Ištrauka iš knygos Finansų analitika profesionalams

Ištrauka iš knygos  „Finansų analitika profesionalams”

 Ilgalaiki aktyvai (ilgalaikis turtas)

 Ilgalaikio (materialaus) turto dalis (absoliutus dydis) didėja. Galimos priežastys:

  • Ilgalaikio (materialaus) turto pirkimas (ilgalaikio turto absoliutaus dydžio augimas)
  • Ilgalaikio turto perkainavimas

 Ilgalaikio turto likutinė vertė balanse mažėja.

 Galimos priežastys:

  • Ilgalaikio turto pardavimas
  • Turto nusidėvėjimas
  • Ilgalaikio turto perkainavimas

Ilgalaikio turto likutinės vertės pokyčiai atspindi įmonės turto vertės svyravimo procesą. Likvidacinės vertės didėjimas rodo ilgalaikio turto įsigijimą arba paankstintą nebaigtos statybos objektų eksploatacijos pradžią.

Ilgalaikio turto perkainavimo vertės pakeitimo požymis yra absoliutus „Ilgalaikio turto“ (aktyvas) ir „Papildomo kapitalo“ (pasyvas) sutapimas. Sutapimas per analizuojamą laikotarpį gali būti ne šimtaprocentinis dėl galimų ilgalaikio turto pirkimų arba pardavimų, bet arti 100 procentų.

Ilgalaikio turto sumažėjimas gali būti pagrindinių aktyvų pardavimų pasekmė arba gali atsispindėti dėl turto nusidėvėjimo proceso. Jei ilgalaikio turto vertės sumažėjimas neviršijo nustatytų turto nusidėvėjimo normatyvų, įmonė ilgalaikio turto arba jo dalies nerealizavo. Kai turto vertės sumažėjimas viršija nusidėvėjimo sumą per nustatytą laikotarpį, atsiranda pagrindas manyti, kad per analizuojamą laikotarpį turto dalis buvo parduota.

Panašiai analizuojami nematerialaus turto ir ilgalaikių finansinių investicijų pokyčiai. Galimos priežastys:

- nebaigta statyba (jokių pokyčių „Statyba“ ir „Ilgalaikis turtas“ eilutėse);

- ilgalaikio turto struktūros pokyčiai (pavyzdžiui, įrangos pakeitimai).

Nebaigta statyba ir absoliučios vertės padidėjimas liudija, kad organizacija vykdo statybas. Jų mastą galima suprasti lyginant nebaigto ilgalaikio materialaus turto vertę su pirmine ilgalaikio turto verte. Ilgalaikio turto pradinė vertė apskaičiuojama sudedant likutinę ilgalaikio turto sumą ataskaitų pateikimo dieną ir turto nusidėvėjimo sumą (skaičiuojant bendrą nusidėvėjimo sumą).

Absoliutaus nebaigtų statybų dydžio mažėjamas gali rodyti konkretaus statybos etapo perdavimą į balansą bei įvedimą į eksploataciją. Po šios procedūros pastebimas likutinės ilgalaikio materialaus turto vertės padidėjimas analogine arba panašia suma. Eilutė „Nebaigtos statybos“ gali kisti (mažėti) dėl nebaigtos statybos dalies perleidimo (absoliučių reikšmių mažėjimas) arba atlikus perkainavimą.

Labai padidėjusios absoliučios sumos bei materialaus ilgalaikio turto dalys reikalauja papildomo dėmesio. Dėl investicijų į ilgalaikį turtą blogėja įmonės finansini rodikliai (įmonės finansinės būsenos blogėjimo požymiai). Didžiausią poveikį turi įmonės likvidumo bei finansinio stabilumo indikatorių kritimas.

Ilgalaikio turto perkainavimo identifikavimas. Analizuojant ilgalaikį turtą, negalima pamiršti, kad ilgalaikio materialaus turto vertės bei neužbaigtų investicijų augimas gali būti susijęs ir su realiomis investicijomis į ilgalaikį turtą ir su organizaciniais bei teisiniais pakeitimais. Realiomis investicijomis laikomos nuolatinių aktyvų įsigijimas ir realizavimas, finansinių išteklių panaudojimas statybai, statybos objektų perdavimas į balansą. Ilgalaikio turto perkainavimo faktas nustatomas analizuojant balanso „Ilgalaikis turtas“, „Statyba“ bei „Perkainavimo rezervai“ eilutes. Šiuo atveju eilutės „Ilgalaikis turtas“ bei „Nebaigta statyba“ atitiks analoginės sąskaitos „Perkainavimo rezervai“ prieaugį.

