GPM308F priedo pildymas ir taisyklės

GPM308F PRIEDO ,,FINANSINIŲ PRIEMONIŲ PARDAVIMO AR KITOKIO PERLEIDIMO NUOSAVYBĖN IR IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ REALIZAVIMO PAJAMOS“ UŽPILDYMAS

(GPM308F priedo pildymas ir taisyklės)

 

189. Deklaracijos GPM308F priedą turi užpildyti nuolatinis Lietuvos gyventojas, 2014 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį gavęs pajamų iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir/ar pajamų iš išvestinių finansinių priemonių realizavimo, išskyrus pajamas, pagal GPMĮ 37 straipsnį atleidžiamas nuo pajamų mokesčio. GPM308F priede deklaruojamos pajamos GPM308T priedo II skyriuje nenurodomos.

190. Pajamos iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir/ar pajamos iš išvestinių finansinių priemonių realizavimo, kurioms GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 30 punkte yra numatyta mokesčio lengvata, turi būti deklaruojamos GPM308F priedo I skyriuje (kai lengvata numatyta), o pajamos, kurioms ši lengvata negali būti taikoma − GPM308F priedo II skyriuje.

191. GPM308F priedo I skyriuje ,,Finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir/ar pajamų iš išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos, kurioms GPMĮ 17 str. 1 d. 30 punkte numatyta lengvata* (pajamų rūšies kodas 12)“, turi būti deklaruojamos pajamos iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo, išskyrus pajamas, gautas:

191.1. už tikslinėse teritorijose įsteigtų vienetų išleistas finansines priemones,

191.2. už akcijas, parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn šias akcijas išleidusiam vienetui,

191.3. kai vertybiniai popieriai pagal GPMĮ 11 straipsnį laikomi parduotais vieneto likvidavimo atveju,

191.4. už parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn akcijas, kurios gautos GPMĮ 2 straipsnio 14 dalies 1 punkte nurodytu atveju (akcijų nominalios vertės padidinimo atveju GPM308F priedo I skyriuje nedeklaruojama pajamų dalis, lygi akcijos nominalios vertės padidinimo sumai).

192. GPM308F priedo I skyrius turi būti užpildomas taip:

192.1. F1 laukelyje turi būti įrašoma bendra suma (Lt, ct) pajamų, per 2014 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį gautų iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo, išskyrus 191.1–191.4 punktuose nurodytas išimtis,

192.2. F2 laukelyje turi būti įrašoma F1 laukelyje nurodytų finansinių priemonių ir išvestinių finansinių priemonių įsigijimo kainos ir su jų perleidimu nuosavybėn (realizavimu) susijusių GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų išlaidų suma (Lt, ct),

192.3. F3 laukelyje turi būti įrašoma neapmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct), kuri turi būti lygi skirtumui, apskaičiuotam, iš F1 laukelio sumos atėmus F2 laukelio sumą, bet ne didesnė kaip 10000 litų. Kai gautas skirtumas yra didesnis kaip 10000 litų, F3 laukelyje turi būti įrašoma 10000 (Lt),

192.4. F4 laukelyje turi būti įrašoma bendra apmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct), gauta iš GPM308F priedo I skyriuje nurodytų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir/ar pajamų iš išvestinių finansinių priemonių realizavimo. F4 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, iš F1 laukelio sumos atėmus F3 laukelio sumą. Kai F3 laukelio suma yra lygi F1 laukelio sumai, F4 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

192.5. F5 ir F6 laukeliai užpildomi, kai iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir/ar pajamų iš išvestinių finansinių priemonių realizavimo apskaičiuotos apmokestinamosios pajamos (jų dalis) buvo gautos užsienio valstybėje, kurioje sumokėtas (išskaičiuotas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis pagal GPMĮ 37 straipsnį gali būti atskaitomas iš Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos. Tokiu atveju turi būti įrašoma:

192.5.1. F5 laukelyje – užsienio valstybėje gautų apmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct). Skirtingose užsienio valstybėse gautos pajamos, nuo kurių sumokėtas (išskaičiuotas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis gali būti atskaitomas iš Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos, turi būti nurodomos atskirose eilutėse, užpildant F5 ir F6 laukelius. Visa F5 laukeliuose įrašoma pajamų suma neturi būti didesnė už bendrą F4 laukelyje įrašytą apmokestinamųjų pajamų sumą,

192.5.2. F6 laukelyje – kodas užsienio valstybės, kurioje buvo gautos F4 laukelyje įrašytos apmokestinamosios pajamos. Užsienio valstybių kodų sąrašas yra pateiktas GPM308P, GPM308N, GPM308V, GPM308T ir GPM308R prieduose.

