GPM308L priedo pildymas ir taisyklės

XI. GPM308L PRIEDO ,,GYVENTOJO APMOKESTINAMĄSIAS PAJAMAS MAŽINANČIOS IŠLAIDOS“ PILDYMAS

 (GPM308L priedo pildymas ir taisyklės)

89. Deklaracijos GPM308L priedas yra skirtas nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį patirtoms išlaidoms, kuriomis pagal GPMĮ 21 straipsnį gali būti mažinamos jo apmokestinamosios pajamos, įrašyti.

90. GPM308L priedas užpildomas, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį patyrė GPMĮ 21 straipsnyje nurodytų išlaidų, kuriomis gali būti mažinamos jo apmokestinamosios pajamos.

91. GPM308L priedas nepildomas:

91.1. kai nuolatinis Lietuvos gyventojas GPMĮ 21 straipsnyje nurodytų išlaidų sumas yra sumokėjęs užsienio vienetui, esančiam užsienio valstybėje ar zonoje, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą,

91.2. kai fizinis asmuo, kuris tris mokestinius laikotarpius iš eilės buvo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, o per ketvirtą mokestinį laikotarpį, per kurį jis patyrė GPMĮ 21 straipsnyje nurodytų išlaidų, galutinai išvyksta iš Lietuvos, išbuvęs joje ne daugiau kaip 183 dienas,

91.3. kai nuolatinis Lietuvos gyventojas įmokas už studijas ar profesinį mokymą yra sumokėjęs skolintomis lėšomis (tuo tikslu iš kredito įstaigos paimta paskola), jeigu pasiskolintos lėšos (jų dalis) per mokestinį laikotarpį nebuvo grąžintos,

91.4. kai nuolatinis Lietuvos gyventojas yra sumokėjęs už profesinį mokymą ir/ar studijas, kuriuos baigus įgyjamas ne pirmas aukštasis išsilavinimas arba ne pirma atitinkama kvalifikacija, taip pat ne už pirmas doktorantūros bei meno aspirantūros studijas (išskyrus įmokas už 2008-2009 m. rudens semestrą),

91.5. kai nuolatinis Lietuvos gyventojas sumoka palūkanas pagal po 2009 m. sausio 1 d. paimtą kreditą gyvenamajam būstui įsigyti ar jam statyti arba po šios datos sudarytą finansinės nuomos (lizingo) sutartį, arba kai rašytinis susitarimas dėl būsto įsigijimo, statybos ar finansinės nuomos sutarties yra sudarytas po šios datos,

91.6. kai nuolatinis Lietuvos gyventojas asmeninio kompiuterio vienetą ir/ar interneto prieigą įsigyja 2009 m. ar vėlesniais mokestiniais laikotarpiais.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, visus pagrindinius asmeninio kompiuterio elementus, nurodytus Asmeninio kompiuterio vienetą sudarančių elementų sąraše, patvirtintame Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. T-101 (Žin., 2004, Nr. 132-4780; toliau – Sąrašas), įsigijęs per kelis 2004-2008 metų mokestinius laikotarpius, teisę atimti jų įsigijimo išlaidas įgyja tada, kai įsigyjamas paskutinis pagrindinis elementas. Tokiu atveju asmeninio kompiuterio vieneto įsigijimo išlaidas jis turi nurodyti to mokestinio laikotarpio, per kurį išlaidos buvo faktiškai patirtos, deklaracijos priede, skirtame įrašyti GPMĮ 21 straipsnyje nurodytas išlaidas (FR0462L priede – išlaidas, patirtas 2004 ar 2005 m., GPM302L priede – išlaidas, patirtas 2006 m., GPM305L priede – išlaidas, patirtas 2007-2008 m., GPM308L priede – išlaidas, patirtas 2009 m. ar vėlesniais mokestiniais laikotarpiais). Gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos FR0462 forma ir jos priedų formos patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-343 (Žin., 2004, Nr. 5-107), laikinosios metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM302 forma ir jos priedų formos patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. VA-31 (Žin., 2006, Nr. 38-1369), o metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM305 forma ir jos priedų formos patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. VA-72 (Žin., 2007, Nr. 123-5058; Nr. 127). Jeigu ankstesnio mokestinio laikotarpio deklaracija mokesčių administratoriui jau buvo pateikta, ji turi būti patikslinta,

91.7. kai nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gavo tik tų apmokestinamųjų pajamų, kurioms taikomas 5 ir/ar 20 proc. pajamų mokesčio tarifas, ir/ar neapmokestinamųjų pajamų, ir/ar pajamų iš veiklos pagal verslo liudijimą.

