GPM308N priedo pildymas ir taisyklės

VII. GPM308N PRIEDO ,,NEAPMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS“ PILDYMAS

(GPM308N priedo pildymas ir taisyklės)

35. GPM308N priede turi būti deklaruojamos per mokestinį laikotarpį gautos pajamos (pinigais ir natūra), kurios pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies nuostatas priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, išskyrus pajamas iš ne individualios veiklos turto, nurodyto GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 27 punkte, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, taip pat 2014 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį gautas pajamas iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir/ar pajamas iš išvestinių finansinių priemonių realizavimo, nurodytas GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 30 punkte, ir pajamas iš žemės ūkio veiklos, nurodytas GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 23 punkte.

GPM308N priede turi būti deklaruojamos ir tos užsienio valstybėje gautos pajamos, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, išskyrus individualios veiklos pajamas, gautas (uždirbtas) 2013 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį:

35.1. už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn kilnojamąjį daiktą, kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra nustatyta tvarka įregistruotas Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėje, įskaitant kilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, kuris nekilnojamuoju pripažįstamas pagal įstatymus, jeigu toks daiktas buvo perleistas nuosavybėn  ne anksčiau kaip po trejų metų,

35.2. už EEE valstybėje esantį nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą (išskyrus būstą ir jam priskirtą žemę), jeigu jis buvo įsigytas iki 2011-01-01 ir 2010-12-11 nebuvo priskirtas individualios veiklos turtui, o parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn ne anksčiau kaip po trejų metų,

35.3. už EEE valstybėje esantį nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą (išskyrus būstą ir jam priskirtą žemę), jeigu jis buvo įsigytas po 2011-01-01 ir/arba 2010-12-11 buvo priskirtas individualios veiklos turtui, o parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn ne anksčiau kaip po penkerių metų,

35.4. už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn būstą (įskaitant priskirtą žemę), iš kurio pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautos pajamos atitinka GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 53 ar 54 punkto nuostatas, 

35.5. taip pat 2009, 2010, 2011, 2012 ar 2013 m. mokestinį laikotarpį gautos pajamos už parduotus ar kitaip perleistus nuosavybėn vertybinius popierius (įskaitant ir vykdant individualią veiklą), jeigu jie:

− buvo įsigyti iki 1999 m. sausio 1 d., išskyrus atvejus, kai jie pagal GPMĮ 11 straipsnį laikomi parduotais vieneto likvidavimo atveju,

− buvo įsigyti po 1999 m. sausio 1 d., o parduoti ar kitaip perleisti nuosavybėn ne anksčiau negu po 366 dienų nuo jų įsigijimo dienos (parduodant dalį to paties vieneto tos pačios rūšies ir klasės vertybinių popierių, kiekvienu atveju laikoma, kad pirmiausiai parduodami arba kitaip perleidžiami nuosavybėn anksčiausiai įsigyti vertybiniai popieriai) ir gyventojas 3 metus iki mokestinio laikotarpio, per kurį vertybiniai popieriai buvo parduoti arba kitaip perleisti nuosavybėn, pabaigos nevaldė daugiau kaip 10 procentų vieneto, kurio vertybiniai popieriai parduoti ar kitaip perleisti nuosavybėn, akcijų (dalių, pajų). Išimtis taikoma pajamoms už parduotus ar kitaip perleistus nuosavybėn šias sąlygas atitinkančius vertybinius popierius, kai akcijos parduotos ar kitaip perleistos nuosavybėn jas išleidusiam vienetui arba kai vertybiniai popieriai laikomi parduotais pagal GPMĮ 11 straipsnį, taip pat pardavus ar kitaip perleidus akcijas, gautas GPMĮ 2 straipsnio 14 dalies 1 punkte nurodytu atveju. Pastarosios pajamos turi būti deklaruojamos GPM308T priedo II skyriuje.

GPM308N priede turi būti deklaruojamos ir tos užsienio valstybėje gautos pajamos, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, išskyrus individualios veiklos pajamas, gautas (uždirbtas) 2013 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį.

36. Kai pildomas daugiau kaip vienas GPM308N priedo lapas, laukelyje ,,Priedo lapo numeris“ turi būti nurodomas kiekvieno prie deklaracijos pridedamo šio priedo lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai pildomas tik vienas GPM308N priedo lapas.