193. GPM308F priedo II skyriuje ,,Finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir/ar pajamų iš išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos, kurioms lengvata nenumatyta (pajamų rūšies kodas 12)“ turi būti deklaruojamos tokios iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo gautos pajamos:

193.1. už tikslinėse teritorijose įsteigtų vienetų išleistas finansines priemones,

193.2. už akcijas, parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn šias akcijas išleidusiam vienetui,

193.3. kai vertybiniai popieriai pagal GPMĮ 11 straipsnį laikomi parduotais vieneto likvidavimo atveju,

193.4. už parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn akcijas, kurios gautos GPMĮ 2 straipsnio 14 dalies 1 punkte nurodytu atveju (akcijų nominalios vertės padidinimo atveju GPM308F priedo II skyriuje deklaruojama pajamų dalis, lygi akcijos nominalios vertės padidinimo sumai).

194. GPM308F priedo II skyrius turi būti užpildomas taip:

194.1. F7 laukelyje turi būti įrašoma bendra suma (Lt, ct) pajamų, per 2014 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį gautų iš 193.1–193.4 papunkčiuose nurodytų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo,

194.2. F8 laukelyje turi būti įrašoma F7 laukelyje nurodytų finansinių priemonių ir išvestinių finansinių priemonių įsigijimo kainos ir su jų perleidimu nuosavybėn (realizavimu) susijusių GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų išlaidų suma (Lt, ct),

194.3. F9 laukelyje turi būti įrašoma bendra apmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct), gauta iš GPM308F priedo II skyriuje nurodytų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir/ar pajamų iš išvestinių finansinių priemonių realizavimo. F9 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, iš F7 laukelio sumos atėmus F8 laukelio sumą. Kai F8 laukelio suma yra didesnė už F7 laukelio sumą, taip pat kai šios sumos yra lygios, F9 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

194.4. F10 ir F11 laukeliai užpildomi, kai iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir/ar pajamų iš išvestinių finansinių priemonių realizavimo apskaičiuotos apmokestinamosios pajamos (jų dalis) buvo gautos užsienio valstybėje, kurioje sumokėtas (išskaičiuotas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis pagal GPMĮ 37 straipsnį gali būti atskaitomas iš Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos. Tokiu atveju įrašoma:

194.4.1. F10 laukelyje – užsienio valstybėje gautų apmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct). Skirtingose užsienio valstybėse gautos pajamos, nuo kurių sumokėtas (išskaičiuotas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis gali būti atskaitomas iš Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos, turi būti nurodomas atskirose eilutėse, užpildant F10 ir F11 laukelius. Visa F10 laukeliuose įrašoma pajamų suma neturi būti didesnė už bendrą F9 laukelyje įrašytą apmokestinamųjų pajamų sumą,

194.4.2. F11 laukelyje – kodas užsienio valstybės, kurioje buvo gautos F10 laukelyje įrašytos apmokestinamosios pajamos. Užsienio valstybių kodų sąrašas yra pateiktas GPM308P, GPM308N, GPM308V, GPM308T ir GPM308R prieduose,

194.5. GPM308F priedo F12 laukelyje turi būti įrašoma bendra nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį iš GPM308F priedo I–II skyriuose nurodytų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir/ar pajamų iš išvestinių finansinių priemonių realizavimo gautų apmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct), kuri turi būti lygi GPM308F priedo F4 ir F9 laukelių sumai. Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, F12 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

194.6. GPM308F priedo F13 laukelyje turi būti įrašoma nuo GPM308F priedo I–II skyriuose deklaruotų pajamų bendra išskaičiuota pajamų mokesčio suma (Lt). Jei pajamų mokestis išskaičiuotas nebuvo, F13 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma F13 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino pajamų mokesčio sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši mokesčio suma deklaruojama kaip išskaičiuota pajamų mokesčio suma.