92. Kai pildomas daugiau kaip vienas GPM308L priedo lapas, laukelyje ,,Priedo lapo numeris“ turi būti nurodomas kiekvieno prie deklaracijos pridedamo GPM308L priedo lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai pildomas tik vienas GPM308L priedo lapas.

93. GPM308L priedo 1, 6, 7 laukeliai turi būti užpildomi Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

94. GPM308L priedo L1 laukelyje iš šio priedo lapo apačioje pateikto išlaidų rūšių sąrašo įrašomas atitinkamas išlaidų rūšiai žymėti skirtas kodas.

95. Atskirose GPM308L priedo eilutėse turi būti nurodomos:

95.1. skirtingų rūšių išlaidos,

95.2. tos pačios rūšies išlaidų sumos, sumokėtos skirtingų asmenų naudai (gyvybės draudimo, pensijų įmokos) ar už skirtingus asmenis (įmokos už studijas ar profesinį mokymą),

95.3. tos pačios rūšies išlaidų sumos, sumokėtos skirtingoms įstaigoms (įmonėms).

96. GPM308L priedo L2 laukelyje turi būti nurodoma per mokestinį laikotarpį, kurio deklaracija teikiama, L1 laukelyje nurodytos rūšies išlaidų suma (Lt, ct), sumokėta banko, kredito įstaigai, draudimo įmonei, pensijų fondo valdymo įmonei, aukštajai mokyklai ar profesinio mokymo paslaugų teikėjui, kitam juridiniam asmeniui.

Kai deklaruojama kredito įstaigai grąžinta studijų ir/ar profesinio mokymo paskola (jos dalis), L2 laukelyje turi būti įrašoma tik per mokestinį laikotarpį grąžintos paskolos (be palūkanų) suma (už studijas aukštajai mokyklai ir/ar profesinio mokymo teikėjui sumokėtoji suma nenurodoma).

Jeigu per mokestinį laikotarpį buvo sumokėtos palūkanos pagal kelias kredito sutartis gyvenamajam būstui (būstams) įsigyti ar jam statyti, arba pagal kelias finansinės nuomos (lizingo) sutartis dėl gyvenamojo būsto (būstų) finansinės nuomos (lizingo), tai turi būti įrašoma palūkanų suma, per mokestinį laikotarpį sumokėta tik pagal vieną (pasirinktąją) kredito arba finansinės nuomos sutartį.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, 2004–2008 m. iš juridinio asmens įsigijęs vieną asmeninio kompiuterio vienetą su programine įranga pagal sutartį, kurioje nustatyta, kad nuosavybės teisė į jį pereina apmokėjus visą sutartyje nurodytą kainą, iš pajamų gali atimti pagal tą sutartį 2009 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais faktiškai sumokėtą kainos dalį (išskyrus palūkanas), tačiau bendra tokių atimamų išlaidų suma negali būti didesnė už 4000 Lt (įskaitant interneto prieigos įrengimo ir jai reikalingos įrangos įsigijimo išlaidas). Prie 2009 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio deklaracijos pridėtino GPM308L priedo      L2 laukelyje gyventojas turi įrašyti 2009 m. ar per vėlesnį mokestinį laikotarpį patirtų išlaidų sumą, bet ne didesnę už skirtumą, apskaičiuotą iš 4000 Lt atėmus 2004-2008 m. metinės pajamų mokesčio deklaracijos FR0462L priedų, laikinosios metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM302L priedo, metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM305L priedo ir metinės pajamų deklaracijos GPM308L priedo L2 laukeliuose deklaruotas šios rūšies išlaidų sumas.