37. GPM308N priedo 1, 6, 7 laukeliai turi būti užpildomi Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

38. Vienoje GPM308N priedo eilutėje turi būti nurodoma bendra suma:

38.1. tos pačios rūšies neapmokestinamųjų pajamų, gautų iš to paties išmokos šaltinio (t. y. iš to paties Lietuvos vieneto, nuolatinio Lietuvos gyventojo, Lietuvos vieneto per tą pačią jo nuolatinę buveinę užsienio valstybėje, nuolatinio Lietuvos gyventojo per tą pačią jo nuolatinę bazę užsienio valstybėje, užsienio vieneto per tą pačią jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje, nenuolatinio Lietuvos gyventojo per tą pačią jo nuolatinę bazę Lietuvoje),

38.2. pajamų, gautų vykdant tos pačios rūšies individualią veiklą užsienio valstybėje, kurioje yra nuolatinė bazė, kai šios pajamos, pagal GPMĮ 37 straipsnį, yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje,

38.3. pajamų, 2009, 2010, 2011, 2012 ar 2013 m. mokestinį laikotarpį gautų už Taisyklių 35.5 papunktyje nurodytų vertybinių popierių pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn, nesvarbu, kad jos gautos iš skirtingų išmokų šaltinių,

38.4. pajamų už parduotas paties surinktas miško gėrybes (grybus, uogas, riešutus, vaistažoles).

Užsienio valstybėje gautos pajamos, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, ir GPMĮ 17 straipsnio 1 dalyje nurodytos neapmokestinamosios pajamos, gautos iš to paties šaltinio užsienio valstybėje, turi būti nurodomos atskirose GPM308N priedo eilutėse.

39. GPM308N priedo N1 laukelyje turi būti įrašomas pajamų rūšies kodas. Pajamų rūšių kodų sąrašas pateikiamas GPM308N priedo lape.

40. GPM308N priedo N2 laukelyje iš šiame priede pateikto užsienio valstybių kodų sąrašo turi būti įrašomas atitinkamas kodas:

40.1. užsienio valstybės, kurioje išmokėta išmoka, – kai nurodomos pajamos, gautos iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje, iš Lietuvos vieneto per tą pačią jo nuolatinę buveinę užsienio valstybėje ar iš nuolatinio Lietuvos gyventojo per tą pačią jo nuolatinę bazę užsienio valstybėje,

40.2. užsienio valstybės, kurioje vykdoma veikla, – kai nurodomos pajamos, gautos vykdant individualią veiklą užsienio valstybėje per nuolatinę bazę.

Kai pajamos gautos iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą, GPM308N priedo N2 laukelyje turi būti įrašomas tokiai teritorijai žymėti skirtas TT kodas.

Kai pajamos gautos iš tarptautinės institucijos ar organizacijos, N2 laukelyje turi būti įrašomas TO kodas.

N2 laukelis neužpildomas, kai pajamos gautos iš Lietuvos vieneto, iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, iš užsienio vieneto per nuolatinę buveinę Lietuvoje ar nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje ar iš veiklos Lietuvoje, taip pat tada, kai neapmokestinamosios pajamos iš Taisyklių 35.5 papunktyje nurodytų vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn yra gautos iš kelių užsienio valstybių arba ir iš užsienio valstybės, ir Lietuvoje.

41. GPM308N priedo N3 laukelyje turi būti įrašoma N1 laukelyje nurodytos rūšies nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų neapmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct).

Jeigu nuo pajamų (įskaitant gautas užsienio valstybėje), kurios pagal GPMĮ                17 straipsnio 1 dalį yra priskiriamos neapmokestinamosioms, mokestį išskaičiuojantis asmuo išskaičiavo, kitas asmuo savo lėšomis už gyventoją sumokėjo ar nuolatinis Lietuvos gyventojas sumokėjo pajamų mokestį, N3 laukelyje turi būti nurodoma gautų pajamų suma, neatėmus išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio.

41¹. Kai yra gautos pajamos, kurių nustatyto dydžio neviršijanti suma pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalį priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms, o ją viršijanti – apmokestinamosioms pajamoms, tai GPM308N priedo N3 laukelyje turi būti nurodoma tik neapmokestinamosioms pajamoms priskiriama suma.

