Pajamų deklaracijos GPM308 formos pildymo taisyklės

PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-96   
(2010 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. VA-31 redakcija )
(2010 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. VA-35 redakcija
(2010 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. VA-112 redakcija)
(2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VA-120 redakcija)
(2011 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. VA-11 redakcija)
(2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. VA-92 redakcija)
(2011 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr.VA-113 redakcija)
(2012 m. gruodžio 5d. įsakymo Nr.VA-106 redakcija)
(2013 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr.VA-77 redakcija)
(2014 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. VA- 8 redakcija)

Pajamų deklaracijos GPM308 formos pildymo taisyklės

METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLĖS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 II. DEKLARACIJOS STRUKTŪRA

 14. Deklaracija yra skirta nuolatinių Lietuvos gyventojų 2009 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautoms pajamoms, nuo tų pajamų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuotam, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėtam, iki deklaracijos pateikimo dienos gyventojo savo lėšomis sumokėtam pajamų mokesčiui ir sveikatos draudimo įmokoms, taip pat apskaičiuotam mokėtinam (grąžintinam) pajamų mokesčiui ir sveikatos draudimo įmokoms deklaruoti.

15. Prie deklaracijos pridėtini priedai yra skirti:

15.1. GPM308P priedas ,,Apmokestinamosios pajamos“ (toliau – GPM308P priedas) – pajamoms, pagal GPMĮ 6 straipsnį apmokestinamoms, taikant 15, 20 (2010−2013 m. gautoms pajamoms iš paskirstytojo pelno (dividendams) ir/ar 5 procentų pajamų mokesčio tarifą, įrašyti, išskyrus:

15.1.1. individualios veiklos pajamas,

15.1.2. pozityviąsias pajamas,

15.1.3. ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamąsias pajamas,

15.1.4. pajamas, gautas užsienio valstybėje, kurios, pagal GPMĮ 37 straipsnį, yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje,

15.2. GPM308N priedas ,,Neapmokestinamosios pajamos“ (toliau – GPM308N priedas) – pajamoms, kurios priskirtos neapmokestinamosioms pajamoms, įrašyti, įskaitant:

15.2.1. pajamas iš ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, išskyrus ne individualios veiklos turto, nurodyto GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 27 punkte, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamas ir pajamas iš žemės ūkio veiklos, nurodytas GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 23 punkte,

15.2.2. užsienio valstybėje gautas pajamas, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, išskyrus individualios veiklos pajamas, gautas (uždirbtas) per 2013 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį,

15.3. GPM308T priedas ,,Ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamosios pajamos“ (toliau – GPM308T priedas) – ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamosioms pajamoms įrašyti, taip pat kito turto (nurodyto GPMĮ 17 straipsnio        1 dalies 27 punkte) pardavimo ar kitokio perleidimo pajamoms įrašyti,

15.4. GPM308V priedas ,,Individualios veiklos pajamos“ (toliau – GPM308V priedas) – individualios veiklos pajamoms (įskaitant gautas iš žemės ūkio veiklos, kurios pagal GPMĮ 17 straipsnio l dalies 23 punktą priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, ir pajamas iš veiklos pagal verslo liudijimą) įrašyti, įskaitant pajamas, gautas (uždirbtas) 2013 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį, vykdant individualią veiklą užsienio valstybėje, kai šios pajamos pagal GPMĮ 37 straipsnį atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje

15.5. GPM308R priedas ,,Individualios veiklos pajamos atitinkamose valstybėse“ (toliau –GPM308R priedas) – mokestinio laikotarpio individualios veiklos pajamoms, gautoms (uždirbtoms) daugiau nei vienoje valstybėje (Lietuvoje ir/ar užsienio valstybėje), kai pajamų mokestis nuo jų turi būti sumokėtas Lietuvos Respublikoje, įrašyti,

