GPM308P priedo pildymas ir taisyklės

VI. GPM308P PRIEDO ,,APMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS“ PILDYMAS

(GPM308P priedo pildymas ir taisyklės)

21. Deklaracijos GPM308P priede turi būti deklaruojamos nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį gautos apmokestinamosios pajamos (pinigais ir natūra), pagal GPMĮ apmokestinamos, taikant 15, 20 arba 5 procentų pajamų mokesčio tarifą, kaip nurodyta Taisyklių 15.1 punkte.

Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos ir visos kitos šiame priede deklaruojamos apmokestinamosios pajamos, išskyrus 2009, 2010, 2011, 2012 m. ar 2013 m. mokestinį laikotarpį gautas pajamas iš paskirstytojo pelno (dividendus), 2009 m. mokestinį laikotarpį išmokėtas apyvartai proporcingas išmokas, mokamas kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyviams (nariams) iš šio vieneto pelno, 2014 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamas, gautas iš netauriųjų metalų laužo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, pagal GPMĮ 6 straipsnį yra apmokestinamos, taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą.

2009–2013 m. mokestiniais laikotarpiais gyventojų gautos pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai) yra apmokestinamos, taikant 20 procentų pajamų mokesčio tarifą.

Apyvartai proporcingos išmokos, 2009 m. mokestinį laikotarpį išmokėtos kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyviams (nariams) iš šio vieneto pelno, yra apmokestinamos, taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą.

Ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, 2014 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį gautos iš netauriųjų metalų laužo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, yra apmokestinamos, taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą.

Gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą veiklai ,,Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“, GPM308P priede turi deklaruoti tas per 2012 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį gautas pajamas už patalpų nuomą, kurios viršija Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas) 71 straipsnio 2 dalyje nustatyto dydžio (2012 m., 2013 m., 2014 m. – 155000 litų) atlygį už suteiktas paslaugas.

22. Kai pildomas daugiau kaip vienas GPM308P priedo lapas, laukelyje ,,Priedo lapo numeris“ turi būti nurodomas kiekvieno prie deklaracijos pridedamo šio priedo lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai pildomas tik vienas GPM308P priedo lapas.

23. GPM308P priedo:

23.1. 1 laukelyje ,,Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas)“ turi būti įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, kuris turi sutapti su jo asmens kodu, o jei nuolatinis Lietuvos gyventojas asmens kodo neturi, tai turi būti įrašomas jam priskirtas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris. Įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas) turi sutapti su identifikaciniu numeriu (asmens kodu), nurodomu deklaracijos 1 laukelyje,

23.2. 6 laukelyje ,,Mokestinis laikotarpis“ turi būti nurodomas mokestinis laikotarpis, kurio deklaracija teikiama. Įrašomas mokestinis laikotarpis turi sutapti su mokestiniu laikotarpiu, nurodomu deklaracijos 6 laukelyje,

23.3. 7 laukelį turi užpildyti tik galutinai iš Lietuvos išvykstantis nuolatinis Lietuvos gyventojas, deklaruojantis mokestinio laikotarpio, prasidedančio nuo atitinkamų metų sausio 1 dienos iki galutinio išvykimo iš Lietuvos dienos, pajamas, taip pat deklaruojantis viso mokestinio laikotarpio pajamas. Šiame laukelyje turi būti įrašoma galutinio išvykimo iš Lietuvos diena. Įrašoma data turi sutapti su data, nurodoma deklaracijos 7 laukelyje.

24. Vienoje eilutėje turi būti nurodomos tos pačios rūšies pajamos, gautos iš to paties išmokos šaltinio (t. y. iš to paties Lietuvos vieneto, nuolatinio Lietuvos gyventojo, Lietuvos vieneto per tą pačią jo nuolatinę buveinę užsienio valstybėje, nuolatinio Lietuvos gyventojo per tą pačią jo nuolatinę bazę užsienio valstybėje, užsienio vieneto per tą pačią jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje, nenuolatinio Lietuvos gyventojo per tą pačią jo nuolatinę bazę Lietuvoje).

25. GPM308P priedo P1 laukelyje ,,Pajamų mokesčio tarifas“ turi būti skaičiais įrašomas šioms pajamoms taikomas pajamų mokesčio tarifas:

20 (procentų) – kai deklaruojamos 2009, 2010, 2011, 2012 ar 2013 m. pajamos iš paskirstytojo pelno, išskyrus neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio iš šio vieneto gautas pajamas, taip pat mažosios bendrijos nario iš tos bendrijos gautas pajamas, pagal GPMĮ 2 straipsnio 34 dalį priskiriamas su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms,

5 (procentai) – kai deklaruojamos per 2009 m. mokestinį laikotarpį gautos apyvartai proporcingos išmokos, mokamos kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyviams (nariams) iš šio vieneto pelno, taip pat kai deklaruojamos per 2014 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, gautos iš netauriųjų metalų laužo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn,

15 (procentų) – kai deklaruojamos per mokestinį laikotarpį gautos visos kitos apmokestinamosios pajamos.