Pavyzdžiui, nuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs daugiau kaip 10000 litų 64 pajamų rūšies kodu žymimų palūkanų už indėlius pagal sutartis, sudarytas nuo 2014 m. sausio 1 d., ir/ar 67 pajamų rūšies kodu žymimų palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius, įsigytus nuo 2014 m. sausio 1 d. (išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, mokamas didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių vertybinių popierių turėtojams), GPM308N priedo N3 laukelyje (laukeliuose) turi nurodyti 10000 litų sumą. Kai didesnė kaip 10000 litų palūkanų suma yra gauta iš skirtingų išmokos šaltinių ir/arba yra gautos ir 64 kodu, ir 67 kodu žymimos palūkanos, bendra visų GPM308N priedo eilučių N3 laukeliuose įrašytina šių palūkanų suma neturi būti didesnė kaip 10000 litų. Kiekvienos rūšies (žymimų 64 arba 67 pajamų rūšies kodu) iš kiekvieno šaltinio gautų GPM308N priedo N3 laukelyje įrašytina neapmokestinamųjų palūkanų suma apskaičiuojama proporcingai gautai bendrai 64 ir 67 kodais žymimų palūkanų sumai, t. y. iš to paties išmokos šaltinio gautų vienos rūšies palūkanų suma padalijama iš bendros 64 ir 67 kodais žymimų palūkanų sumos, o apskaičiuota dalis padauginama iš 10000 litų. Gauta suma (Lt, ct) turi būti įrašoma N3 laukelyje.

Pavyzdžiui, 2014 m. nuolatinis Lietuvos gyventojas gavo 8000 litų indėlių palūkanų pagal sutartį, sudarytą nuo 2014 m. sausio 1 d., iš Šveicarijos kredito įstaigos ir 16000 litų palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius, įsigytus nuo 2014 m. sausio 1 d., iš išmokos šaltinio Vokietijoje. Bendra gautų palūkanų už indėlius ir vertybinius popierius suma – 24000 litų (8000 + 16000).

Neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos palūkanų sumos apskaičiuojamos taip:

1) Nustatoma Šveicarijoje gautų palūkanų dalis tarp visų 64 ir 67 kodais žymimų palūkanų – 0,33333 (8000 : 24000),

2) Šveicarijoje gautų neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamų palūkanų suma – 3333,33 Lt (0,33333 x 10000),

3) Nustatoma Vokietijoje gautų palūkanų dalis tarp visų 64 ir 67 kodais žymimų palūkanų – 0,66666 (16000 : 24000),

4) Vokietijoje gautų neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamų palūkanų suma – 6666,66 Lt (0,66666x 10000).

Neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos palūkanos deklaruojamos taip: GPM308N priedo eilutės, kurios N1 laukelyje įrašytas 64 pajamų rūšies kodas, o N2 laukelyje – Šveicarijos kodas CH, N3 laukelyje įrašoma 3333,33 (litų) suma, o eilutės, kurios N1 laukelyje įrašytas 67 pajamų rūšies kodas, N2 laukelyje – Vokietijos kodas DE, N3 laukelyje įrašoma 6666,66 (litų) suma.

Neapmokestinamąsias palūkanas viršijančios sumos, t. y. 4666,67 litų (8000 – 3333,33) Šveicarijoje gautų palūkanų suma ir 9333,34 litų (16000 – 6666,66) Vokietijoje gautų palūkanų suma, turi būti deklaruojamos GPM308P priedo eilučių P4 laukeliuose kaip apmokestinamosios pajamos.

42. GPM308N priedo N4 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308N priedo lape nurodytų gautų neapmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct). N4 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama sudėjus šio priedo lapo N3 laukelių sumas.

43. GPM308N priedo N5 laukelyje turi būti įrašoma bendra nuo šio priedo lapo          N4 laukelyje nurodytų pajamų išskaičiuota pajamų mokesčio suma (Lt), negrąžinta gyventojui iki mokestinio laikotarpio, kurio deklaracija teikiama, pabaigos. Jeigu pajamų mokestis išskaičiuotas nebuvo, N5 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma      N5 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino pajamų mokesčio sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši įmokų suma deklaruojama kaip išskaičiuota pajamų mokesčio suma..

44. GPM308N priedo N6 laukelyje turi būti įrašoma bendra nuo šio priedo lapo  N4 laukelyje nurodytų pajamų išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma (Lt). Jeigu sveikatos draudimo įmokų išskaičiuota nebuvo, N6 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) ir nuo Lietuvoje gautų 01, 02, 03, 51, 52 ir 61 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma N6 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino sveikatos draudimo įmokų sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši įmokų suma deklaruojama kaip išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma.

Teikiant 2010 m. ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją N6 laukelyje turi būti įrašomas nulis.