15.6. GPM308L priedas ,,Gyventojo apmokestinamąsias pajamas mažinančios išlaidos“ (toliau – GPM308L priedas) – nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtoms išlaidoms, kuriomis pagal GPMĮ 21 straipsnį gali būti mažinamos jo apmokestinamosios pajamos, įrašyti,

15.7. GPM308U priedas ,,Lietuvoje atskaitytino užsienio valstybėje išskaičiuoto (sumokėto) mokesčio apskaičiavimas“ (toliau – GPM308U priedas) – Lietuvoje atskaitytinam užsienio valstybėje išskaičiuotam (sumokėtam) pajamų mokesčiui ar jam tapačiam mokesčiui (išskyrus atskaitytinam mokesčiui nuo pozityviųjų pajamų) apskaičiuoti,

15.8. GPM308K priedas ,,Nuolatinio Lietuvos gyventojo kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų apskaičiavimas“ (toliau – GPM308K priedas) – nuolatinio Lietuvos gyventojo apskaičiuotoms ir į jo mokestinio laikotarpio pajamas įtrauktoms pozityviosioms pajamoms įrašyti,

15.9. GPM308S priedas „Privalomojo sveikatos draudimo įmokos“ (toliau – GPM308S priedas) – pajamoms, nuo kurių 2009 metų mokestiniu laikotarpiu pagal SDĮ 17 straipsnio 4, 6 ir 8 dalis mokamos 3, 6 ar 9 proc. tarifų sveikatos draudimo įmokos, įrašyti ir mokėtinoms sveikatos draudimo įmokų sumoms apskaičiuoti, išskyrus:

15.9.1. pajamas iš individualios veiklos pagal verslo liudijimus,

15.9.2. pajamas iš žemės ūkio veiklos, kai žemės ūkio veiklą vykdančio gyventojo žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra mažesnis arba lygus keturiolikai ekonominio dydžio vienetų (toliau – EDV),

15.9.3. Lietuvos Respublikos ligos ir motinytės socialinio draudimo įstatyme         (Žin., 2000, Nr. 111-3574) nurodytas pašalpas,

15.9.4. darbo užmokesčio pajamas,

15.9.5. pajamas, gautas užsienio valstybėje, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje.

Deklaracijos priedai (GPM308P, GPM308L, GPM308N, GPM308T, GPM308V, GPM308R, GPM308U, GPM308K, GPM308F, GPM308M, GPM308S) turi būti užpildomi tik tada, kai yra juose įrašytinų duomenų.

Gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu buvo įregistravęs individualią veiklą ar turėjęs verslo liudijimą, GPM308V priedą turi užpildyti net ir tuo atveju, jeigu pajamų iš individualios veiklos negavo (neuždirbo).

Kai įrašytini duomenys netelpa į vieną tam skirtą deklaracijos priedo lapą, turi būti pildoma tiek to priedo lapų, kiek reikia.

15.9.6. pajamas, kurias gyventojas gavo tada, kai jis vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 nuostatomis buvo draudžiamas socialiniu draudimu (įskaitant sveikatos draudimą) ne Lietuvoje, o kitoje Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje ar Šveicarijoje ir pridėjo prie deklaracijos,

15.9.7. pensijų kaupimo ar gyvybės draudimo išmokas (jų dalis), didesnes už sumokėtas įmokas ir išmokėtas pasibaigus ar nutraukus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutarčiai (GPM308P priedo P2 laukelyje pažymėtos 70 pajamų rūšies kodu),

15.10. GPM308M priedas ,,Individualios veiklos pajamos pagal mėnesius“ (toliau − GPM308M priedas) – individualios veiklos pajamoms (išskyrus pajamas, gautas iš veiklos pagal verslo liudijimą), gautoms (uždirbtoms) per kiekvieną mokestinio laikotarpio mėnesį, įrašyti. GPM308M priedas užpildomas individualią veiklą vykdančio gyventojo pageidavimu.

15.11. GPM308F priedas ,,Finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos“ – per 2014 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį gautoms pajamoms iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo įrašyti.