26. Skirtingų rūšių pajamos, taip pat iš skirtingų šaltinių gautos tos pačios rūšies pajamos nurodomos atskirose GPM308P priedo eilutėse. Pavyzdžiui, skirtingose eilutėse nurodomos 2012 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį mažosios bendrijos nario iš tos bendrijos gautos pajamos iš paskirstytojo pelno (žymimos 26 pajamų rūšies kodu), ir tos pajamos, kurios pagal GPMĮ 2 straipsnio 34 dalį yra priskiriamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms (žymimos 02 pajamų rūšies kodu).

27. GPM308P priedo P2 laukelyje turi būti įrašomas pajamų rūšies kodas. Pajamų rūšių kodų sąrašas pateikiamas GPM308P priedo lape.

Deklaruojant 2012 m. ir vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas, GPM308P priede 02 pajamų rūšies kodu turi būti žymimos ne tik individualios įmonės savininko ar ūkinės bendrijos tikrojo nario iš IĮ (ŪB), bet ir mažosios bendrijos nario iš mažosios bendrijos nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. gautos pajamos, kurios pagal GPMĮ 2 straipsnio 34 dalį priskiriamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms.

51, 52 ir 61 pajamų rūšies kodais deklaruojamos ir sporto veiklos, atlikėjo veiklos pajamos bei autoriniai atlyginimai, gauti iš Lietuvos vieneto ir iš fizinio asmens, su kuriuo gyventojas, gavęs šias pajamas, susijęs darbo santykiais.

Kai deklaruojamos per 2009 m. mokestinį laikotarpį gautos apmokestinamosioms pajamoms priskirtos apyvartai proporcingos išmokos, mokamos kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyviams (nariams) iš šio vieneto pelno, turi būti įrašomas 29 kodas.

2010 m. ir vėlesnio mokestinio laikotarpio deklaracijos GPM308P priede 29 pajamų rūšies kodas turi būti įrašomas tada, kai deklaruojamos apmokestinamosioms pajamoms priskirtos išmokos, mokamos kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyviams (nariams) skirstant šios kooperatinės bendrovės pelną.

28. GPM308P priedo P3 laukelyje iš šio priedo lapo apačioje pateikto užsienio valstybių kodų sąrašo įrašomas atitinkamas užsienio valstybės kodas, – kai nurodomos pajamos, gautos iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje, iš Lietuvos vieneto per jo nuolatinę buveinę užsienio valstybėje ar iš nuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę užsienio valstybėje.

Kai pajamos gautos iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 344 (Žin., 2001, Nr. 110-4021, toliau – Tikslinių teritorijų sąrašas), tai GPM308P priedo P3 laukelyje įrašomas tokiai teritorijai žymėti skirtas TT kodas.

Kai pajamos gautos iš tarptautinės institucijos ar organizacijos, turi būti įrašomas TO kodas.

GPM308P priedo P3 laukelis nepildomas, kai pajamos gautos iš Lietuvos vieneto, iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, iš užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ar iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje.

29. GPM308P priedo P4 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį gautų pajamų (pinigais ir natūra) suma (Lt, ct). Jeigu nuo P2 laukelyje nurodytos rūšies pajamų (įskaitant pajamas, gautas užsienio valstybėje) buvo išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis, P4 laukelyje turi būti įrašoma gautų pajamų suma (Lt, ct), neatėmus pritaikyto NPD, PNPD, išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio, sveikatos draudimo ir socialinio draudimo įmokų.

Kai gautos pajamos, kurių nustatyto dydžio neviršijanti suma pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalį priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms, o ją viršijanti – apmokestinamosioms pajamoms, GPM308P priede nurodoma tik apmokestinamosioms pajamoms priskiriama suma. Pavyzdžiui, nuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs daugiau kaip 10000 litų 64 kodu žymimų indėlių palūkanų pagal sutartis, sudarytas nuo 2014 m. sausio 1 d., ir/ar 67 kodu žymimų palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius, įsigytus nuo 2014 m. sausio 1 d. (išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, mokamas didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių vertybinių popierių turėtojams), sumą, GPM308P priedo P4 laukelyje (laukeliuose) turi nurodyti palūkanų sumą, iš bendros per mokestinį laikotarpį gautos tokių palūkanų sumos atėmęs 10000 litų. Jeigu tokios palūkanos yra gautos iš skirtingų išmokos šaltinių, tai GPM308P priedo P4 laukelyje kaip apmokestinamųjų pajamų suma turi būti nurodoma iš kiekvieno išmokos šaltinio gautų vienos rūšies palūkanų (žymimų 64 arba 67 pajamų rūšies kodu) suma, sumažinta Taisyklių 41¹ punkte nustatyta tvarka apskaičiuota ir GPM308N priedo N3 laukelyje deklaruota suma, priskirta iš to išmokos šaltinio gautoms neapmokestinamosioms palūkanoms. Tokia pat tvarka turi būti apskaičiuojamos GPM308P priedo P3 laukeliuose įrašytinos palūkanų sumos, kai bendra didesnė kaip 10000 litų suma iš to paties išmokos šaltinio yra gauta ir už indėlius pagal sutartis, sudarytas nuo 2014 m. sausio 1 d., ir už ne nuosavybės vertybinius popierius, įsigytus nuo 2014 m. sausio 1 d.