Kai nuolatinis Lietuvos gyventojas už visus 2004–2008 m. iš skirtingų juridinių asmenų įsigytus Sąraše nurodytus kompiuterio elementus ir/ar interneto prieigą per 2004–2009 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius sumoka daugiau kaip 4000 Lt, kiekvienam juridiniam asmeniui sumokėtas sumas L2 laukelyje turi įrašyti taip, kad bendra tokių išlaidų suma nebūtų didesnė kaip 4000 Lt.

97. GPM308L priedo L3 laukelyje turi būti įrašomas asmens, kurio naudai ar už kurį buvo sumokėta (1-4 kodu pažymėtų) L2 laukelyje nurodytų išlaidų suma, asmens kodas, – kai ši suma sumokėta kito asmens naudai ar už kitą asmenį. Tokiais atvejais turi būti įrašomas asmens kodas gyventojo:

97.1. kuris pagal gyvybės draudimo sutartį draudžiamojo laikotarpio pabaigoje yra naudos gavėjas (t. y. asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką), 

97.2. kurio naudai yra sudaryta pensijų kaupimo sutartis ir kurio vardu atidaryta asmeninė pensijų sąskaita,

97.3. kurio vardu yra paimtas kreditas gyvenamajam būstui įsigyti ar statyti,

97.4. už kurio studijas ir /ar profesinį mokymą sumokėtos įmokos.

Jei nuolatinis Lietuvos gyventojas, kurio naudai ar už kurį sumokėtos sumos, neturi asmens kodo, turi būti įrašomas jo asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nurodytas identifikacinis numeris. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas neturi asmens kodo ar minėto identifikacinio numerio, šiame laukelyje turi būti įrašomi jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris bei požymio ženklas ,,D“ (tarp dokumento serijos, numerio ir požymio ženklo turi būti paliekama po vieną tuščią langelį).

98. Kai įmoka sumokėta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvoje įregistruotam bankui, kredito įstaigai, draudimo įmonei, pensijų fondo valdymo įmonei, aukštajai mokyklai ar profesinio mokymo teikėjui, juridiniam asmeniui arba Lietuvoje įregistruotiems šių įstaigų filialams, tai GPM308L priedo L4 laukelyje turi būti nurodomas banko, kredito įstaigos, draudimo įmonės, pensijų fondo valdymo įmonės, aukštosios mokyklos ar profesinio mokymo teikėjo, kito juridinio asmens, kuriam buvo sumokėta atitinkama suma, identifikacinis numeris (kodas).

Kai deklaruojama Lietuvoje registruotai kredito įstaigai grąžinta studijų ir/ar profesinio mokymo paskola (jos dalis), L4 laukelyje turi būti įrašomas kredito įstaigos (bet ne aukštosios mokyklos ar profesinio mokymo teikėjo, kuriam sumokėta už studijas ar mokymą) identifikacinis numeris.

Deklaruojant iš skirtingų juridinių asmenų įsigytų Sąraše nurodytų kompiuterio elementų ir/ar interneto prieigos įrengimo išlaidas, skirtingų eilučių L4 laukeliuose turi būti nurodomi visų juridinių asmenų, kuriems sumokėtos sumos, identifikaciniai numeriai.

99. GPM308L priedo L5 laukelyje turi būti įrašomas banko ar kitos kredito įstaigos, draudimo įmonės, pensijų fondo valdymo įmonės, aukštosios mokyklos ar profesinio mokymo teikėjo, kito juridinio asmens, kuriam buvo sumokėtos atitinkamos sumos, pavadinimas.

Kai deklaruojama kredito įstaigai grąžinta studijų ar profesinio mokymo paskola (jos dalis), L5 laukelyje turi būti įrašomas kredito įstaigos pavadinimas.

100. GPM308L priedo L6 laukelyje turi būti nurodoma bendra šiame priedo lape įrašytų išlaidų suma (Lt, ct). Įrašytina suma turi būti lygi GPM308L priedo lapo L2 laukelių sumai.