R priedo lapas, laukelyje ,,Priedo lapo numeris“ turi būti nurodomas prie deklaracijos pridedamo šio priedo kiekvieno lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai pildomas tik vienas GPM308R priedo lapas.

87. GPM308R priedo 1, 6, 7 laukeliai turi būti užpildomi Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

88. Duomenys apie kiekvienoje valstybėje gautas pajamas, su jomis susijusius leidžiamus atskaitymus ir/ar ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolius turi būti įrašomi atskiroje GPM308R priedo eilutėje. Kai pajamos gautos (uždirbtos) keliose valstybėse, kurios pagal užsienio valstybių kodų sąrašą (žr. šiame priede) yra žymimos ,,XX“ kodu, tai duomenys apie kiekvienoje tokioje valstybėje gautas pajamas turi būti įrašomos atskiroje GPM308R priedo eilutėje.

Kiekviena GPM308R priedo eilutė turi būti užpildoma taip:

88.1. R1 laukelyje turi būti įrašomas pajamų rūšies kodas, kuris turi atitikti įrašytą      V1 laukelyje tos GPM308V priedo eilutės, kurios duomenys suskaidomi šioje GPMP308R priedo eilutėje,

88.2. R2 laukelyje turi būti įrašomas veiklos rūšies kodas, kuris turi atitikti įrašytą V2 laukelyje tos GPM308V priedo eilutės, kurios duomenys suskaidomi šioje GPM308R priedo eilutėje. Kai V2 laukelyje kodas neįrašytas, R2 laukelis nepildomas.

88.3. R4 laukelyje turi būti įrašomas kodas tos užsienio valstybės, kurioje buvo gautos (uždirbtos) R6 laukelyje deklaruojamos individualios veiklos pajamos.

Kai deklaruojamos Lietuvoje gautos (uždirbtos) pajamos, R4 laukelis nepildomas,

88.4. R5 laukelyje ,,GPM tarifas“ turi būti įrašomas pajamų mokesčio tarifas (procentais), kuris turi atitikti mokesčio tarifą, įrašytą V5 laukelyje tos GPM308V priedo eilutės, kurios duomenys suskaidomi šioje GPMP308R priedo eilutėje,

88.5. R6 laukelyje ,,Pajamų suma“ turi būti įrašoma R4 laukelyje nurodytoje valstybėje gautų (uždirbtų) pajamų suma (Lt, ct), neatėmus iš jų su ta individualia veikla susijusių leidžiamų atskaitymų, išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio, sveikatos draudimo ir socialinio draudimo įmokų.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas individualią veiklą vykdė užsienio valstybėje,     R6 laukelyje turi būti įrašoma gautų (uždirbtų) pajamų suma, neatėmus iš jos pagal užsienio valstybės vidaus mokesčių įstatymus atimtų leidžiamų atskaitymų ir išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio.

Bendra GPM308R priedo visuose R6 laukeliuose įrašyta pajamų, gautų (uždirbtų) vykdant tos pačios rūšies veiklą, suma turi sutapti su V6 laukelio suma tos GPM308V priedo eilutės, kurios duomenys suskaidomi šioje GPMP308R priedo eilutėje,

 88.6. R7 laukelyje turi būti įrašoma su R6 laukelyje nurodytų pajamų gavimu susijusių leidžiamų atskaitymų suma (įskaitant nuo jų mokėtiną valstybinio socialinio draudimo įmokos ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos sumą, Lt, ct), apskaičiuota GPMĮ 18 straipsnyje ir Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303, nustatyta tvarka.

Bendra GPM308R priedo R7 laukeliuose įrašyta leidžiamų atskaitymų, vykdant tos pačios rūšies veiklą, suma turi sutapti su V7 ir V18 laukelių suma tos GPM308V priedo eilutės, kurios duomenys suskaidomi šioje GPMP308R priedo eilutėje,

88.7. R8 laukelyje turi būti įrašoma, vykdant individualią veiklą atitinkamoje valstybėje, gautų (uždirbtų) pajamų suma (Lt, ct), sumažinta leidžiamų atskaitymų suma (įskaitant nuo jų mokėtiną valstybinio socialinio draudimo įmokos ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos sumą), arba mokestinio laikotarpio nuostolių suma (Lt, ct).).

R8 laukelyje turi būti įrašoma skirtumo suma (Lt, ct), apskaičiuota iš tos pačios eilutės R6 laukelio sumos atėmus R7 laukelio sumą. Kai apskaičiuota suma yra neigiama,               R8 laukelyje turi būti įrašomas ir minuso ženklas.

Bendra GPM308R priedo R8 laukeliuose įrašyta pajamų (nuostolių) suma, vykdant tos pačios rūšies veiklą, turi sutapti su V8 laukelio suma tos GPM308V priedo eilutės, kurios duomenys suskaidomi šioje GPM308R priedo eilutėje,

88.8. GPM308R priedo atitinkamos eilutės R10 laukelis turi būti užpildomas, kai šios eilutės R8 laukelyje įrašyta suma yra teigiama (t.y. kai R8>0). R10 laukelyje turi būti įrašoma atitinkamoje valstybėje gautų (uždirbtų) apmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct). R10 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama taip:

88.8.1. atitinkamos GPM308R priedo eilutės R8 laukelyje įrašyta suma dalijama iš visų šio priedo lapų R8 laukeliuose, kurių R8>0, įrašytos bendros pajamų, gautų vykdant tos pačios rūšies individualią veiklą, sumos,

88.8.2. apskaičiuotas rezultatas dauginamas iš GPM308V priedo atitinkamos eilutės V10 laukelio sumos.

Kai R8 laukelyje įrašyta suma yra neigiama, t. y. su minuso ženklu (-), tai                R10 laukelyje turi būti įrašomas nulis (0), nes čia neigiama suma negali būti įrašoma.

Bendra GPM308R priedo R10 laukeliuose įrašyta pajamų suma, vykdant tos pačios rūšies veiklą, turi sutapti su V10 laukelio suma tos GPM308V priedo eilutės, kurios duomenys suskaidomi šioje GPM308R priedo eilutėje.

Į R10 laukelį įrašytina pajamų suma (Lt, ct) apskaičiuojama 2 skaitmenų po kablelio tikslumu. Kai apskaičiuojant įrašytiną sumą, gaunami daugiau kaip du skaitmenys po kablelio, tai trečiasis apvalinamas: nuo 0,005 iki 0,009 laikomas 1 ir pridedamas prie antrojo po kablelio skaitmens, o nuo 0,001 iki 0,004 atmetami. Bendra visų GPM308R priedo R10 laukelių suma turi sutapti su atitinkamos GPM308V priedo eilutės V10 laukelio suma. Kai dėl apvalinimo bendra GPM308R priedo R10 laukelių suma gaunama mažesnė/didesnė už atitinkamos GPM308V priedo eilutės V10 laukelio sumą, t.y. kai atsiranda paklaida, tai gautas neigiamas skirtumas (suma be minuso ženklo) pridedamas prie apskaičiuotos pirmosios eilutės R10 laukelio sumos, o gautas teigiamas skirtumas atimamas iš  apskaičiuotos pirmosios eilutės R10 laukelio sumos.

88¹. Kiekvieno GPM308R priedo lapo R11 laukelyje turi būti įrašoma bendra apmokestinamųjų pajamų suma, apskaičiuota sudėjus GPM308R priedo to lapo R10 laukelių sumas.