 

Derybų galimybė mokestiniam ginče 1 dalis

Buhalterinė apskaita ir paslaugos

 Derybų galimybė mokestiniam ginče 1 dalis

    Mokesčių administravimo įstatymo 10 str. turi bendrą nuoroda dėl turinio viršenybės prieš forma. To paties įstatymo 12 str. 2 dalis skelbia, kad kompetentingų institucijų (mokesčių administratoriaus) raštai, komentarai, paaiškinimai neturi teisės akto galios. Kitaip tariant minėti dokumentai suteikia situacijos nagrinėjimo kryptys buhalterinėje apskaitoje, kuri gali būti ir teisinga ir klaidinga. Minėti dokumentai gali sąlygoti mokesčių mokėtojo ir mokesčio administratoriaus skirtingą mokesčių įstatymų supratimą ir jų pa sekoje mokestinius ginčus.

   Ginčų galimybės įstatyme numatyta, kad mokesčių administravimo įstatymas turi atskirą mokestinių ginčų nagrinėjimo tvarką: mokesčių administratorius, mokestinių ginčų komisija ir teismas.

   Teisminė praktika rodo, kad teismai sprendžia tik mokesčio neteisingo apskaičiavimo ar nesumokėjimo faktą, tai yra pažeidimas buvo ar nebuvo.

   Ikiteisminė mokestinio ginčo procedūra suteikia galimybę derinti savo pozicija ikiteisminio nagrinėjimo procedūros metu.

   Galimybė derybos metu derinti pozicija įtvirtinta MAI 71 straipsnyje, kuris taikintinas, kai šalys neturi pakankamai įrodymų savo apskaičiavimams pagrįsti. Dažniau MAI 71 str. taikomas nagrinėjant sudėtingas situacijas buhalterinėje apskaitoje.

   Verta atkreipti dėmesį, kad patikrinimo akte konstatuojamas įvykio buvimas arba nebuvimas. Mokesčių administratorius konstatuoja pažeidimą, dažnai vadovaudamasis MAI 10 str. turinio viršenybe prieš formą, o mokesčių mokėtojas privalo įrodyti, kad mokesčiu administratoriaus sprendimas buvo iš viso ar iš dalies neteisingas. Pavyzdžiui atlikus patikrinimą ir nepripažinus reklamos paslaugas sąnaudomis papildomai priskaičiuojamas PVM ir pelno mokestis. Mokesčių administratoriui nepripažinus reklamos sutarties, neprivalo ieškoti kitų papildomai priskaičiuotų mokesčių ir delspinigių neutralizavimo variantų. Tačiau derybos metų mokesčių mokėtojas tokias galimybes surasti gali.

 

Straipsnio ištraukos:

Straipsnio ištraukos:

2015-03 Beviltiškos skolos buhalterijoje

JULIJONAS_apskaita

2015-04-16 Susiję asmenys buhalterinėje apskaitoje

2015-04-17 Pridėtinės vertės mokestis ir susiję asmenys buhalterinėje apskaitoje

2015-04-20 Buhalterinė apskaita ir Pridėtinės vertės mokestis (tęsinys)

2015-04-29 Buhalterinė apskaita ir gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo bei reguliavimo būdai

2015-05-03 Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo bei reguliavimo būdai buhalterinėje apskaitoje 

2015-05-06 GPM apskaičiavimas buhalterinėje apskaitoje

2015-11 Busto nuoma su išpirkimu

 MOKESČIŲ ADVOKATO IŠTRAUKOS:

2015-01-21 Naujas straipsnis apie Palikimą ir busto kreditą.
2015-01-28 Specialisto ir eksperto vaidmuo mokesčių ir finansų bylose
2015-02-02 Apgaulingas ir aplaidus apskaitos tvarkymas
2015-02-06 Finansinių ir mokestinių nusižengimų aprašai
2015-02-09 BK 189-1 str. Nepagrįstas praturtėjimas
2015-02-18 Civilinis ieškinys finansinėse bylose BK 222,223, 189-1 str.
Mokesčių advokatas, buhalterija, apskaita, lūžio taškas, kainos, buhalterijos paslaugas, buhalterinės paslaugos, paslaugos, Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimas.
GPM308 Formos, Gyventojo pajamų deklaravimas 2014 metais, deklaravimas.