Pavyzdžiui, nuolatinis Lietuvos gyventojas, per 2013 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį didesnę kaip 6000 litų sumą gavęs kaip atlygį už suteiktas paslaugas pagal paslaugų kvitą, kai šių paslaugų teikimą nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas, GPM308P priedo P4 laukelyje turi nurodyti pajamų sumą, apskaičiuotą iš bendros tokių pajamų sumos atėmus 6000 litų. 6000 litų suma, kaip neapmokestinamosios pajamos, turi būti nurodoma GPM308N priede. Pavyzdžiui, nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį iš kitų gyventojų (ne iš sutuoktinio, tėvų, įtėvių, vaikų, įvaikių, senelių, brolių ir seserų, o nuo 2010-01-01 – ir ne iš vaikaičių) gavęs didesnes už 8000 litų vertės dovanas, GPM308P priedo P4 laukelyje turi nurodyti pajamų sumą, iš bendros dovanų sumos (vertės) atėmęs 8000 litų. 8000 litų suma, kaip neapmokestinamosios pajamos, turi būti nurodoma GPM308N priede.

Pavyzdžiui, nuolatinis Lietuvos gyventojas, per 2009 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį gavęs 12000 litų pajamų už parduotas paties surinktas miško gėrybes (grybus, uogas, riešutus, vaistažoles), GPM308P priedo P4 laukelyje turi nurodyti 2000 litų pajamų sumą, apskaičiuotą iš bendros miško gėrybių pardavimo pajamų sumos atėmus 10000 litų. 10000 litų suma, kaip neapmokestinamosios pajamos, turi būti nurodoma GPM308N priede.

Kai gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą veiklai ,,Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“, per 2012 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį gautos pajamos viršija Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje nustatyto atlygio už suteiktas paslaugas dydį (2012 m. – 155000 litų), tai GPM308P priedo P4 laukelyje turi būti nurodomos pajamos, gautos per laikotarpį nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį gyventojas neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio mokestį, iki mokestinio laikotarpio pabaigos. Nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki mėnesio (įskaitytinai), kurį gyventojas neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio mokestį, gautas pajamas, taip pat Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje nustatyto atlygio dydžio neviršijančias nuomos pajamas verslo liudijimą įsigijęs gyventojas turi nurodyti GPM308V priedo II skyriaus ,,Pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimus (pajamų rūšies kodas 92)“ V13 laukelyje.

Jeigu kitas asmuo savo lėšomis sumokėjo pajamų mokestį už nuolatinį Lietuvos gyventoją, tai P4 laukelyje turi būti nurodoma gyventojo faktiškai gautų pajamų suma (Lt, ct). Kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta pajamų mokesčio suma prie gautų pajamų sumos nepridedama.

30. GPM308P priedo P5 laukelyje turi būti įrašoma nuo P4 laukelyje įrašytos pajamų sumos mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota pajamų mokesčio suma (Lt). Jeigu pajamų mokestis išskaičiuotas nebuvo, P5 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma     P5 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino pajamų mokesčio sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši mokesčio suma deklaruojama kaip išskaičiuota pajamų mokesčio suma.

31. GPM308P priedo P6 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308P priedo lape nurodytų pajamų suma (Lt, ct). Įrašytina suma (įskaitant atvejus, kai tame pačiame GPM308P priedo lape nurodomos pajamos, kurioms taikomi skirtingi pajamų mokesčio tarifai) apskaičiuojama sudėjus šio priedo lapo visų eilučių P4 laukeliuose įrašytas sumas.

32. GPM308P priedo P7 laukelyje turi būti įrašoma nuo P6 laukelyje nurodytos bendros pajamų sumos mokestį išskaičiuojančio asmens bendra išskaičiuota pajamų mokesčio suma (Lt). P7 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama sudėjus šio priedo lapo     P5 laukelių sumas. Jeigu P5 laukelių suma lygi nuliui, P7 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

33. GPM308P priedo P8 laukelyje turi būti įrašoma nuo P4 laukelyje įrašytos pajamų sumos išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma (Lt). Jeigu sveikatos draudimo įmokų išskaičiuota nebuvo, P8 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) bei nuo Lietuvoje gautų 01, 02, 03, 51, 52 ir 61 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma P8 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino sveikatos draudimo įmokų sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši įmokų suma deklaruojama kaip išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma.

Teikiant 2010 m. ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją P8 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

34. GPM308P priedo P9 laukelyje turi būti įrašoma nuo P6 laukelyje nurodytos bendros pajamų sumos bendra išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma (Lt).                 P9 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama sudėjus šio priedo lapo P8 laukelių sumas. Jeigu P8 laukelių suma lygi nuliui, P9 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Teikiant 2010 m. ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją P9 laukelyje turi būti įrašomas nulis.